en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ingeniørfaglig innføringsemne - Petroleum

Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2018-2019.


Andre halvdel av kurset (etter innledende Matlabkurs) får studenten en innføring i petroleumsfagets bredde og hele verdikjeden gjennom en serie av forelesninger: 1. Velkommen til universitetet. Bibliotekets tjenester. 2. Geologiske prosesser - hvordan jorden og reservoarer dannes og utvikler seg 3. Geofysikk - fysikken bak og teknologien for å identifisere reservoar og finne hydrokarboner. 4. Boring, borefluid og brønn - fysikken og teknologien for hvordan man kommer til reservoaret. 5. Petrofysikk - fortolking av brønndata for å estimere hvor mye olje/gass som finnes. 6. Beslutningssanalyse, petroleumsøkonomi og risikostyring - hva er hydrokarbonene verdt og hvordan ta gode beslutninger basert på begrenset informasjon. 7. Reservoarteknikk og produksjonen av olje og gass - om flyten av vann, gass og olje i porøse medier mot produksjonsbrønnen. Hvordan øke utvinningen? 8. Transporten av flere faser i rør. Gashydrater 9. Triks og teknikker for akademisk skriving. Skriving av teknisk sluttoppgave (karaktersettes) over tre uker. Studentene arbeider i team. Emnet gir studenten et innblikk i hele bredden i petroleumsfaget. Denne kunnskapen er ment å hjelpe studenten å finne sitt spesialiseringsområde. Den norske modellen for forvaltning av olje og gassressursene blir forelest.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Ha en grunnleggende forståelse av Matlab som ingeniørverktøy.
- Være kjent med grensesnitt og ferdigdefinerte funksjoner i Matlab.
- Være kjent med de overordnede målene for ingeniørens arbeid.
- Være kjent med spesialiseringsmulighetene innen petroleumsfaget.
- Ha en grunnleggende forståelse for olje og gass ressurser og relevansen til industriens mål om å maksimalisere verdiskapningen fra disse ressursene.
Ferdigheter:
- Kunne lage programmer i Matlab med bruk av logiske funksjoner og kontrollstrukturer.
- Kunne lage rutiner som håndterer lesing og skriving av data til fil, plotting av data, både i 2D og 3D.
- Kunne bruke Matlab til å utføre enkle økonomiske analyser for verdisetting av olje og gass investeringer
Generell kompetanse:
- Ha et grunnlag for dypere forståelse av emner som Matematikk 1 og Fysikk.
- Beherske problemløsing og kunne anvende flytskjema og pseudokode i forbindelse utvikling og beskrivelse av algoritmer.
- Ha en forståelse for sammenhengen mellom ingeniøraktiviteter og økonomi.
Del 2 av kurset gir studenten et innblikk i bredden til Petroleumsfaget i en serie av forelesninger.
- Prosjektdel -> Gi studenten erfaring i å planlegge et prosjektarbeid, lære å tilegne seg stoff uavhengig ved bruk av bibliotekets tjenester, og lære å skrive en teknisk prosjektoppgave i samarbeid med andre studenter.

Innhold

Emnet skal gi studenten et godt grunnlag for både videre studier og jobb innen ingeniørfaget. Dette gjøres ved å lære problemløsing med bruk av et velegnet dataverktøy og gjennom prosjektarbeid der studenten blir godt kjent med ingeniørfaget i samarbeid med andre studenter. Emnet skal også gi studentene en introduksjon til petroleumsfaget generelt og til de fire fagområdene boring, geologi, produksjon og reservoar, som de senere i studiet kan velge som spesialisering. Studentene vil få et godt grunnlag for å forstå sammenhengen mellom ingeniøranalyse og verdiskapning. Prosjektarbeidet i kurset vil ta utgangspunkt i ressursstyring i olje og gass industrien. Det vil bli forelest i temaene olje og gass reserver og ressurser, økonomisk analyse og verdisetting, den norske styringsmodellen for petroleumsvirksomheten, porteføljeanalyse samt usikkerhet og risiko.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Rapport og skriftlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen - Matlab2/53 timerA - FBestemt enkel kalkulator.
Innlevering av rapport3/5 A - F
Skriftlig eksamen teller 40% har egen karakter. Prosjektdelen teller 60%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Obligatorisk innlevering i Matlab må være godkjent før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen i første halvdel av kurset.
Skriftlig oppgave er obligatorisk. Den vil bli gitt karakter.

Fagperson(er)

Faglærer
Reidar Brumer Bratvold, Arnfinn Aas Eielsen, Per Jotun, Wiktor Waldemar Weibull, Dan Sui, Aksel Hiorth, Nestor Fernando Cardozo Diaz, Tom Ryen, Helge Hodne

Arbeidsformer

3 t fellesforelesninger og 3 øvingstimer pr. uke de første 6 uker: MATLAB.
Instituttspesifikt innhold: Arbeidet blir organisert i prosjektgrupper på 2-4 personer mesteparten av tiden.
Siste halvdel inviteres ulike fageksperter til å gi studentene et innblikk i sin fagkrets i en serie av forelesninger. I mot slutten av semesteret skal studentene samarbeide om å skrive en obligatorisk oppgave. Oppgaven får karakterer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Matlab for ingeniører (BID260_1) 5
Ingeniørfaglig innføring - Bygg (ING110_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - maskin (ING120_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne Kjemi og miljø (ING140_1) 4
Ingeniørfaglig innføringsemne - Data og elektro (ING100_1) 4

Åpent for

Petroleumsgeologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Petroleumsteknologi - Bachelorstudium i ingeniørfag
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Petroleumsteknologi - Master i teknologi, 5-årig

Emneevaluering

Standard UiS rutiner. Evaluering av teknisk rapport mot slutten av semesteret.

Litteratur

MATLAB for Engineers, Holly Moore, Pearson.
Diverse artikler og notater som vil bli gjort tilgjengelig på Canvas.


Vi gjør oppmerksom på at dette er studieinformasjon for studieår 2018-2019.

Sist oppdatert: 25.05.2019

Historikk