en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HVEXPHIL_2

Examen Philosophicum - HV

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet gir studenten en introduksjon til vitenskapsteori, etiske teorier og retninger. Emnet bidrar til forståelse av filosofiens betydning for helse- og omsorgsvitenskap, etisk omsorg og profesjonsutviklingen. Gjennom emnet klargjøres sentrale spørsmål og begrep knyttet til vitenskap, filosofi, teori, praksis, kunnskap, evidens, etikk, moral og vurderinger. Filosofers tenkning reflekteres i relasjon til omsorg og etikk.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
 • Har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske begrep innenfor helse- og omsorgsvitenskap
 • Har kunnskap om ulike etiske teorier og retninger
 • Har kunnskap om filosofiens betydning for forskning, evidensbasert kunnskap og som ideal for etisk omsorg


Ferdigheter
Kandidaten:
 • Kan beskrive de mest grunnleggende vitenskapsfilosofiske begrep
 • Kan drøfte ulike etiske teorier og retninger
 • Kan drøfte forholdet mellom vitenskapssyn og kunnskapssyn innen helse- og omsorgsvitenskap
 • Kan vurdere filosofiens betydning for evidensbasert profesjon og praksis, etisk omsorg og seg selv som sykepleier


Generell kompetanse
Kandidaten:
 • Kan vurdere og forholde seg konstruktivt og kritisk til ulike vitenskapsteoretiske, etiske og filosofiske spørsmål
 • Kan reflektere og argumentere rundt etiske spørsmål med utgangspunkt i ulike etiske retninger
 • Kan lese og tilegne seg filosofiske tekster for å forstå deres betydning i relasjon til sykepleieprofesjonen, etisk omsorg og sin personlige utvikling mot å bli sykepleier

Innhold

 • Grunnleggende vitenskapsfilosofiske begrep og etiske spørsmål med fokus på et helse- og omsorgsvitenskapelig perspektiv
 • Lesing av sentrale filosofiske originalverk og tekster og refleksjon knyttet til filosofiens betydning for sykepleieprofesjonen, etisk omsorg og seg selv som sykepleier

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen1/1 A - F
Hjemmeeksamen. Fem dager. Maks 2500 ord.
Studenter som ikke har bestått emnet, senest ved utsatt/ny eksamen, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

100% tilstedeværelse i refleksjonsgruppe
Vilkår for å gå opp til eksamen
 1. 100% tilstedeværelse i refleksjonsgruppe


Konsekvenser når obligatoriske undervisningsaktiviteter ikke innfris:
Vedrørende vilkår 1:
 • Ikke innfridd krav til tilstedeværelse i refleksjonsgruppe medfører at studenten må få godkjent en skriftlig oppgave etter nærmere angitte retningslinjer. Ikke godkjent oppgave fratar studenten adgang til eksamen i HVEXPHIL.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Camilla Ann-Louise Koskinen
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

Forelesninger, selvstudium og gruppearbeid.

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 26.10.2020

Historikk