en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MBV135_1

Verdipedagogikk: mangfold, tilhørighet og bærekraft

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet dreier seg om verdier som mangfold, tilhørighet og bærekraft utvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
  • inngående kunnskap om barnehagen som arena for kulturelt mangfold
  • spesialisert innsikt i aktuell forskning og teorier om verdier som mangfold og tilhørighet innenfor en barnehagekontekst
  • inngående kunnskap om forskning på bærekraft knyttet til sosiale, økonomiske, miljømessige og politiske utfordringer med relevans til barnehagehverdagen
  • faglig og didaktisk kunnskap knyttet til mangfold, tilhørighet og bærekraftig utvikling i barnehagen

Ferdigheter
Kandidaten kan
  • analysere og diskutere ulike perspektiver på verdier som mangfold, tilhørighet og bærekraft innenfor barnehagefeltet
  • legge til rette for likeverdige møter i en mangfoldig barnehagehverdag anvende relevante metoder i arbeid med barnegrupper preget av mangfold i barnehagen

Generell kompetanse
Kandidaten kan
  • kritisk analysere og kommunisere faglige problemstillinger og dilemmaer knyttet til didaktiske spørsmål innenfor barnehagens kunnskapsområder
  • analysere og forholde seg kritisk til rådende læringspraksiser i barnehagen
  • forholde seg kritisk til egen formidling av verdier og holdninger

Innhold

En vid forståelse av begrepet bærekraft vil legges til grunn for arbeidet innenfor emnet. Samfunns- og naturvitenskapelige perspektiv løftes fram. Emnet skal gi kompetanse i å analysere og kritisk vurdere hvordan barnehagefeltet speiler utfordringer i samfunnet relatert til mangfold, tilhørighet og bærekraft. I emnet vektlegges aktuell forskning og teorier om didaktiske og fagdidaktiske spørsmål og dilemma i pedagogisk arbeid med barn, personalet, foreldre og eksterne samarbeidspartnere.

Forkunnskapskrav

Studenter som er tatt opp på master i barnehagevitenskap eller på emnet MBV135.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell, skriftlig hjemmeeksamen1/1 A - F
Individuell hjemmeeksamen: 5000 ord (+/- 10%). Oppgaven kan presenteres som artikkel, essay eller paper, og kan gjerne også inkludere empirisk og/eller estetisk materiale som for eksempel billedmateriale, videoopptak, lydopptak og lignende.

Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet.

Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskrift for UiS, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell skriftlig hjemmeoppgave, Obligatorisk tilstedeværelse 70%, Muntlig presentasjon
Spesifisering av arbeidskrav
Arbeidskrav: Individuell skriftlig hjemmeoppgave: 2500 ord (+/- 10%). Som del av skriveprosessen leser studenter hverandres oppgaver og gir muntlig respons i et oppgaveseminar.
Arbeidskrav: Muntlig presentasjon-knyttet til eksamen. Hver student har 20-30 min.
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd
Emneansvarlig
Barbara Maria Sageidet

Arbeidsformer

Det legges vekt på varierte arbeidsformer som seminar, forelesninger, faglige diskusjoner individuelle litteraturstudier og refleksjon over andres og egne skriftlige tekster, skriftlige og arbeider og presentasjoner. Studiet er organisert som samlinger med arbeidsmåter som krever høy grad av aktiv deltakelse og refleksjon. Samlingene er derfor obligatoriske (70%).

Vurdering for læring vektlegges underveis i studieforløpet. Det innebærer både egenvurdering, studenters hverandrevurdering og vurdering og veiledning fra faglærere.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk