en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MBV170_1

Forum/masteroppgaven

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Forum er en kollektiv faglig møteplass der studenter og veiledere i masterutdanningen møtes til felles diskusjoner og problematisering av aktuelle problemstillinger studentene står overfor i arbeidet med masteroppgaven.

Læringsutbytte

Studentene skal etter gjennomført deltakelse i forum:
  • være bevisst på egen læring og den faglige utviklingen i arbeidsprosessen
  • kunne diskutere forskningsetiske perspektiver i arbeidet med oppgaven
  • kunne presentere og diskutere eget og andres faglige arbeid
  • kunne analysere eget og andres faglige arbeid kritisk
  • forstå forholdet mellom teori og metode i arbeidet med masteroppgaven

Innhold

Forum kan betegnes som et analyseverksted der sentrale spørsmål som framkommer i arbeidsprosessen tas opp og drøftes kollektivt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Prosjektbeskrivelse med referanseliste1/1 Bestått - Ikke beståttAlle.
Prosjektbeskrivelse: Studenten skal utarbeide en prosjektbeskrivelse med referanseliste som skal godkjennes av veileder. Prosjektbeskrivelsen danner grunnlaget for veiledningskontrakt for gjennomføring av mastergradsoppgaven. Prosjektbeskrivelse og referanseliste må være godkjent før studentene kan starte arbeidet med masteroppgaven.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering


Forum: Forum er en integrert del av mastergradsoppgaven. Studentene skal delta i Forum med en presentasjon og påfølgende diskusjon av problemstilling og en foreløpig prosjektskisse. Deltakelse i Forum er en forutsetning for å gå videre i arbeidet med masteroppgaven.

Obligatorisk tilstedeværelse: Minimum 80%.

Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Marit Alvestad , Kirsten Halle
Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd

Arbeidsformer

Aktiv deltakelsen i Forum er obligatorisk for alle studenter. Arbeidsformene vil veksle mellom forelesninger, seminarer om aktuelle tema, individuelle og gruppe veiledninger. Forum kommer i forlengelsen av vitenskapsteori og metodedelen, og går inn som en del av arbeidet med masteroppgaven. Forum vil ligge over hele andre studieåret. De fleste samlingene vil imidlertid av praktiske grunner og behov ligge i høstsemesteret, og noen få vil ligge tidlig i vårsemesteret.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

LitteraturDette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Historikk