en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MBV160_2

Vitenskapsteori og forskningsmetode

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet består av tre hovedområder, vitenskapsteori, etikk, og metode.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
  • kunnskap om vitenskapsteoretiske og etiske problemstillinger knyttet til forsknings- og utviklingsarbeider generelt, og innenfor det barnehagevitenskaplige kunnskapsfeltet spesielt
  • innsikt og kunnskap om forholdet mellom teoriperspektiver og forskningsmetode
  • kunnskap om ulike typer forskningstilnærminger som er spesielt relevante i barnehagekontekster og profesjonsutdanning

Ferdigheter
Kandidaten kan
  • vurdere egen og andres forskning kritisk ut fra forskningsetiske kriterier
  • formulere mål/problemstilling og forskningsspørsmål for eget mastergradsarbeid
  • beskrive, analysere og kritisk vurdere forskningsprosessen i eget og andres mastergradsarbeid
  • bruke relevante digitale verktøy i datainnsamling og analysearbeid

Generell kompetanse
Kandidaten kan
  • vurdere kritisk og velge forskningsdesign som er adekvat for forskning i en barnehagekontekst
  • presentere og diskutere ulike typer av design og forskningsmetoder

Innhold

I vitenskapsteori og etikk legges det vekt på hva som kjennetegner vitenskapelig arbeid. Dette belyses fra både samfunnsvitenskapelig og naturvitenskapelig perspektiver. Ulike forskningstradisjoner vil bli presentert og diskutert. Emnet skal gi studentene en grunnleggende innføring i vitenskapsteori, variert metodologi samt forskningsetikk. Kunnskap om design av forskningsprosjekter som er spesielt rettet mot barnehagefeltet står sentralt i emnet. Det legges vekt på å gjøre studentene i stand til selv å kritisk velge, analysere og bruke forskningsmetoder i sitt forskningsarbeid. Spørsmål som omhandler validitet, reliabilitet og forskningsetikk blir drøftet. Sentrale sider ved det å være forsker blir også problematiserte.
Ved kursslutt skal studentene ha tilegnet seg kompetanse i å utvikle et design for å kunne gjennomføre et eget forskningsprosjekt med relevant metode der de viser forskningsetisk forståelse.

Forkunnskapskrav

Ingen utover opptak på master i barnehagevitenskap eller på emnet MBV160.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell, skriftlig hjemmeeksamen1/1 A - F
Individuell skriftlig hjemmeeksamen 5000 ord (+/- 10%).
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskriften, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlige paper/essay , Obligatorisk tilstedeværelse minimum 70%
Spesifisering av arbeidskrav.
Arbeidskrav: To individuelle skriftlige paper/essay (2x1200ord (+/-10%)
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marit Alvestad
Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd

Arbeidsformer

Kurset blir gjennomført i ulike typer seminar med forelesninger, litteraturstudier, gruppearbeid og diskusjoner. For å gjøre metodiske erfaringer skal studentene utføre mindre prosjektarbeid i kursets ulike deler. Samlingene er obligatoriske (70 %).
Vurdering for læring vektlegges underveis i studieforløpet. Det innebærer både egenvurdering, at studentene vurder hverandres arbeid og vurdering og veiledning fra faglærere.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk