en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LMLEMAS_1

Masteroppgåva i lesevitskap

Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2019-2020. Endringar kan skje.


Masteroppgåva er eit vitskapleg sjølvstendig arbeid og er å rekne som eit forskingsarbeid på line med annan fagleg produksjon frå humanistiske fagmiljø. Arbeidet fylgjer difor dei aksepterte konvensjonar for presentasjon, drøfting, provføring, argumentasjon, dokumentasjon, kjeldebruk, tilvisingsmåtar, litteraturforteikningar med vidare.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskap:
  • ha fått innsyn i korleis eit vitskapleg arbeid typisk vert gjennomført, slik at ein i arbeid med eit overkomeleg materiale kan oppnå erfaring som har overføringsverdi til andre område.

Ferdigheter:
  • vite korleis eit velforma eksempel på forsking i fagområdet nordisk og lesevitskap ser ut slik at ein i prinsippet kan gå vidare på eiga hand eller under rettleiing innafor prosjekt med tilsvarande og vidaregåande arbeid i framtida.
  • vere trygg i fagområdet slik at ein kan undervise og formidle på anna vis eller utnytte i ulike yrkessamanhengar dei kunnskapar ein har skaffa seg.
  • vere så trent i relevante arbeidsmåtar at ein kan rettleie andre, i alle høve på lågare nivå, i framtida.
  • vere språkleg trygg og kunne uttrykkje seg fritt skriftleg i båe dei offisielle norske målformene, og vere i stand til å rettleie andre språkleg.

Generell kompetanse:
  • ha fått grunnleggjande forståing av metodologiske, teoretiske og praktiske forhold som er relevante for kulturell orienteringsevne og framtidig fagleg arbeid i valde felt.

Innhald

Kandidaten vel sjølv sitt oppgåveemne i samråd med rettleiar.
Språkføringa i masteroppgåva skal vere del av vurderingsgrunnlaget. Studenten skal ha gjennomført prøving i eit emne på ei av målformene bokmål eller nynorsk, masteroppgåva skal vere på den andre målforma.
Studenten skal i samråd med rettleiar leggje opp eit eige særpensum på 650 sider (+/- 10%) i tilknytnad til masteroppgåva. Etter at oppgåva er godkjend av eksamenskommisjonen, skal studenten halde ei førelesing i eit emne med utgangspunkt i særpensumet.

Forkunnskapskrav

Gjennomført første år av masterstudiet.

Eksamen/vurdering

Vekt Lengd Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgåve og førelesning1/1 A - FAlle.
Omfanget på oppgåva skal vere 60 - 80 sider utanom tabell og vedlegg, 12 punkt Times New Roman og linjeavstand 1.5. Førelesinga skal vere på 30 minutt. Tema for prøveforelesningen er satt av veileder med utgangspunkt i særpensumet i samarbeid med eksamenskomiteen. Temaet skal gjøres kjent for studenten 10 virkedager før eksamensdagen. Eksamenskommisjonen har satt karakteren på selve oppgaven før prøveforelesningen holdes, men oppgir endelig karakter etter prøveforelesningen er holdt.
Førelesinga må vere godkjend og kan justere karakteren på masteroppgåva med ein karakter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
  • Deltaking på arbeidsseminar (75 %).Oppgåveemnet og arbeidet undervegs er forventa presentert for medstudentar og faglærarar i arbeidsseminar; det vil også verte gjeve metodekurs som fortløpande tek opp dei relevante metodologiske problema i oppgåveskrivinga til studentgruppa.
  • Godkjend prosjektskisse,
  • Individuell sjølvvald pensumliste (særpensum) på 650 sider (+/- 10%)

Fagperson(ar)

Emneansvarleg
Finn Tveito
Faglærar
Inge Særheim , Jan Kristian Hognestad , Ingrid Nielsen , Bjørn Kvalsvik Nicolaysen , Greta Brodahl , Andreas Benedikt Jager
Studiekoordinator
Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Arbeidsseminar, rettleiing.

Ope for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Evalueringar utgjer ein sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfattar studentevaluering av undervisninga.

Litteratur

Særpensum i tilknytnad til masteroppgåva og førelesinga med tekstar på til saman ca. 650 sider.


Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2019-2020. Endringar kan skje.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk