en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR118_1

Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet strekker seg over to semestre, hvor høstsemestret gir studenten en grunnleggende innføring i menneskets fysiologi, og våren gir en innføring i sammenhengen mellom menneskets anatomi og bevegelseslære.

Læringsutbytte

Fysiologi
Etter gjennomført emne skal studenten ha:
Kunnskaper om:
 • Hvordan fysiologiske mekanismer gjør kroppen i stand til å skape kraft og bevegelse.
 • Fysiologiske egenskaper og fysisk yteevne/kapasitet
 • Fysisk aktivitet, livsstil og helse

Ferdigheter i:
 • Å vurdere elevers og idrettsutøveres fysiologiske egenskaper som grunnlag for veiledning i fysisk aktivitet og idrett
 • Å kunne vurdere sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse som grunnlag for veiledning for livsstilsendring

Generell kompetanse i:
 • Å forstå betydningen av sammenhengen mellom fysiologiske egenskaper og fysisk yteevne/kapasitet
 • Å forstå betydningen av sammenhengen mellom fysisk aktivitet, livsstil og helse

Bevegelseslære m/anatomi
Etter gjennomført emne skal studenten ha:
Kunnskaper om:
 • Bevegelsesapparatets anatomi: å beskrive og gjøre rede for hvilke muskler som er sentrale ved utøvelse av grunnleggende idrettsaktiviteter
 • Bevegelseslære: å beskrive og gjøre rede for hvilke mekaniske prinsipper som er sentrale ved utøvelse av grunnleggende idrettsaktiviteter

Ferdigheter i:
 • Å analysere idrettsbevegelser ut fra mekaniske/organiske prinsipper og retningslinjer

Generell kompetanse i:
 • Å forstå betydningen av sammenhengen mellom organisk og mekanisk analyse (anatomi og bevegelseslære) som grunnlag for å vurdere og veilede elever/utøver i praktiske aktiviteter

Innhold

Del 1: Fysiologi (høst)
 • Grunnleggende celle- og vevfysiologi
 • Energistoffskiftet i hvile og arbeid
 • Muskelsystemet
 • Nervesystemet
 • Hormonsystemet
 • Sirkulasjonssystemet
 • Respirasjonssystemet
 • Temperaturregulering og væskebalanse
 • Fysisk aktivitet og helse

Del 2: Bevegelseslære m/anatomi (vår)
Visible Body + Complete Anatomy 3D-4Medical, er applikasjoner som framstiller menneskekroppen i tre-dimensjonal animasjon.
Dette brukes i forbindelse med anatomiundervisning. Nettbrett og applikasjon er koblet via AppleTv og vises på storskjerm.
En viktig fordel er at alle detaljer kan forstørres og vendes slik at strukturer kommer tydelig fram.
 • Anatomiske begreper og terminologi
 • Skjelettets oppbygning og funksjon
 • Sentrale muskelgrupper i kroppsstammen, over- og underekstremiteten
 • Begreper og terminologi i bevegelseslære
 • Mekanisk/organisk analyse av idrettslige bevegelser

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

To skriftlige eksamener
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen i fysiologi1/23 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Skriftlig eksamen i bevegelseslære med anatomi1/24 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Vurderingen i fysiologi er en 3 timers skriftlig eksamen som sluttføres i høstsemesteret.
Vurderingen i bevegelseslære med anatomi 3 timers skriftlig eksamen sluttføres i vårsemesteret.
Begge eksamensdelene må være bestått for at studenten kan få samlet karakter i emnet.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Gruppeoppgave i fysiologi, Gruppeoppgave i bev.lære m.anatomi, 5 individuelle oppgaver på nett i fysiologi
Fysiologi (høstsemesteret): Det utarbeides 5 individuelle oppgaver (2 multiple choice på nett, 2 sammendrag på 2-3 sider og 1 med spørsmål som skal besvares på 3-4 sider) og 1 gruppeoppgave på 2500-3000 ord, som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i fysiologi.
Bevegelseslære m/anatomi (vårsemesteret): Det utarbeides en gruppeoppgave som må være godkjent for å for å få avsluttende vurdering.
Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Gerd Lise Midtgaard Nilsen Nordbotten
Faglærer
Håvard Myklebust , Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi , Geirulf Tronerud
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold , Kari-Anne Svensen Malmo
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Undervisningen vil bli gitt som forelesning, praktiske demonstrasjoner, praktiske demonstrasjoner m/videoanalyse, gruppearbeid, og studentpresentasjoner.
Deler av undervisningen kan være obligatorisk (se emneplanen).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kropp og trening (IDR100_1) 10

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Idrett/kroppsøving - årsstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Fysiologi:
Bahr, R Aktivitetshåndboken. (2009). Kapittel 1 (Generelle effekter av fysisk aktivitet) Kapittel 2 (Generelle anbefalinger om fysisk aktivitet ), 3 (Barn og unge), side 8- 61, Helsedirektoratet. Oslo. (=24s.)
Dahl, H.A. (2005). Klar, ferdig,gå.Grunnbok i aktivitetsfysiologi. Cappelen akademisk forlag. Oslo (=233s)
Eller:
Schibye, B & Klausen, K. Menneskets fysiologi. Hvile og arbejde. 3 utg, FADL, København 2011. (= 341s)
Bevelgelseslære med anatomi:
Wirhed Rolf Anatomi, bevegelseslære og styrketrening ISBN: 87-92705-08-1
Aasmund Holand Bevegelsens Årsak Cappelen akademisk forlag 2009
Tronerud, Geirulf. (2016) Kompendium i Anatomi (Canvas)
Tveit, P. (2010). Bevegelseslære. Oslo. Gyldendal Undervisning, 8. opplag. (= 152s)
Støttelitteratur legges ut på Canvas


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk