en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR113_1

Teknikklæring og utvikling av bevegelser

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet gir studentene mulighet til å fordype seg i temaene knyttet til motorisk utvikling og motorisk læring. Faglige diskusjoner i tematikken leder til kritisk, analytisk tenkning omkring aktivitet, lek og idrett.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Gjøre rede for begrepet: "physical literacy"
 • Beskrive barn og unges motoriske, fysiske, psykiske og sosiale utvikling i et livslang perspektiv
 • Forklare prosesser og mekanismer i informasjonsbearbeiding knyttet til aktivitet/idrett
 • Gjøre rede for læringsprosesser relatert til idrettslige ferdigheter og klargjøre tiltak som kan fremme læring av ulike idrettslige bevegelsesoppgaver

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Utvikle en kritisk analytisk tenkning omkring aktivitet, lek og idrett knyttet til barn og unges oppvekst
 • Illustrere hvordan forskjellige teorier forklare endringer i motorisk utvikling
 • Observere og analysere utviklingen av grunnleggende naturlige bevegelser (løp, hopp, hinke, kast, spark)
 • Observere og analysere trening for barn og unge i lys av sentral teorier knyttet til fagområdet motorisk læring

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Diskutere om hvordan ulik organisering av praksis innvirker på læring og prestasjon
 • Diskutere hvordan rammebetingelser knyttet til individ, oppgave og miljø forklarer motorisk utvikling i et livslang perspektiv

Innhold

 • Beredskap, arv, modning, læring, ferdighet og miljø, fysisk-motorisk kompetanse
 • Bevegelses-, fysisk, og sansemotorisk utvikling og motorisk stimulering hos spedbarn, barn og ungdom
 • Aldring i en motorisk kontekst
 • Feedback, hel-del-hel-metoden, læringsfaser, informasjonsbearbeiding, spesifisitet
 • Organisering av praksis og forhold knyttet til øvingssituasjonen

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentpresentasjoner, Individuell oppgave
En individuell oppgave (1800 ord +/-10%) og to gruppeoppgaver (1800/3500 ord +/-10%; hver gruppeoppgave presenteres i plenum/10 minutter) skal være godkjent av faglærer. Nærmere beskrivelse av oppgavens tema og omfang står i emnets undervisningsplan i Canvas.
Studenter som får ett eller flere av arbeidskravene vurdert til ikke-godkjent ved første forsøk/innlevering, gis mulighet for èn ny gjennomføring av kravet i bearbeidet form.
Arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til prøving.

Fagperson(er)

Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold , Kari-Anne Svensen Malmo
Emneansvarlig
Eva Leibinger
Faglærer
Rune Giske
Instituttleder
Elin Marie Thuen

Arbeidsformer

Forelesning, gruppearbeid, studentpresentasjoner og feltarbeid med observasjon.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium
Utveksling til Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Motorisk utvikling:
Haywood, K. M. & Getchell, N. (2014). Life Span Motor Development. 6th edition, Human Kinetics, Champaign, IL.
Motorisk læring:
Schmidt, R. A. & Lee, D. T. (2014). Motor learning and Performance. From Principles to Application. 5th Edition. Human Kinetics. Champaign, IL.
Støttelitteratur:
Kvikstad, I. (Red.). (2016). Motorikk i et didaktisk perspektiv. Oslo: Gyldendal Undervisning.
Jagtøien, G. L. & Hansen, K. (2000). I bevegelse. Sansemotorikk - leik - observasjon. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.
Sigmundsson, H. & Pedresen, A. V. (2000). Motorisk utvikling. Nyere perspektiver på barns motorikk. Oslo: SEBU forlag.
+ relevante artikler


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk