en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR115_1

Aktivitetslære

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet belyser eksplisitt og implisitt motorisk læring gjennom teoretiske og praktiske timer. Studentene får mulighet til å reflektere over betydningen av implisitt og eksplisitt motorisk læring i kroppsøving eller treningsvirksomhet.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • Gjøre rede for hva som menes med «den brede» forståelsen av faget aktivitetslære
  • Gjøre rede for implisitt og eksplisitt motorisk læring

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • Foreta analyse av aktivitetsopplegg for å belyse eksplisitt og implisitt læring
  • Studere, planlegge, evaluere og utvikle metoder til praktiske opplæring på individ- og/eller gruppenivå

Generelle kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
  • Reflektere over betydningen av eksplisitt og implisitt læring i kroppsøving, eller treningsvirksomhet
  • Bruke idrettsfaglig kompetanse og kunnskap for å binde sammen praksis og teori

Innhold

  • Idrettslige aktiviteter i eksplisitt- og implisitt læringskontekst
  • Idrettslige aktiviteter hvor teoretisk (kunnskap) og praktisk kompetanse (ferdigheter) knyttes sammen

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

IDR113 Teknikklæring og utvikling av bevegelser

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig prosjektoppgave1/12 ukerA - FAlle.
Omfang: 3000 ord +/- 10%.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte (80%), Artikkelfremføring, Undervisningsfremlegg, Intervju
Artikkelframføring: Grupper av 3 studenter skal presentere eksamens-relevant artikkel (15 min + 5 min diskusjon).
Undervisningsframlegg: Det skal utvikles et opplegg i en valgt aktivitet som skal prøves ut med klassen. Opplegget skal planlegges, gjennomføres og evalueres i forhold til eksplisitt og implisitt læringskontekst. 2 studenter jobber sammen (undervisning i 30 minutter).
Intervju med en idrettsutøver: Grupper av 3 studenter skal presentere funnene etter gjennomført intervju (presentasjon i 15 minutter).
Studenter som får arbeidskravene vurdert til ikke godkjent ved første forsøk, gis mulighet for nytt forsøk. Dersom en student også får ikke godkjent ved andre forsøk, må tredje og siste innlevering skje ved neste ordinære innlevering (neste studentkulls innlevering).
I emnet aktivitetslære forutsettes det at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog med studenter og lærere, i praktiske økter, i framføringer, gjennom feltarbeid og i grundig arbeid med lærestoffet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen.
Arbeidskravene må være godkjent for å få adgang til prøving.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eva Leibinger
Faglærer
Therese Engen , Agnes Høigård Eriksen , Bjørnar Kjellstadli , Rune Giske
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold , Kari-Anne Svensen Malmo , Hege Cecilie Nygaard Barker
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Undervisningen organiseres som praktiske timer, forelesninger, gruppearbeid, studentpresentasjoner og 2 dagers ekskursjon.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk