en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MAFMAS_1

Masteroppgave matematikk og fysikk

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. Unntak er masteroppgaver på 60 studiepoeng som normalt skal skrives i løpet av det siste året. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.
 • Bruke matematisk-fysiske metoder til å formulere og analysere et aktuelt faglig problem.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.

Generell kompetanse En kandidat med fullført og bestått masteroppgave skal ha følgende læringsutbytte:
 • Kan formidle omfattende selvstendig arbeid
 • Kan beskrive oppgaven klart og ryddig og behersker fagområdets terminologi og uttrykksformer
 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder på fagområdet og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige og andre sammenhenger og slik være en god rollemodell

Innhold

Litteraturstudium og særpensum. Modellerings og simuleringsarbeid. Rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg af tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.

Forkunnskapskrav

FYS500 Klassisk mekanikk, MAT500 Matematisk modellering, STA510 Statistisk modellering og simulering
Det vises også til regler for masterstudier med masteroppgaver på 60 studiepoeng med krav om beståtte studiepoeng for å starte arbeid på masteroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave1/1 A - FIngen hjelpemidler tillatt
Oppgavevurdering teller 3/4 og presentasjon og muntlig eksaminasjon teller 1/4. Faglærer setter samlet karakter. Eksamen består først av en presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og de som skal sette karakter på oppgaven skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med sensor og veileder. Deretter fastsettes karakteren.
Lov om universiteter og høyskoler §3-9 Eksamen og sensur, punkt 5: Ved ny sensurering etter §§5-2 og 5-3 benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern. Endring kan gjøres både til gunst og ugunst for klager. Hvis den endelige karakter er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve og klager får medhold i klage på sensuren over den skriftlige del av eksamen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter.
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.
a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.
b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.
c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.
En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.
Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf

Fagperson(er)

Faglærer
Helge Bøvik Larsen , Eva Rauls , Alex Bentley Nielsen , Ipsita Mandal , Tyson Ritter , Martin Gunnar Gulbrandsen , Pavel Gumenyuk, Michal Jakub Kapustka , Paul Francis de Medeiros , Diana Lucia Quintero Castro , Tomas Brauner , Sigbjørn Hervik , Alexander Rashkovskii , Alexander Ulanovskii , Gunnar Thorkildsen , Jan Terje Kvaløy , Per Amund Amundsen , Bjørn Henrik Auestad
Emneansvarlig
Tore Selland Kleppe , Anders Tranberg
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving. Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave i fysikk (FYSMAS_1) 60
Masteroppgave i matematikk (MATMAS_1) 60

Åpent for

Mathematics and Physics - Master of Science Degree Programme

Litteratur

All litteratur som benyttes for løsning skal oppgis som referanser. Referanser er en liste over bøker, artikler, manualer osv., som det er referert til i rapporten. Det er viktig å få klart frem i oppgaven hva som er ditt bidrag og hva som er hentet fra kilder. Dersom du gjengir tekst fra for eksempel en artikkel skal leseren gjøres oppmerksom på dette. Formuleringer som: "..dette avsnittet er i stor grad hentet fra ..", ".. dette avsnittet er inspirert av .." kan brukes for å kunne gi en mest mulig riktig beskrivelse av de faktiske forhold. Dersom man siterer setninger må kilden komme klart frem. Noter kilder etter hvert. Det er ofte vanskelig å spore dem opp senere. Hver referanse skal inneholde tre elementer: 1)Forfatteren(e)s navn. 2)Bokens/artikkelens/osv. tittel. 3)Utgiveropplysninger


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk