en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR105_3

Treningslære 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette er en fordypning i treningslære, som bygger videre på undervisningen fra første studieår.

Læringsutbytte

Kunnskap
Etter gjennomført emne skal studenten:
 • Kunne forklare de fysiologiske endringer som skjer ved trening og kunne drøfte hvilken betydning dette har for yteevnen
 • Kunne forklare sammenhengen mellom fysiologiske parametere og prestasjonsnivå i ulike idretter
 • Ha inngående kunnskap om teorier og metoder for trening og treningsplanlegging
 • Kunne gjøre rede for hensiktsmessige tester, og kunne forklare hvordan disse kan brukes som styringsredskap i idrett
 • Kunne diskutere fordeler og ulemper ved å bruke slike tester
 • Drøfte og vurdere hvilken rolle fysisk aktivitet kan ha i et helsemessig perspektiv

Ferdigheter
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Utarbeide treningsprogrammer som fører til bedring av yteevnene til utøvere i ulike idretter basert på kunnskapen om fysiologiske endringer som skjer ved trening
 • Utarbeide treningsprogrammer basert på kapasitets- og arbeidskravsanalyser av idrettens egenart, samt vurdering av teorier og metoder for trening og treningsplanlegging.
 • Anvende hensiktsmessige tester i ulike idretter
 • Planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere intervensjoner som har til hensikt å bedre en eller flere egenskaper som har betydning for prestasjonsnivået i idrett
 • Legge til rette for, og motivere for økt fysisk aktivitet i ulike grupper

Generell kompetanse
Etter gjennomført emne skal studenten kunne:
 • Fungere som trener i individuelle idretter og i lagidretter, opp til juniorelitenivå
 • Fungere som treningsveileder i helsestudiobransjen

Innhold

 • Aerob og anaerob energiomsetning
 • Fysiologiske forandringer ved trening
 • Regulering av kroppens energiomsetning
 • Muskeltrøtthet
 • Treningsplanlegging
 • Styrketrening
 • Spenst- og hurtighetstrening
 • Utholdenhetstrening
 • Fysisk aktivitet og helse

Forkunnskapskrav

IDR117 Treningslære 1, IDR118 Fysiologi og Bevegelseslære med anatomi

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og oppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/24 timerA - F
Individuell oppgave1/2 A - F
Omfang på oppgaven: 4000 ord +/- 10% utenom tittelside, abstrakt, forord, referanseliste og vedlegg. Oppgaven utarbeides gjennom semesteret.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Laboratoriearbeid, Individuelle oppgaver og presentasjon
Følgende arbeidskrav må alle være godkjent for å få gå opp til eksamen/vurdering.
- Obligatorisk laboratoriearbeid: Det skal leveres en individuell oppgave etter avsluttet laboratoriearbeid som må være godkjent for å få avsluttende vurdering.
- Individuelle oppgaver/studentpresentasjoner: Det utarbeides fem individuelle oppgaver/studentpresentasjoner som alle må være godkjent for å få avsluttende vurdering.
De som får en eller flere deloppgave(r) vurdert til ikke-godkjent ved første innlevering, gis mulighet for èn ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Håvard Myklebust
Faglærer
Shaher Ahmmad Ibrahim Shalfawi
Studiekoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo , Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid, gruppearbeid, studentpresentasjoner.
Tidfesting av studentaktiviteter på 10 stp = 275 timer i aktivitet. Som tilsvarer 92 studentaktivitetstimer.

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.09.2020

Historikk