en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LPRA50_1

Praksis 7 uker del 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene knytte teori og praksis sammen og gjøre seg erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner under veiledning av en erfaren lærer.
Emnet består av en praksisperiode på 7 uker i 4. studieår.

Læringsutbytte

Etter praksisperioden skal studentene:
Kunnskap
 • ha kunnskap om måloppnåelse i læringsarbeid, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer på ungdomstrinnet i grunnskolen og den videregående skole
 • ha kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjem-samarbeid
 • ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeidet i praksisskolen

Ferdighet
 • alene og sammen med andre kunne planlegge, tilpasse, variere og begrunne ulike undervisningsmetoder, gjennomføre og vurdere opplæring
 • kunne utvikle mål for opplæringen, vurdere elevenes måloppnåelse og kunne være tydelig leder og lede læringsarbeid tilpasset ulike elever
 • kunne kommunisere og samarbeide med alle parter i opplæringssystemet
 • kunne bruke digitale verktøy i undervisningen

Generell kompetanse
 • kunne vurdere og reflektere over fag, undervisning og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner
 • kunne uttrykke bevissthet om forventningene om å delta i forsknings- og utviklingsarbeid
 • kritisk kunne vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • kunne bygge gode relasjoner og kommunisere godt med elever og kolleger
 • ha innsikt i i ungdomskultur og sosialisering
 • kunne identifisere, håndtere og forebygge brudd på normer og regler
 • kjenne til hva som fremmer og hemmer måloppnåelse

Forkunnskapskrav

Må ha bestått tidligere praksis.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis1/16 ukerBestått - Ikke bestått
All praksis er obligatorisk. Det er krav om 100 prosent tilstedeværelse i praksis for å få bestått.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard
Emneansvarlig
Ketil Knutsen
Praksiskoordinator
Birte Berg

Arbeidsformer

Praksis

Kun én av de to 7-ukers praksisperiodene kan gjennomføres på en eventuell egen arbeidsplass.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk