en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LMHIMAS_1

Historiedidaktikk masteroppgave

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I femte studieår skal studentene skrive masteroppgave. Masteroppgaven er en vitenskapelig avhandling basert på egen forskning. Studentene må møte til veiledning og på seminarer under arbeidet med oppgaven.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal kandidaten:
Kunnskaper:
  • ha grundige kunnskaper i å arbeide med faglige problemstillinger, bruke bibliotek, arkiver og andre ressurser
  • ha et reflektert forhold til forskningstradisjoner/-perspektiver knyttet til det historiske fagfeltet

Ferdigheter:
  • ha ferdigheter i å velge og bruke vitenskapelige arbeidsmetoder for å bringe fram ny kunnskap innen fagområdet
  • kunne kritisk vurdere vitenskapelige tekster og forskningsresultater

Generell kompetanse:
  • ha evne til selvstendig arbeid og kritisk vitenskapelig granskning
  • kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å svare på problemstillinger knyttet til bruk av historie
  • kunne redegjøre for og reflektere kritisk over ulike tilnærminger til historie

Innhold

Masteroppgaven kan ha svært ulike typer problemstillinger. I noen oppgaver inngår både en teoretisk og en empirisk del, der studenten gjennomfører sin egen datainnsamling eller bruker tilgjengelige datakilder som er samlet inn av andre. Masteroppgaven kan også ha et rent historisk eller teoretisk siktemål. Formålet kan for eksempel være å undersøke historiske data, gi oversikt over faglige bidrag for en viktig problemstilling, sammenfatte synspunkter og empiriske funn, og gi en syntese av status ved forskningsfronten. Eventuelt kan det også være å trekke opp sentrale spørsmål for framtidig forskning.
Emnet for masteroppgaven må avklares i samråd mellom student og faglærer(e). Hver student vil inngå en veiledningsavtale med veileder.

Forkunnskapskrav

Må ha fullført 30 studiepoeng på masternivå (bare emne som gjelder i lektorutdanningen).

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Masteroppgave og muntlig prøve1/1 A - FAlle.
Sensuren på masteroppgaven baseres på en vurdering av studentens oppgave og en muntlig eksamen i tilknytning til den. Den muntlige eksamen kan justere vurderingen av masteroppgaven med én karakter.
Omfang på oppgaven: 30000 ord +/- 10%, eksklusiv forside, forord, sammendrag, innholdsfortegnelse, tabeller, litteraturliste og fotnoter.
Muntlig prøve: Inntil 45 minutter.
Masteroppgaven skal bestå av en frontside, et sammendrag/abstrakt på norsk og på engelsk (på maks 300 ord hver), eventuelt et forord, en innholdsfortegnelse, en oversikt over illustrasjoner, bilder, grafikk og andre dokumenter brukt i oppgaven, selve oppgaveteksten og en litteraturliste.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Oppgaveseminar 75%
Deltagelse på oppgaveseminar, 75% hvorav presentasjon og opponering er obligatorisk.
Obligatorisk aktivitet må være bestått for å få adgang til å levere masteroppgaven.
I tillegg må alle andre emner i programmet være bestått. Alternativt må man avlegge eksamen i resterende emner i det samme semestret som innleveringen av masteroppgaven.

Fagperson(er)

Faglærer
Olav Tysdal , Peder William Chellew Roberts , Linn Anne Margrethe Normand , Marie-Theres Fojuth , Dolly Jørgensen , Tyson Ashley Retz , Eva Stina Maria Jakobsson , Alexandre Dessingué , Roald Berg , David-Alexandre Thomas Wagner
Emneansvarlig
Ketil Knutsen , Finn Arne Jørgensen
Studiekoordinator
Signe Ekenberg

Arbeidsformer

Individuelt arbeid, veiledning og oppgaveseminar.

Åpent for

Lektorutdanning for trinn 8-13

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter blant annet studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk