en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR122_1

Vinterfriluftsliv og ledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner knyttet til vinterfriluftsliv. Friluftslivsledelse er et sentralt element i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne planlegge friluftslivsturer i vinterfjellet
 • Kunne gjøre rede for ulike faktorer som kan bidra til snøskred
 • Kunne gjøre rede for noen sentrale teorier i friluftslivsledelse

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne gjenkjenne skredfarlige områder, og foreta sikre veivalg
 • Kunne lede kameratredning etter snøskred
 • Kunne forebygge og behandle frostskader
 • Kunne bygge og vurdere sikre overnattingsformer i snøen
 • Kunne gjennomføre og vurdere friluftslivsturer i vinterfjellet

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne ta vare på seg selv og andre i vinterfjellet
 • Kunne lede grupper på tur vinterstid
 • Kunne ivareta sikkerheten på tur vinterstid

Innhold

 • Turplanlegging med ferdsplan og risikovurdering vinterstid.
 • kunnskap om nødvendig utstyr.
 • Naturkjennskap.
 • Førstehjelp i vinterfjellet.
 • Friluftslivsledelse i vinterfjellet.
 • Kart, kompass og GPS.
 • Egenferd.

Kostnader: Transport til obligatoriske ekskursjoner på bachelorprogrammet i idrett, 2. studieår dekkes av instituttet. En hytteovernatting i tilknytning til en vintertur dekkes også. For andre overnattinger tilbys gratis overnatting i telt. Mat, frivillig overnating i hytte og personlig utstyr dekkes av studenten selv.

Forkunnskapskrav

IDR121 Friluftsliv i skog og høyfjell, IDR123 Kyst, klatring og nærfriluftsliv

Eksamen/vurdering

Skriftlig skoleeksamen og praktisk vurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen2/54 timerA - F
Praktisk vurdering3/5 A - F
3 dagers vinterfriluftsliv til Frikvarteret på Ådneram i januar. 3 dagerBestått - Ikke bestått
Ledelse av dagstur for idrett studentene som går første året. Bestått - Ikke bestått
4 dagers vinterfriluftsliv i Sirdal4 dagerBestått - Ikke bestått
Egenferd vinter på minimum 3 netter4 dagerBestått - Ikke bestått
Skriftlig eksamen i friluftslivsledelse og naturkjennskap med gradert vurdering. 4 timer. Eksamen vektes til 40%.
Praktisk gradert vurdering av handlingskompetanse etter utført 4-dagers Base-camp vintertur og egenferd. Praktisk vurdering vektes til 60%, hvor karakter vurderes samlet fra "Base-Camp" og egenferd.
Egne kriterier i tilknytning til praktisk vurdering utarbeides og gjøres kjent for studentene.
For å bli vurdert til bestått på ekskursjonene må man i tillegg til gjennomføringen også delta på planleggingsarbeidet i forkant av ekskursjonene, samt skrive et refleksjonsnotat i etterkant.
Alle ekskursjoner er deleksamener, og må være bestått for å få karakter og studiepoeng i emnet.
Følgende obligatoriske ekskursjoner er deleksamener og skal være bestått:
 • 3-4 dagers grunnleggende vinterkurs på Ådneram
 • Lede dagstur for førsteårsstudenter
 • 4-dagers Base-Camp ekskursjon på Ådneram
 • Egenferd sammen med medstudenter på minimum 3 netter

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Åge Vigane
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold
Faglærer
Bjørnar Kjellstadli
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom ekskursjoner og teoriundervisning.
Obligatoriske ekskursjoner:
 • 3 dagers vintertur til Frikvarteret på Ådneram i januar
 • Ledelse av dagstur for idrett studentene som går første året
 • 4 dagers basecamp tur i Sirdal
 • Egenferd vinter på minimum 3 netter

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk