en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR108_2

Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er teoretisk og skal fremme studentenes lederferdigheter i idrettsaktivitet og kroppsøving. Studentene skal lære om sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskap om i arbeid med barn og unge, og aktivitet/idrett. Emnet vil også utvikle studentenes evne til å reflektere over hva som skaper gode treningsmiljø.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Gjøre rede for sentrale teorier i motivasjon, gruppedynamikk og læringsklima, og drøfte hvordan disse kan påvirke barn og unge i idrett/kroppsøving
 • Kjenne til kroppsøvingsfagets/idrettens rolle i forhold til å tilrettelegger aktiviteter for barn, ungdom, flerkulturelle og funksjonshemmede
 • Gjøre rede for hvordan kroppsøvingsfaget og idrett kan fremme livslang bevegelsesglede hos barn


Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Planlegge, gjennomføre og reflektere over egen undervisningspraksis
 • Drøfte idrettens utvikling, utfordringer og rolle i samfunnet


Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Gjøre rede for og drøfte lederrollens betydning for barns utvikling og læring i idrett/kroppsøving når det gjelder lederstil, tilrettelegging og metodebruk
 • Identifisere og drøfte utfordringer innenfor kroppsøving og idrett

Innhold

 • Lederrollen som instruktør og lærer
 • Planleggingsprinsipper i undervisning
 • Tilpasset opplæring
 • Motivasjonsteorier
 • Idrettens barnerettigheter. Bestemmelser om barneidrett
 • Kroppsøvingsfagets formål og innhold
 • Idrettens verdigrunnlag
 • Idrett som integrasjonsarena
 • Spesialisering og allsidighet i barneidrett
 • Doping og spiseforstyrrelser
 • Kohesjon og sosial loffing
 • Mental trening og læringsklima

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell skriftlig eksamen1/16 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Praksis, Undervisning/treningsplanlegging
Arbeidskravene er:
1. Undervisning/treningsplanlegging.
2. Praksisrapport.
Studenter som får èn eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form. Dersom en student også får ikke godkjent ved andre innlevering kan studenten IKKE gå opp til eksamen/vurdering. Studenten får neste mulighet for innlevering ved neste ordinære innlevering (neste studentkulls innlevering).

Arbeidskravene må være godkjent for å få gå opp til prøving.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Agnes Høigård Eriksen , Atle Mjåtveit
Faglærer
Therese Engen , Cato Olsen Slettvold , Anna Magnussen Vik , Agnes Høigård Eriksen , Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi , Silje Eikanger Kvalø , Rune Giske , Geirulf Tronerud
Studiekoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo

Arbeidsformer

Undervisningen vil bli gitt som forelesninger, gruppearbeid, praksis og studentpresentasjoner.
Praksis kan være konsentrert i to uker i skolen, eller fordelt over tid i den frivillige idretten, i friluftslivsorganisasjoner eller offentlige instanser etter avtale med kursleder.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Idrett og samfunn (IDR101_1) 10

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk