en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MBV170_1

Forum/masteroppgaven

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Forum er en kollektiv faglig møteplass der studenter og veiledere i masterutdanningen møtes til felles diskusjoner og problematisering av aktuelle problemstillinger studentene står overfor i arbeidet med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
  • kunnskap om sammenhengen mellom problemstilling, teoretisk rammeverk, valg av metode og resultat
  • kunnskap om ulike typer forskningsdesign
  • kunnskap om veiledning og hverandrevurdering
  • kunnskap om akademiske sjangre som prosjektskisse og abstract

Ferdighet
Kandidaten kan
  • presentere, kritisk vurdere og diskutere eget og andres faglige arbeid med utgangspunkt i arbeidets formål, dets problemstilling, teori, empiri og metodologi, samt i lys av etiske problemstillinger utvikle en akademisk prosjektskisse av høy kvalitet

Generell kompetanse
Kandidaten kan
  • formulere adekvate problemstillinger som er relevante og aktuelle for praksisfeltet
  • reflektere kritisk over egen læring og den faglige utviklingen i arbeidsprosessen, og formidle og drøfte denne innsikten med andre
  • gi og motta veiledning

Innhold

Forum kan betegnes som et analyseverksted der sentrale spørsmål som framkommer i arbeidsprosessen tas opp og drøftes kollektivt.

Forkunnskapskrav

Studentene må ha gjennomført og fått godkjent alle tidligere emner i mastergradsstudiet.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Prosjektbeskrivelse med referanseliste1/1 Bestått - Ikke beståttAlle.
Prosjektbeskrivelse: Studenten skal utarbeide en prosjektbeskrivelse med referanseliste som skal godkjennes av veileder. Prosjektbeskrivelsen danner grunnlaget for veiledningskontrakt for gjennomføring av mastergradsoppgaven. Prosjektbeskrivelse og referanseliste må være godkjent før studentene kan starte arbeidet med masteroppgaven.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksmamen, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Forum: Studentene skal delta i Forum med en presentasjon og påfølgende diskusjon av problemstilling og en foreløpig prosjektskisse. Deltakelse i Forum er en forutsetning for å gå videre i arbeidet med masteroppgaven.
Obligatorisk tilstedeværelse: Minimum 70%.
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd
Emneansvarlig
Marit Alvestad

Arbeidsformer

Aktiv deltakelsen i Forum er obligatorisk for alle studenter. Arbeidsformene vil veksle mellom forelesninger, seminarer om aktuelle tema, individuelle og gruppe veiledninger. Forum kommer i forlengelsen av vitenskapsteori og metodedelen, og går inn som en del av arbeidet med masteroppgaven.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk