en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MBV115_1

Barnehagen som forskningsarena

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet rettes fokuset mot barnehageforskning.

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne har studenten følgende læringsutbytter:
Kunnskap
Kandidaten har
  • kunnskap om barnehagen som en lærende organisasjon og dens betydning for livslang læring
  • overblikk over ulike tradisjoner innenfor internasjonal, nasjonal og lokal barnehageforskning
  • kunnskap om barnehagens juridiske rammer og styringsdokumenter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt
  • kunnskap om barnehagen i en politisk diskurs

Ferdigheter
Kandidaten kan
  • reflektere kritisk over hvilke konsekvenser ulike forskningsfokus og metodiske tilnærminger kan få for forskningsresultater
  • kritisk analysere og forholde seg til vilkår for og dilemmaer knyttet til barnehageforskning
  • kritisk analysere forskningspublikasjoner og vurdere anvendelse av ulike forskningsresultater

Generell kompetanse
Kandidaten kan
  • forholde seg kritisk reflekterende til forskning innen barnehagefeltet og ulik anvendelse av forskningsresultater i praksis
  • analysere og vurdere juridiske rammer og sentrale styrings- og grunnlagsdokumenter
  • kritisk analysere og vurdere aktuelle faglige problemstillinger og dilemmaer opp mot samfunnets rammer og forskning og praksis på feltet

Innhold

Dette inkluderer nyere samfunnsperspektiver på barn, barndom og barnehage i en mangfoldig og flerkulturell kontekst. Både lokale, nasjonale og internasjonale perspektiver står sentralt. I dette første kurset inngår en introduksjonsdel med tematikk knyttet til det å være masterstudent.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell hjemmeeksamen1/1 A - F
Individuell hjemmeeksamen: 5000 ord (+/- 10 %).
Konsekvenser av ikke bestått/ikke avlagt eksamen senest ved utsatt eksamen: Dette innebærer at studenten må ta ny eksamen med etterfølgende kull, i henhold til eventuelt ny og revidert emnebeskrivelse for emnet.
Hvis en kandidat fremstiller seg til ny ordinær prøving, gjelder det pensum og den prøvingsformen som er fastsatt for den aktuelle prøvingen (Eksamensforskrift for UiS, § 2-9 pkt. 3).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Individuell skriftlig hjemmeoppgave, Obligatorisk tilstedeværelse 70%
Spesifisering av arbeidskrav
Arbeidskrav: Individuell skriftlig hjemmeoppgave: 2500 ord (+/- 10 %). Som del av skriveprosessen leser studenter hverandres oppgaver og gir muntlig respons i et oppgaveseminar.
Alle obligatoriske krav må være gjennomført og godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Studenter som får én eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for én ny innlevering av oppgavene i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Elin Kirsti Lie Reikerås , Sara Esmaeeli
Studiekoordinator
Inger Marie Øglænd

Arbeidsformer

Det legges vekt på varierte arbeidsformer som seminar, forelesninger, faglige diskusjoner individuelle litteraturstudier samt refleksjon over andres og egne skriftlige tekster og presentasjoner. Studiet er organisert som samlinger med arbeidsmåter som krever høy grad av aktiv deltakelse og refleksjon. Samlingene er obligatoriske (70%).
Vurdering for læring vektlegges underveis i studieforløpet. Det innebærer både egenvurdering, studenters hverandrevurdering og vurdering og veiledning fra faglærere.

Åpent for

Barnehagevitenskap - masterstudium -deltid

Emneevaluering

Det blir gjennomført studentevalueringer etter rutinene for kvalitetsarbeid ved Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora ved UiS.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk