en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR122_1

Vinterfriluftsliv og ledelse

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene opparbeide seg kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til å kunne planlegge, gjennomføre og evaluere ekskursjoner knyttet til vinterfriluftsliv. Friluftslivsledelse er et sentralt element i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne planlegge friluftslivsturer i vinterfjellet
 • Kunne gjøre rede for ulike faktorer som kan bidra til snøskred
 • Kunne gjøre rede for noen sentrale teorier i friluftslivsledelse

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne gjenkjenne skredfarlige områder, og foreta sikre veivalg
 • Kunne lede kameratredning etter snøskred
 • Kunne forebygge og behandle frostskader
 • Kunne bygge og vurdere sikre overnattingsformer i snøen
 • Kunne gjennomføre og vurdere friluftslivsturer i vinterfjellet

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne ta vare på seg selv og andre i vinterfjellet
 • Kunne lede grupper på tur vinterstid
 • Kunne ivareta sikkerheten på tur vinterstid

Innhold

 • Turplanlegging med ferdsplan og risikovurdering vinterstid.
 • kunnskap om nødvendig utstyr.
 • Naturkjennskap.
 • Førstehjelp i vinterfjellet.
 • Friluftslivsledelse i vinterfjellet.
 • Kart, kompass og GPS.
 • Egenferd.

Kostnader: Transport til obligatoriske ekskursjoner på bachelorprogrammet i idrett, 2. studieår dekkes av instituttet. En hytteovernatting i tilknytning til en vintertur dekkes også. For andre overnattinger tilbys gratis overnatting i telt. Mat, frivillig overnating i hytte og personlig utstyr dekkes av studenten selv.

Forkunnskapskrav

IDR121 Friluftsliv i skog og høyfjell, IDR123 Kyst, klatring og nærfriluftsliv

Eksamen/vurdering

Skriftlig skoleeksamen og praktisk vurdering
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig skoleeksamen2/54 timerA - F
Praktisk vurdering3/5 A - F
3 dagers vinterfriluftsliv til Frikvarteret på Ådneram i januar. 3 dagerBestått - Ikke bestått
Ledelse av dagstur for idrett studentene som går første året. Bestått - Ikke bestått
4 dagers vinterfriluftsliv i Sirdal4 dagerBestått - Ikke bestått
Egenferd vinter på minimum 3 netter4 dagerBestått - Ikke bestått
Skriftlig eksamen i friluftslivsledelse og naturkjennskap med gradert vurdering. 4 timer. Eksamen vektes til 40%.
Praktisk gradert vurdering av handlingskompetanse etter utført 4-dagers Base-camp vintertur og egenferd. Praktisk vurdering vektes til 60%, hvor karakter vurderes samlet fra "Base-Camp" og egenferd.
Egne kriterier i tilknytning til praktisk vurdering utarbeides og gjøres kjent for studentene.
For å bli vurdert til bestått på ekskursjonene må man i tillegg til gjennomføringen også delta på planleggingsarbeidet i forkant av ekskursjonene, samt skrive et refleksjonsnotat i etterkant.
Alle ekskursjoner er deleksamener, og må være bestått for å få karakter og studiepoeng i emnet.
Følgende obligatoriske ekskursjoner er deleksamener og skal være bestått:
 • 3-4 dagers grunnleggende vinterkurs på Ådneram
 • Lede dagstur for førsteårsstudenter
 • 4-dagers Base-Camp ekskursjon på Ådneram
 • Egenferd sammen med medstudenter på minimum 3 netter

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Åge Vigane
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold
Faglærer
Bjørnar Kjellstadli
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Undervisningen veksler mellom ekskursjoner og teoriundervisning.
Obligatoriske ekskursjoner:
 • 3 dagers vintertur til Frikvarteret på Ådneram i januar
 • Ledelse av dagstur for idrett studentene som går første året
 • 4 dagers basecamp tur i Sirdal
 • Egenferd vinter på minimum 3 netter

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Fauske, L. og Bruland, Ø. S. «Førstehjelp på tur.» Fri Flyt. 2.opplag 2012
Horgen, A. «Friluftslivsveiledning vinterstid.» Høyskoleforlaget 2010. Kristiansand
Priest,S. Gass, M. "Effective Leadership in Adventure Programming, 3E. Human Kinetics, 2017
Supplerende litteratur:
Henderson, B & Vikander, N. «Nature First» Outdoor life the friluftsliv way.
Martin, B. «Outdoor leadership.» Theory and Practice. 2nd Edition 2016
Mytting, I. og Bischoff, A. «Friluftsliv»


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 20.11.2019

Historikk