en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR104_2

Treningsledelse 2

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Gode treningsledere - representert ved trenere i den frivillige idretten og lærere - er av stor betydning for idrettslig aktivitet. Faget treningsledelse skal fremme lederferdighetene knyttet til idrett/kropppsøvingsundervisninger og berører en rekke sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskaper om for å lede trening og konkurranser. Gjennom faget skal studentene utvikle evnen til å reflektere over hva som skaper gode treningsmiljø for mangfoldet av idrettsungdom. Ungt entreprenørskap introduseres for å bidra til forståelse av verdiskaping og nyskapning innen idrett for barn og unge.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • Gjøre rede for ulike trenerideologier og diskutere hvilke konsekvenser disse kan ha for læringsmiljøet og talentutvikling
 • Gjøre vurderinger knyttet til lederrollen i idrett
 • Forklare hvordan Norges Idrettsforbund er organisert og hvordan denne organisasjonen fungerer

Ferdigheter
 • Drøfte idrettens rolle som flerkulturell integrasjonsarena
 • Diskutere problemstillinger knyttet til idrett og kjønn
 • Beskrive og vurdere tiltak for hvordan idrett for funksjonshemmede kan tilrettelegges
 • Drøfte etiske utfordringer knyttet til idrett, sett i sammenheng med idrettens grunnverdier, Idrettens barnerettigheter, Bestemmelser om barneidrett og retningslinjene for ungdomsidrett

Generell kompetanse
 • Kunne identifisere, stille spørsmål og kritisk reflektere over problemstillinger i idretten

Innhold

 • Treningsledelse og grunnleggende begreper
 • Lederrollen, trenerrollen/lærerrollen og trenerideologier
 • Talentutvikling
 • Organisasjonen Norges Idrettsforbund
 • Kjønn og idrett
 • Idrett som flerkulturell integrasjonsarena
 • Barn og unge med spesielle behov
 • Etikk i relasjon til barne- og ungdomsidrett
 • Feltarbeid

Forkunnskapskrav

Dette er en videreføring av den fagdidaktikken som studentene hadde i første studieår.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentpresentasjon i gruppe, Obligatorisk oppmøte (80%)
I emnet treningsledelse forutsettes det at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog med studenter og lærere, i casediskusjoner, i framføringer, gjennom feltarbeid og i grundig arbeid med lærestoffet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen.
Arbeidskrav:
Studentpresentasjon av en oppgave i grupper. Både skriftlig oppgave og presentasjon må være vurdert til godkjent av faglærer for å få gå opp til eksamen/vurdering.
Grupper som får oppgaven eller presentasjonen vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for ny innlevering av oppgaven i bearbeidet form, med påfølgende presentasjon.

Fagperson(er)

Faglærer
Silje Eikanger Kvalø , Anna Magnussen Vik , Agnes Høigård Eriksen
Studiekoordinator
Cato Olsen Slettvold
Emneansvarlig
Kjetil Ingebrethsen

Arbeidsformer

Forelesninger, arbeidsseminarer, gruppearbeid og studentpresentasjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fagdidaktikk idrett/kroppsøving (IDR104_1) 10

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

Kompendium UiS 2017: Treningsledelse


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk