en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IDR104_2

Treningsledelse 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Gode treningsledere, representert ved trenere i den frivillige idretten, er av stor betydning for idrettslig aktivitet. Faget treningsledelse skal fremme lederferdigheter knyttet til idrett og berører en rekke sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskaper om for å lede treningsaktiviteter og konkurranser. Denne kunnskapen er også viktig for kroppsøvingslærere og andre som jobber med tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett for barn og unge. Gjennom emnet skal studentene utvikle evnen til å reflektere over hva som skaper gode trenings- og læringsmiljø for mangfoldet av idrettsungdom og elever. Ungt entreprenørskap introduseres for å bidra til forståelse av verdiskaping og nyskapning innen idrett for barn og unge.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • Gjøre rede for ulike trenerideologier og diskutere hvilke konsekvenser disse kan ha for læringsmiljøet og talentutvikling
 • Gjøre faglige vurderinger knyttet til lederrollen i idrett
 • Forklare hvordan Norges Idrettsforbund er organisert og hvordan denne organisasjonen fungerer

Ferdigheter
 • Drøfte idrettens rolle som flerkulturell integrasjonsarena
 • Diskutere problemstillinger knyttet til idrett og kjønn
 • Beskrive og vurdere tiltak for hvordan idrett for funksjonshemmede kan tilrettelegges
 • Drøfte etiske utfordringer knyttet til idrett, sett i sammenheng med idrettens grunnverdier, idrettens barnerettigheter, bestemmelser om barneidrett og retningslinjene for ungdomsidrett

Generell kompetanse
 • Kunne identifisere, stille spørsmål og kritisk reflektere over problemstillinger i idretten

Innhold

 • Treningsledelse og grunnleggende begreper
 • Lederrollen, trenerrollen/lærerrollen og trenerideologier
 • Talentutvikling
 • Organisasjonen Norges Idrettsforbund
 • Kjønn og idrett
 • Idrett som flerkulturell integrasjonsarena
 • Barn og unge med spesielle behov
 • Etikk i relasjon til barne- og ungdomsidrett
 • Feltarbeid

Forkunnskapskrav

IDR108 Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner
Bestått eksamen i IDR108, Treningsledelse 1 og samfunnsvitenskapelige emner. Tilsvarende eller lignende emner fra andre utdanningsinstitusjoner kan godkjennes etter vurdering av studiekoordinator og faglærer.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
En skriftlig prøve1/14 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Studentpresentasjon i gruppe, Obligatorisk oppmøte (80%)
I emnet treningsledelse forutsettes det at studentene er aktive deltakere i undervisningen. Profesjonskompetanse utvikles blant annet i dialog med studenter og lærere, i casediskusjoner, i framføringer, gjennom feltarbeid og i grundig arbeid med lærestoffet. Slik virksomhet foregår kontinuerlig i utdanningen. Det er derfor krav om minimum 80 % tilstedeværelse i undervisningen.
Arbeidskrav:
Studentpresentasjon av en oppgave i grupper. Både skriftlig oppgave og presentasjon må være vurdert til godkjent av faglærer for å få gå opp til eksamen/vurdering.
Grupper som får oppgaven eller presentasjonen vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for ny innlevering av oppgaven i bearbeidet form, med påfølgende presentasjon.

Fagperson(er)

Faglærer
Silje Eikanger Kvalø , Anna Magnussen Vik , Agnes Høigård Eriksen
Emneansvarlig
Agnes Høigård Eriksen
Studiekoordinator
Ivar Bjørnsen

Arbeidsformer

Forelesninger, gruppearbeid, oppgaveskriving og studentpresentasjoner.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Fagdidaktikk idrett/kroppsøving (IDR104_1) 10

Åpent for

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Emneevaluering

Tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk