en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IND630_1

Strategi og ledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Studenter som fullfører en master ved Institutt for Industriell økonomi, risikostyring og planlegging vil sannsynigvis tre inn i mellom- og topplederstillinger i løpet av sin yrkeskarriere. Flere vil allerede som nyansatte bli involvert i virksomhetens ledelses- og strategiprosesser enten som premissleverandør, som bidragsyter til de strategiske drøftingene, eller som ansvarlig for iverksetting av strategien.
En rekke virksomheter vil oppleve endringer i konkurranseklimaet som et resultat av globaliseringsprosesser, endret politisk klima, konflikter og økt internasjonal handel. Konsekvensene av dette kan innebære endringer i tilgang på råvarer, nye kundepreferanser og etterspørsel av varer og tjenester, krav til raskere innovasjonstakt og økte kvalitets- og kompetansekrav. Kvaliteten på lederskapet har innvirkning på selskapets verdiskapningsprosesser både teknologisk og sosialt; ikke minst i kunnskapsintensive bransjer. Kunnskap om blant annet makt- og autoritetsforhold, etiske utfordringer, mangfold og ledergruppeeffektivitet er viktig for å møte utfordringene i en lederrolle.
Organisatoriske forhold og eksterne rammebetingelser er i kontinuerlig endring. Virksomhetene må utvikle hensiktsmessige strategier for å posisjonere seg i den endrete konkurransen. Utvikling, vekst, intern og ekstern tilpasning må ledes. Det må også lærings- og innovasjonsprosesser i virksomheten. Ledelse påvirker dermed både tilgang på og forvaltning av ressurser; teknologisk, kommersielt og menneskelig.
Strategisk ledelse integrerer kunnskap om forhold som påvirker konkurransesituasjonen og de strategiske alternativ som finnes med innsikt i hvordan man sikrer en vellykket gjennomføring av den valgte strategien. Ledelse inngår som en sentral ingrediens på alle nivå i disse prosessene.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført kurset i Strategi og ledelse skal kandidaten ha innsikt i nyere forskning om ledelse og om hovedaktiviteter som inngår i en strategiprosess. Sentrale tema vil knytte seg til ledelse av kunnskapsbedrifter, ledelse av innovasjonsprosesser, og kjennskap til analyser og verktøy som er relevante i forhold til å utarbeide og iverksette en konkret virksomhetsstrategi. I denne sammenheng skal studentene kjenne til betydningen av lederskap og organisasjonsdesign, og hvilke konsekvenser dette kan ha på iverksetting av den valgte strategien.
Endringer i den globale økonomien påvirker virsomheter lokalt, og krav om bærekraftige løsninger stiller nye og økte krav til tilpasning. Studentene skal få en bedre forståelse for hvordan økonomiske og politiske forhold påvirker utviklingen av industrien.
Kunder og samarbeidspartnere forventer at virksomheten har et positivt omdømme. Det stilles krav til etisk standard og til at bedriften tar et samfunnsansvar, både lokalt og globalt. I tillegg kan konflikter og globale klimautfordringer og krav til bærekraft stille virksomhetene overfor betydelige utfordringer, både på kort og på lang sikt. Dette er utfordringer som ledelsen må ha kjennskap til, og utvikle strategier for å håndtere. Betydningen av virksomhetenes samfunnsansvar og deres omdømme har også betydning for valg av strategiske alternativ.

Innhold

Formålet med kurset i strategi og ledelse er at studentene skal oppnå større forståelse for hvilke forhold som har betydning for om en organisasjon lykkes eller ikke. Dette forutsetter en helhetlig tilnærming. Både organisatoriske forhold, ledelse, markeds- og konkurransesituasjonen og øvrige eksterne rammebetingelser som påvirker valg av strategi inngår som tema i undervisningen.
Gjennom gruppebaserte case skal studentene anvende teoretiske modeller og verktøy i praksis. Videre skal de utarbeide en skriftlig argumentasjon for nytteverdien av de ulike teoretiske tilnærmingene, analysemetodene og anbefalt strategi i det aktuelle caset.
Emneoversikt:
 • Nyere forskning om ledelse; transformasjonsledelse og transaksjonsledelse
 • Ledelse av innovasjons- og kunnskapsbedrifter
 • Organisasjonsdesign; sammenheng mellom organisasjonsdesign og ledelse
 • Organisasjonspolitikk og innflytelse
 • Strategisk analyse; metodikk og analyseverktøy
 • Eksterne og interne konkurransebetingelser; ulike konkurransestrategier
 • Globalisering og internasjonal strategi; strategiske allianser
 • Iverksetting av strategien; måling, endring og innovasjonsprosesser
 • Etiske vurderinger knyttet til å lede en virksomhet
 • Bærekraft og samfunnsansvar

Kurset er bygget opp og strukturert omkring følgende hovedtema:
 • Ledelse
 • Strategisk analyse; metodikk og verktøy
 • Iverksetting; ledelse av endringsprosesser

Samlet gir dette en god helhetlig tilnærming til de ulike disiplinene som inngår i faget strategisk ledelse. Hensikten er å integrere den teorietiske innfallsvinkelen med ulike bidrag fra ledelse, organisasjonsfag og psykologi for å ivareta kompleksiteten i fagområdet. Tilnærmingen skal stimulere til kritisk og analytisk tenkning og evne til å utøve faget i praksis.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

IND105 Organisasjon og ledelse, IND200 Økonomi og marked

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen i gruppe, med muntlig presentasjon av et case1/1 A - F
Hjemmeeksamen har en varighet på to (2) uker.
Hjemmeeksamen foregår som et gruppearbeid der studentene arbeider med et case. Det leveres en skriftlig rapport og et skriftlig grunnlag for en muntlig presentasjon. Muntlig presentasjon har en varighet på ca 30 minutter.
Muntlig eksamen omhandler presentasjon av caset i hjemmeeksamen, i tillegg til å besvare relevante faglige spørsmål knyttet til caset.
Hjemmeeksamen kan utføres individuelt etter avtale med faglærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentene skal lage en kortfattet casebeskrivelse av arbeidet som danner grunnlag for hjemmeeksamen.
Forelesningene i faget anbefales, men er ikke obligatoriske.

Fagperson(er)

Faglærer
Kristin Engh
Emneansvarlig
Sigbjørn Landazuri Tveteraas
Instituttleder
Tore Markeset

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid og gruppepresentasjoner. Undervisningen vil bli organisert som blokkundervisning på hele dager. Undervisningen vil være fordelt over hele semesteret.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Strategi (BØK235_1) 5

Åpent for

Alle Masterprogram ved Teknisk-naturvitenskapelig fakultet

Masterprogram i Endringsledelse ved Samfunnsvitenskapelig fakultet

Studenter ved Handelshøyskolen ved UiS

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk