en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HVEXPHIL_1

Examen Philosophicum - HV

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal introdusere studentene for noen av de mest sentrale spørsmålene vedrørende menneskelig erkjennelse og moralsk og politisk praksis, slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet skal videre gi studentene en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål med emnet er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.

Læringsutbytte

En kandidat med fullført og bestått emne vil ha følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten:
  • har kunnskap om grunnleggende filosofiske problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi
  • har kunnskap om grunnleggende kunnskaps- og vitenskapsfilosofiske begreper og teorier
  • har kunnskap om grunnleggende filosofiske begreper og teorier om moralsk og politisk praksis med henblikk på samspillet mellom individ og samfunn
  • har kunnskap om de ulike vitenskapenes likheter og forskjeller, fellesgrunn og egenart

Ferdigheter
Kandidaten:
  • kan reflektere selvstendig rundt grunnleggende problemstillinger som drøftes innen disipliner som kunnskapsteori, vitenskapsfilosofi, etikk og politisk filosofi
  • kan drøfte påstander og argumentere selvstendig for egne konklusjoner

Generell kompetanse
Kandidaten:
  • har forståelse for akademiske verdier og normer
  • er allment orientert innen etikk og vitenskapsteori
  • kan forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon

Innhold

Emnet er innrettet mot to hovedtyper av problemstillinger:
Teoretisk-filosofiske problemstillinger
Kurset gir en innføring i ulike syn på hva som grunnleggende sett eksisterer, kunnskap, vitenskap, forståelse og språk. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innenfor de respektive bachelorprogrammene.
Praktisk-filosofiske problemstillinger
Kurset er en innføring i etiske teorier, etisk argumentasjon og politisk filosofi. Sentrale ideer fra moralfilosofi og politisk filosofi vil presenteres og diskuteres for å kaste lys over viktige etiske spørsmål. Pensum vil til en viss grad bli vinklet mot forsknings- og kunnskapstradisjoner som er aktuelle innen de respektive bachelorprogrammene.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og flervalgsprøve
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/17 dagerA - F
Flervalgsprøve0/11 timeBestått - Ikke beståttIngen hjelpemidler tillatt
Konsekvenser ved ikke bestått eksamen:
Studenter som ikke har fullført og bestått emnet, senest ved utsatt prøve, vil ikke ha adgang til å fremstille seg til eksamen i eventuelle påfølgende emner hvor dette emnet er angitt som forkunnskapskrav.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Camilla Ann-Louise Koskinen
Studieprogramleder
Bodil Bø

Arbeidsformer

1. Forelesninger
2. Gruppearbeid
3. Selvstudium
Gruppearbeidet skal forberede studentene både på flervalgsprøven og hjemmeeksamen. Det vil være tematisk knyttet til forelesningene og vil bli lagt opp med utgangspunkt i at disse følges.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen Philosophicum - IH (SVEXPHIL_2) 10
Examen philosophicum (SVEXPHIL_1) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IH/IS (SVEXPHIL_3) 10
Examen Philosophicum - HH (SVEXPHIL_4) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IØL (SVEXPHIL_5) 10
Examen philosophicum for samfunnsfag (BSY141_1) 10
Examen philosophicum (BSNEXP_1) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - IMKS (SVEXPHIL_7) 10
Examen Philosophicum - NHS (SVEXPHIL_8) 10
ExPhil skoleeksamensmodell - NHS (SVEXPHIL_9) 10
Examen philosophicum (EXP100_1) 10
Examen philosophicum (EXP105_1) 10
Examen Philosophicum - IS (SVEXPHIL_10) 10
Examen philosophicum (MEXP100_1) 10

Åpent for

Sykepleie - bachelorstudium

Emneevaluering

Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk