en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MBV155_1

Overganger

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I barns liv vil det være minst tre overganger der sammenhenger og brudd blir aktualisert; 1) overgang mellom hjem og barnehage, 2) overganger innad i barnehagen og 3) overgang mellom barnehage og skole. I emnet overganger tematiseres, belyses og utforskes disse overgangene og vilkårene for at de skal kunne bli gode. Det innebærer kunnskap om barns opplevelser av og erfaringer med overganger, barnehagelærerens rolle i ledelse av overganger og praktiske forordninger, informasjon og samarbeidsformer i og omkring barns overganger.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten har
 • forskningsbasert kunnskap om utfordringer og muligheter i overganger
 • kunnskap om likheter og forskjeller mellom ulike kulturer som inngår i barns overganger
 • kunnskap og innsikt i barns erfaringer og opplevelser med overganger
 • inngående kunnskap om barnehagelæreren som profesjonell aktør i arbeid med overganger og samarbeid med andre
 • kunnskap om forskning og teori som angår vilkår for ledelse av samarbeid om overganger

Ferdigheter
Kandidaten kan
 • kritisk analysere, kommunisere og diskutere faglige problemstillinger og dilemmaer knyttet til barns overganger
 • ta ulike aktørers perspektiv i arbeidet med barns overganger
 • gå inn i konstruktive samarbeid med aktører i ulike kulturer om barns overganger

Generell kompetanse
Kandidaten kan
 • analysere og kritisk vurdere barnehagers overgangspraksiser i lys av barns behov og institusjonelle og samfunnsmessige forventninger og krav
 • analysere og kritisk vurdere likheter, forskjeller og sammenhenger mellom ulike arenaer og kulturer som inngår i barns overganger
 • analysere og kritisk vurdere samarbeid mellom alle aktører i overganger i barns liv, og med utgangspunkt i kunnskap og ferdigheter bidra til å ivareta barnets beste

Innhold

Målet er at studentene gjennom emnet skal tilegne seg kunnskap om spenninger og dilemmaer som kan oppstå i møte mellom barns behov og institusjonelle og samfunnsmessige forventninger og krav. Studentene skal kunne diskutere dagens overgangsordninger i et internasjonalt perspektiv og utvikle forståelse og kunnskap om betydningen av sammenheng og godt samarbeid mellom alle aktører i barns overganger. Studentene forventes å være aktive og bidra til kunnskapsutvikling på feltet.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen og muntlig prøving
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Individuell skriftlig hjemmeeksamen3/5 A - FAlle.
Muntlig prøving2/5 A - FAlle.
Individuell skriftlig hjemmeksamen Omfang 3500 ord (+/-10%)
Muntlig prøving
Begge eksamensdelene må være bestått for å kunne få endelig karakter i emnet.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Forskrift om studier og eksamen § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriflige paper, Presentasjon i gruppe, Obligatorisk tilstedeværelse
Spesifisering av arbeidskrav.
Arbeidskrav: To individuelle skriftlige paper med presentasjon knyttet til små forskningsprosjekt. omfang 2x1200 ord (+/-10%)
Arbeidskrav: Presentasjon i gruppe med utgangspunkt i tematikken overganger i barnehagealder.
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd
Emneansvarlig
Anne Kristine Solberg Runestad

Arbeidsformer

Arbeidsformene i kurset vil være prega av studentaktive læringsformer med ulike typer læringsaktiviteter i seminarer, litteraturstudier, gruppearbeid og diskusjoner. Studentene skal, individuelt og i grupper, gjennomføre små forskningsprosjekt i kursets ulike deler. Disse er skal presenteres og diskuteres i plenum. Samlingene er derfor obligatoriske (70 %).
Vurdering for læring vektlegges underveis i studieforløpet. Det innebærer både egenvurdering, studenters hverandrevurdering og vurdering og veiledning fra faglærere.

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.10.2020

Historikk