en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LREL185_1

Hinduisme, buddhisme og islam

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Hinduismen og buddhismen har et felles opphav i Sør-Asia og hatt stor påvirkning på hverandre i deres formative periode i klassisk tid. Islam er oppstått i Midtøsten, men har i likhet med hinduismen og buddhismen blitt en global religion som griper inn i politikk, samfunnsliv og hverdagsliv.
Emnet gir en innføring i hinduismen, buddhismen og islam. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
  • sentrale trekk ved hinduismens historie, mangfold og praksis
  • sentrale trekk ved buddhismens historie, mangfold og praksis
  • sentrale trekk ved islams historie, mangfold og praksis

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
  • bruke kunnskap om hinduisme, buddhisme og islam til å drøfte utviklingen av disse religionene og deres roller i moderne samfunn
  • drøfte hvordan hinduistiske, buddhistiske og islamske hellige tekster og religiøs praksis forstås og fortolkes i sine respektive tradisjoner

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
  • kunne formidle sentralt fagstoff innen hinduisme, buddhisme og islam og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Innhold

Emnet gir en innføring i hinduismen, buddhismen og islam. Både religionenes historie og deres nåtidige, globale utforming blir belyst. Det legges vekt på religionenes ulike framtredelsesformer relatert til en nyansert religionsforståelse. Emnet gir studentene redskaper til å forstå ulike syn og praksiser i religionene, blant annet hvordan hellige tekster oppfattes, brukes og fortolkes, hvordan religion ritualiseres, leves ut og inngår i hverdagslige sammenhenger.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Semesteroppgave og hjemmeeksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Semesteroppgave45/100 A - F
Hjemmeeksamen55/1006 timerA - F
Innleveringsoppgaven skal være på 2000 ord +/- 10%.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Jon Skarpeid
Faglærer
Marianne Hafnor Bøe

Arbeidsformer

Forelesninger
Drøfte spørsmål i grupper/seminarer
Studere tekster og estetikk, og samtale om disse i grupper og plenum
Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (LREL175_1) 10
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (REL175_1) 10
Religionsvitenskap (REL130_1) 5
Hinduisme, buddhisme, jødedom og islam (REL150_1) 7
Hinduisme, buddhisme, jødedom og islam (MREL150_1) 7
KRL Grunnfag G2A: Andre religioner og livssyn (HU0213_2) 7
KRL Grunnfag G2B (HU0214_1) 5
Religionshistorie (KRL140_1) 7
Religionshistorie (ÅKR140_1) 7

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i religion, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Bøker:
Nicolaisen, Tove (2018). Hinduer. Oslo: Universitetsforlaget. (302. s.)
Prebish, Charles S. og Damien Keown (2010). Introducing Buddhism. London og New York: Routledge. (285 s)
Shepard, William E. (2014). Introducing Islam. London og New York: Routledge. (406 s.)

Kompendium:
Baumann, Martin (2012), «Modernist interpreation of Buddhism in Europe”, I David McMahan Buddhism in the Modern World, London: Routledge, 113-137 (24 s.).
Braarvig, Jens (2003). "Innledning" i Lotussutraen i Verdens hellige tekster. Oslo: De norske bokklubbene, vii-xxxii (25 s.)
Boord, Martin (1994). "The Mandala", i Jean Holm (red.): Sacred Place. London: Dorling Kindersley, 12-14 (3 s.)
Jakobsen, Knut A. (2011). “Devi-Mahatmya og Bhagavadgita – Hellige skrifter I hinduismens mangfold”, I Jens Braarvig og Årstein Justnes (red). Hellige skrifter i verdensreligionene. Oslo: Høyskoleforlaget, 120-150 (30 s.)
Jacobsen, Knut A. (2006). "Krig og krigerkaster i hinduismens tradisjoner», i Chaos, 45, 9-22 (14 s.)
Lie, Kåre A. (2011). Tripitaka – buddhismens hellige skrifter, I I Jens Braarvig og Årstein Justnes (red). Hellige skrifter i verdensreligionene. Oslo: Høyskoleforlaget, 151-178 (18 s.)

Tekster:
Buddhismen
Buddhas fortellinger i serien Verdens hellige skrifter, oversatt av Kåre A. Lie m fl. Oslo: De norske bokklubbene, 2001: "Lærens hjul settes i gang" og "Alt brenner" 72-78. "Hvem er jeg" - og "Hvem blir gjenfødt?" 161-166. "Karma og intensjon" og "Loven om karma", 262-265. "Gjenfødelse fra øyeblikk til øyeblikk" og "Tomhet" 266-267. (19 s.)
"Lotussutraen" i Lotussutraen og andre skrifter fra mahayana-buddhismen, i Verdens hellige skrifter. Oversatt av Kåre A. Lie og Tone Lie Bøttinger. Oslo: De norske bokklubbene, 2003: s. 3-13; 31-40; 53-54 (23 s.)
"Blomster" og "Arahanten, den verdige", i Dhammapada i Verdens hellige skrifter. Oversatt av Kåre A. Lie og Tone Lie Bøttinger. Oslo: De norske bokklubbene, 2001: 12-15; 24-26 (4 s.)
Hinduismen
Bhagavavgita og andre hinduistiske skrifter, i Verdens Hellige skrifter, oversatt av Jens Braarvig m fl. Oslo: De norske bokklubbene, 2001. kap 1-3; 11; 16. (35 s.)
Shiva endeliktets gud, i Verdens hellige skrifter, oversatt av Signe Cohen m fl. Oslo: De norske bokklubbene 2005: "Shiva dreper kjærlighetsguden" ss.100-106. "Shivas Sønn Ganesha" 121-129. (13 s.)
Vediske skrifter i Verdens hellige skrifter, oversatt av Signe Cohen & Rasmus Reinvang, Oslo: De norske bokklubbene 2003, "Atman er det største og det minste" 259-260 (2 s.)
Durga & Mahisha, oversatt og forkortet av Jon Skarpeid, fra originalen Jai Mai Durga, New Delhi: Dreamland Publications, 1997 (1 s.)

Islam
Koranen, i Verdens hellige skrifter. Oversatt av Einar Berg. Oslo: De norske bokklubbene, 2000: Kapittel (sure) 1; sure 2, 187; 219, 144, 185, 255-257; sure 4, 3, 34; sure 5, 3, 6; sure 9, 71; sure 24, 30-31; sure 33, 21, 59; sure 37,101-113; sure 42,1-9; sure 43,1-14; sure 96,1-5; sure 97; sure 112. (ca. 10 s.)
Klassiske islamske tekster: Tro og tanke, i Verdens hellige skrifter. Utvalgt og innledende essay ved Amund Bjørsnøs. Oversatt av A. Bjørsnøs, Magid Al-Araki og Christopher Andreas Holmboe. Oslo: Bokklubben, 2013: 37-51 ("Profetens liv og levnet - Sira"), 143-162 ("En islamsk katekisme"). (34 s.)
De rettvises hager: Al-Nawawis samling overleveringer om profeten Muhammad, i Verdens hellige skrifter. Oversettelse og innledende essay av Nora S. Eggen. Bokklubben 2008: 188-193 ("Boken om klær"); 229-246 ("Boken om fortrinnlige handlinger"); 272-273 ("Boken om hajj"). (26 s.)

Total 1270 s.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk