en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LHIS270_1

Fordypning i historie

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studentene skal sette seg inn i forskningslitteratur og primærkilder på områdene internasjonal politikk, migrasjonshistorie, globalisering og internasjonalisering. Emnet er i hovedsak konsentrert om:
 • Norge i krig og fred
 • Norges rolle som såkalt fredsnasjon og som deltaker i bistandsarbeid
 • Norge som utenrikspolitisk aktør, herunder i polarområdene; Nordmenns møte med verden utenfor som emigranter, særlig på 1800-tallet og som mottakere av immigranter (arbeidsinnvandrere og flyktninger)

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten:
 • kunne gjøre rede for utvalgte teorier, begrep og ståsted som forklarer Norges forhold til resten av verden
 • ha kjennskap til forskning som foregår innenfor fagområdeneFerdigheter

Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten:
 • kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff innenfor fagområdene
 • muntlig kunne fremstille og drøfte endringer i Norges forhold til resten av verden når det gjelder sikkerhet, migrasjon, kultur, naturvitenskap og tilgrensende temaer
 • kritisk kunne reflektere over Norges forhold til resten av verden i et historisk perspektiv
 • kritisk kunne vurdere hvordan Norges forhold til resten av verden er framstilt i faglitteratur
 • forklare hvordan samtiden er formet av fortiden i både kontinuitet og forandring

Generell kompetanse
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten:
 • kritisk kunne vurdere ulike oppfatninger av Norges forhold til resten av verden
 • beherske normer og konvensjoner i akademisk lesning og skriving i historiefaget

Innhold

Studentene skal sette seg inn i forskningslitteratur og primærkilder på områdene internasjonal politikk, migrasjonshistorie, globalisering og internasjonalisering. Emnet er i hovedsak konsentrert om:
 • Norge i krig og fred
 • Norges rolle som såkalt fredsnasjon og som deltaker i bistandsarbeid
 • Norge som utenrikspolitisk aktør, herunder i polarområdene; Nordmenns møte med verden utenfor som emigranter, særlig på 1800-tallet og som mottakere av immigranter (arbeidsinnvandrere og flyktninger)

Forkunnskapskrav

Andre emnekombinasjoner kan godtas hvis de har tilsvarende innhold.

Forkunnskapskravet er minimum 50 studiepoeng i historie (historie årsstudium/grunnfag eller tilsvarende). Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP historie eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen/vurdering

Innleveringsoppgave og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Innleveringsoppgave3/10 A - F
Muntlig eksamen7/1030 minutterA - F
Innleveringsoppgaven skal være en skriftlig disposisjon på 500 ord +/- 10%.
Muntlig eksamen er på inntil 30 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent muntlig presentasjon, Deltakelse i minst 75% av undervisningen
Godkjent muntlig presentasjon (10 minutter) i seminar i forbindelse med innleveringsoppgaven om et emne tildelt av faglærer, samt deltakelse i minst 75% av undervisningen.

Fagperson(er)

Faglærer
Roald Berg
Studiekoordinator
Signe Ekenberg , Margrethe Melin
Emneansvarlig
Peder William Chellew Roberts , Roald Berg

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer. Emnet har pensumlitteratur som det forventes at studentene leser og reflekterer over på egen hånd. Forelesninger vil gi perspektiv og kontekst til tema innenfor pensumlitteraturen for å gi studentene en økt forståelse av perioden. Studentene forventes å ta notater fra forelesningene for å utvikle evnen til å syntetisere og sammenfatte materialet.

Åpent for

Åpent for alle studenter på Bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie. Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk