en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR122_1

Vinterfriluftsliv og ledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner knyttet til vinterfriluftsliv. Friluftslivsledelse er et sentralt element i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne planlegge friluftslivsturer i vinterfjellet
 • Kunne gjøre rede for ulike faktorer som kan bidra til snøskred
 • Kunne gjøre rede for noen sentrale teorier i friluftslivsledelse

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne gjenkjenne skredfarlige områder, og foreta sikre veivalg
 • Kunne lede kameratredning etter snøskred
 • Kunne forebygge og behandle frostskader
 • Kunne bygge og vurdere sikre overnattingsformer i snøen
 • Kunne gjennomføre og vurdere friluftslivsturer i vinterfjellet

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne ta vare på seg selv og andre i vinterfjellet
 • Kunne lede grupper på tur vinterstid
 • Kunne ivareta sikkerheten på tur vinterstid

Innhold

 • Turplanlegging med ferdsplan og risikovurdering vinterstid.
 • kunnskap om nødvendig utstyr.
 • Naturkjennskap.
 • Førstehjelp i vinterfjellet.
 • Friluftslivsledelse i vinterfjellet.
 • Kart, kompass og GPS.
 • Egenferd.

Kostnader: Transport til obligatoriske ekskursjoner på bachelorprogrammet i idrett, 2. studieår dekkes av instituttet. En hytteovernatting i tilknytning til en vintertur dekkes også. For andre overnattinger tilbys gratis overnatting i telt. Mat, frivillig overnating i hytte og personlig utstyr dekkes av studenten selv.

Forkunnskapskrav

IDR121 Friluftsliv i skog og høyfjell, IDR123 Kyst, klatring og nærfriluftsliv

Eksamen/vurdering

Skriftlig skoleeksamen og praktisk vurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen2/54 timerA - F
Praktisk vurdering3/5 A - F
3 dagers vinterfriluftsliv til Frikvarteret på Ådneram i januar. 3 dagerBestått - Ikke bestått
Ledelse av dagstur for idrett studentene som går første året. Bestått - Ikke bestått
4 dagers vinterfriluftsliv i Sirdal4 dagerBestått - Ikke bestått
Egenferd vinter på minimum 3 netter4 dagerBestått - Ikke bestått
Skriftlig eksamen i friluftslivsledelse og naturkjennskap med gradert vurdering. 4 timer (A-F). Eksamen vektes 40%.
Praktisk gradert vurdering av handlingskompetanse etter utført 4-dagers Base-camp vintertur og egenferd (A-F). Praktisk vurdering vektes til 60%. For å bli vurdert på ekskursjonene må man i tillegg til gjennomføringen også delta på planleggingsarbeidet i forkant av ekskursjonene, samt skrive et refleksjonsnotat i etterkant. Egne kriterier i tilknytning til praktisk vurdering utarbeides og gjøres kjent for studentene.
Praktiske deleksamenene vurderes på følgende måte:
 • 3-4 dagers grunnleggende vinterkurs på Ådneram (bestått/ikke bestått)
 • Lede dagstur for førsteårsstudenter (bestått/ikke bestått)
 • 4-dagers Base-Camp ekskursjon på Ådneram (A-F)
 • Egenferd sammen med medstudenter på minimum 3 netter. Filmpresentasjon og refleksjon (A-F)

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Åge Vigane
Faglærer
Øyvind Johannes Holtlien Salvesen , Andreas Åvitsland , Bjørnar Kjellstadli
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom ekskursjoner og teoriundervisning.
Obligatoriske ekskursjoner:
 • 3 dagers vintertur til Frikvarteret på Ådneram i januar
 • Ledelse av dagstur for idrett studentene som går første året
 • 4 dagers basecamp tur i Sirdal
 • Egenferd vinter på minimum 3 netter

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk