en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LREL135_1

Religion, kunst og populærkultur

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet får du en innføring i aktuelle, religionsvitenskapelige temaområder; religion, kunst, nyreligiøsitet og populærkultur. Religion og kunst tar for seg et utvalg av arkitektur, billedkunst og musikk i globale religioner med et hovedfokus på samtidskunsten. Nyreligiøsitet og populærkultur undersøker nye former for religiøsitet/ spiritualitet, hvordan disse samvirker med populærkulturen og hva dette forteller oss om kultur og samfunn i vår senmoderne tid.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
  • Kunst i verdensreligioner som fenomen og felt, og hvordan samtidskunsten påvirkes både av tradisjonelle uttrykk og globale prosesser
  • Nyreligiøsitet og populærkultur som fenomen og felt, samvirket mellom dem og hvordan de er uttrykk for tidstypiske prosesser og interesser

Ferdigheter:
  • Kunne identifisere og analysere kunst knyttet til ulike religioner
  • Kunne identifisere og analysere nyreligiøse og populærkulturelle uttrykk

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført studiet skal studenten:
  • kunne formidle sentralt fagstoff innen religion, kunst og populærkultur og anvende sine kunnskaper og ferdigheter i relevant arbeid
  • ha tilegnet seg analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbart til andre felt
  • kunne bygge på sin kunnskap i videre utdanning eller i yrkeslivet

Innhold

Emnets ene hoveddel tar for seg religion og kunst innenfor globale religioner og hvordan disse opptrer både som tradisjon og innovasjon i kulturfeltet. Studiet har som helhet et samtidsfokus og belyser hvordan praksis påvirkes av globalisering. I tillegg til gjennomgangen av kunstuttrykk vil kurset gi et teoretisk og metodisk grunnlag for analyse av kunst.
Emnets andre hoveddel omhandler religion og religiøsitet og på hvilken måte dette kommer til uttrykk i massemedia, sosiale media, marked og populærkulturelle produkt. Nyreligiøsitet (også kalt nyåndelighet, alternativspiritualitet) kan sees som tidstypisk svar på senmodernitetens utfordringer. Populærkulturen utgjør et dynamisk samvirke med nyreligiøsiteten. Tema som blir belyst er kritikk mot autoriteter og dogmer, kroppslige, terapeutiske og subjektive vendinger, globalisering og klimaspørsmål.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave45/100 A - FAlle.
Muntlig eksamen55/10020 minutterA - F
Innleveringsoppgaven skal være på 1500 ord +/- 10%.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Anne Kathrine Kalvig
Faglærer
Jon Skarpeid

Arbeidsformer

Forelesninger
Drøfte spørsmål i grupper/seminarer
Studere tekster og estetikk, og samtale om disse i grupper og plenum
Bruk av digitale verktøy står sentralt i alle arbeidsformene

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Religion og kunst (REL120_1) 5
Hinduisme, buddhisme og samtidsspiritualitet (LREL175_1) 2
Religionsvitenskap (REL130_1) 2
Religionshistorie (KRL140_1) 1
Religionshistorie (ÅKR140_1) 1

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i religion, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Endsjø, Dag Øistein og Liv Ingeborg Lied. 2011. Det folk vil ha. Religion og populærkultur. Oslo: Universitetsforlaget . 224 s.
Winje, Geir. 2012. Guddommelig Skjønnhet: Kunst i religionene, 2. utg. s.11-253. 242 s.

Kompendium:
Kunst og religion
Benestad, Finn (1976/2005), 'Oldkirken', I: Musikk og tanke (Oslo: Pensumtjeneste A/S), 33-
42. 9 s.

Boord, Martin (1994), “The Mandala”, in John Holm (red.) Sacred Place (London: Dorling
Kindersley), 12-14. 3 s.

Kandinsky, Wassily. 2002. "Form- og fargespråk", i Om det Åndelige i kunsten(Oslo Pax), 63-114. 50 s.
Martin, Luther. 1980. "Om billedstorming." Verker i utvalg, edited by Inge Lønning and Tarald Rasmussen, 225-240. Oslo: Gyldendal. 15 s.
Otterbeck, Jonas. 2008. "Battling over the public sphere: Islamic reactions to the music of today." Contemporary Islam 2 (3): 211-228. 18 s.
Panofsky, Erwin. 1983. "Ikonografi og ikonologi". Billedkunst og billedtolkning: Utvalgte artikler. København: Nyt Nordisk Forlag. 26-54. 30 s.
Pi, Yen Chen. 2005. "Buddhist Chant, devotional song, and commercial popular music: From ritual to rock mantra." Ethnomusicology 49 (2):266-286. 21 s.
Rademacher, Heidi E. 2015. “’Men of Iron will’: Idealized gender in Christian heavy metal. I
Social Compass, 62 (4): 632-648.

Skarpeid, Jon. 2010, 'Audiokosmos: Musikk og religiøse fortellinger', Religion og livssyn, 22
(3), 42-46. 4 s.

Skarpeid, Jon. 2008. “’Djevelens sekkepipe’: Musikk i reformasjonens århundre.” I Dîn: Tidsskrift for religion og kultur. (3): 46-57, 11 s.
Skarpeid, Jon. 2006. «Musikk i hinduismen». http://www.geirwinje.no/Files/Musikk/Musikk%20i%20hinduismen.pdf
Skottene, Ragnar. 2002. «Kirkebygg og kirkerom» i Kristne symboler: en elementær innføring, 90-109. 19 s.
Winje, Geir. 2013. "Når kunst forkynner." Religion og livssyn 25 (3): 55-60. 6 s.

Populærkultur
Døving, Cora Alexa og Siv Ellen Kraft: Religion i pressen. Oslo: Universitetsforlaget. Kapt. 2, «Snåsamannen - folkereligiøsitet i medieoffentligheten». 20 s.
Kalvig, Anne. 2011. «Kornsirkler og spirituell turisme. Fra åker til internett». Aura 3. 33-70. 37 s.
Kalvig, Anne. 2014. «Overskridande tilhøyrsle: healing og dødekontakt via Facebook» i Aura 6. 112-143. 31 s.
Kalvig, Anne. 2016. Spiritisme. Samtaler mellom levende og døde. Oslo: Pax. Kapt. 5 "Spiritisme, sjamanisme, healing og populærkultur - et flettverk" og 6 "Kontroverser og grenseoppganger". 36 s.
Kraft, Siv Ellen. 2016. «Kulturarvifisering av ritualer. Sjamanisme i norsk Sápmi». Chaos 65, 1. 53-74. 21 s.
Mikaelsson, Lisbeth. 2011. «Salg av spiritualitet». I Engelsviken, Olsen og Thelle (red.). Nye guder for hvermann? Femti år med alternativ spiritualitet. Trondheim: Tapir akademisk forlag. 15 sider.
Taylor, Bron. 2013. “Epilogue: Thruth and Fiction in Avatar’s Cosmogony and Nature Religion” i Taylor (ed.). Avatar and Nature Spirituality. Waterloo: Wilfrid Laurier University Press. 301-336. 35 s.
Undheim, Sissel. 2017. "The sacred power of Lego-Chi. Mediatized Spirituality in Lego, Legends of Chima".Youth 25 issue: 1. 66-86. 20 s.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk