en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR106_2

Vitenskapsteori, metode og statistikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


I dette emnet skal studentene få en grunnleggende innføring i sentral (i) vitenskapsteori, (ii) ulike vitenskapelige metoder i tilknytning til idrettsforskning og (iii) grunnleggende statistiske begreper og databehandling.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studentene:
 • Ha kjennskap til ulike vitenskapelige metoder i tilknytning til idrettsforskning.
 • Ha kjennskap til ulike grunnleggende sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger.
 • Ha kjennskap til grunnleggende statistiske begreper.

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studentene:
 • Kunne bruke SPSS og Excel til hensiktsmessige statistiske utregninger, samt tabell og figurpresentasjoner.
 • Kunne skrive rapporter hvor oppsett og referering er i henhold til gjeldende standarder.
 • Kunne presentere kvalitative og kvantitative data på en oversiktlig måte.
 • Kunne forstå og kritisk vurdere vitenskapelig forskningslitteratur innen idrett.

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studentene:
 • Kunne drøfte etiske overveielser og forskningens bidrag knyttet til idrettsforskning.
 • Kunne hovedprinsippene for vitenskapelig tenke- og arbeidsmåte.
 • Ha kritisk vurderingsevne av ulike skriftlige kilder, med tanke på metodiske utfordringer og bruk av statistikk.

Innhold

 • Grunnlaget for ulike vitenskapstradisjoner
 • Metoder: observasjon, spørreskjema, intervju, målinger
 • Statistikk: målinger og datakvalitet; organisering og presentasjon av data; sentraltendens og spredning; korrelasjoner; signifikans, usikkerhet og konfidensintervaller
 • Rapportskriving og referering
 • Litteratursøk

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

Akademisk skriving og lesing

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og oppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/23 timerBestått - Ikke beståttEnkel kalkulator.
Oppgave1/2 Bestått - Ikke bestått
Omfang på oppgaven: 4000 ord +/- 10% utenom tittelside, abstrakt, forord, referanseliste og vedlegg.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk oppmøte (80%)
Studentpresentasjoner og arbeidskravene på dette kurset trenger en aktiv veiledning og dermed forutsettes det at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Utvikling av bacheloroppgaven krever at man er i dialog med skoler, utvalgte elever og gjennomfører feltarbeid. Det kreves at studentene jobber grundig med lærestoffet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Faglærer
Håvard Myklebust
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold, Kari-Anne Svensen Malmo , Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, individuelt arbeid, gruppearbeid og studentpresentasjoner.
Det utarbeides fem individuelle oppgaver/studentpresentasjoner. Oppgavene danner grunnlaget for semesteroppgaven og er på ca 4000 ord +/- 10%. Oppgavene gjennomføres i klassetimer.
Tidfesting av studentaktiviteter på 10 stp = 275 timer i aktivitet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Vitenskapsteori, metode og statistikk (IDR106_1) 10

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk