en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LMAMAS_1

Masteroppgave matematikk - Lektor

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Oppgaven skal utføres i siste studieår i lektorprogrammet. På dette stadiet skal du ha skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • Har oversikt over gjeldende internasjonal litteratur, vitenskapelig rapportering og etiske standarder for det aktuelle tema og kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder.
 • Demonstrere fordypet innsikt i og forståelse av et bestemt tema.
 • Kunne sætte det spesifikke tema i kontekst i det bredere fagfelt (matematikk), og ha innsikt i og kunne beskrive den underliggende teoribygning.

Ferdigheter
 • Bruke metoder i matematikk til å formulere og analysere en aktuell faglig problemstilling.
 • Utføre litteratursøk og forfatte en vitenskapelig rapport.
 • Presentere og formidle et selvstendig arbeid med bruk av fagområdets terminologi og uttrykksformer.
 • Kan anvende og analysere relevante metodeverktøy og arbeidsmåter, spesifikt matematisk modellering, beregninger og/eller numeriske metoder.
 • Kan utrede problemstillingen og analysere resultat og egen konklusjon i forhold til problemstilling.

Generell kompetanse
 • Forstå og følge de etiske standarder for vitenskapelig arbeid.
 • Kan utføre og formidle omfattende selvstendig arbeid.
 • Kan analysere relevante teoretiske modeller eller studier støttet av forskningsresultat.
 • Har evne til refleksjon og kritisk vurdering av eget arbeid.
 • Kan forsvare høy etisk atferd i faglige sammenhenger.
 • Kan benytte effektivt diverse relevant software, til beregninger og/eller skriftlig og muntlig presentasjon.

Innhold

Studenten skal gjennom arbeidet med masteroppgaven få erfaring med et forskningsprosjekt der metoder fra matematikk anvendes. Litteraturstudium og særpensum. Modellerings-, simulerings- og beregningsarbeid. Rapportskriving. Det konkrete innhold vil variere avhengig av den enkelte oppgave. Valg av tema for oppgaven med forbehold for relevant veilederkapasitet.

Forkunnskapskrav

Godkjent undervisningskompetanse i matematikk og de emnene som inngår i matematikk fag 1 i studieplan for lektor, herav STA500 Sannsynlighetsregning og statistikk 2/ STA510 Statistisk modellering og simulering, MAT310 Matematisk analyse, MAT620 Kroppsteori/ MAT630 Algebraisk geometri.

Det vises også til regler for lektorstudiet med matematikk som fag 1, med masteroppgaver på 60 studiepoeng med krav om beståtte studiepoeng for å starte arbeid på masteroppgaven.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Innlevering av oppgave, presentasjon1/1 A - F
Eksamen består først av en presentasjon på minimum 30 minutter hvor studenten selv gir en oversikt over oppgaven. Presentasjonen skal være offentlig og de som skal sette karakter på oppgaven skal være tilstede. Etter presentasjonen følger en muntlig eksaminasjon/samtale om oppgaven med sensor og veileder. Deretter fastsettes endelig karakter.

Fagperson(er)

Faglærer
Tore Selland Kleppe , Michal Jakub Kapustka , Pavel Gumenyuk, Tyson Ritter , Martin Gunnar Gulbrandsen , Sigbjørn Hervik , Paul Georg Papatzacos , Alexander Ulanovskii , Jan Terje Kvaløy , Bjørn Henrik Auestad
Emneansvarlig
Alexander Rashkovskii
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Selvstendig arbeid med litteratur. Individuell veiledning i det praktiske arbeidet og rapportskriving.

Åpent for

Studenter på lektorprogrammet med matematikk som fag 1, eller studenter med tilsvarende bakgrunn.

Litteratur

All litteratur som benyttes for løsning skal oppgis som referanser. Referanser er en liste over bøker, artikler, manualer osv. som det er referert til i oppgaven. Det er viktig å få klart frem i oppgaven hva som er eget bidrag og hva som er hentet fra kilder. Hver referanse skal inneholde tre elementer: 1) Forfatteren(e)s navn, 2) Bokens/artikkelens/osv. tittel, 3) Utgiveropplysninger. Se forøvrig utfyllende retningslinjer til masteroppgaven.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 29.05.2020

Historikk