en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HNO240_1

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 4

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet HNO240 er på høyere nivå og for studenter som har avlagt eksamen på trinn 3 (HNO220/HNO230) eller for andre som har tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig (F.eks. Norskprøven for voksne innvandrere (B2) eller Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten) (B2)). Ved kursets slutt skal studentene ha nådd nivå C1 ifølge Det felles europeiske rammeverket for språk. Anbefalt karakter fra trinn 3 er minimum karakteren C.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført dette emnet skal studentene
  • ha gode kunnskaper om det norske språksystemet og tekststrukturen i allmenne tekster og fagtekster
  • ha gode kunnskaper om forskjellige litterære tekster og kunne sette dem inn i en relevant sammenheng
  • ha gode kunnskaper om forskjellige aspekter ved norsk kultur, historie og samfunn

Ferdigheter:
Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne
  • forstå lengre, sammenhengende tale av allmenn og faglig karakter
  • forstå lange, komplekse fagtekster og litterære tekster og kunne skille mellom ulike stilnivå
  • uttrykke seg flytende, nyansert og presist i muntlig sammenheng
  • skrive klare og strukturerte tekster om komplekse emner, med variert språk og høy grad av presisjon

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført dette emnet skal studentene
  • kunne fungere godt språklig og kulturelt i norsk arbeids- og studieliv
  • kunne delta aktivt i norsk samfunns- og kulturliv

Innhold

Emnet er inndelt i tre områder: 1) språk, 2) litteratur og 3) kultur og samfunn.
Språk: Studentene skal utvide sine kunnskaper om det norske språksystemet og om strukturen i allmenne og faglige tekster. De skal også få et innblikk i nynorsk og norske dialekter. Under denne delen hører også kunnskap om akademisk språkføring.
Litteratur: Studentene skal arbeide med et utvalg litterære tekster fra ulike sjangre, herunder også medietekster (f.eks. radio-, tv-programmer eller film). Sammenhengen mellom tekstene og den samfunnsmessige konteksten vil bli belyst. I løpet av kurset skal studentene utvikle sin evne til å tolke litterære tekster.
Kultur og samfunn: Studentene skal utvide sine kunnskaper om norsk historie og samfunn. Kurset tar også opp aktuelle spørsmål relatert til norsk kultur og som ses i en større kontekst.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført B2-eksamen (trinn 3) med anbefalt karakteren C eller bedre.

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalt karakter C eller bedre fra trinn 3.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FNorsk-norsk ordbok.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Studentene skal arbeide med autentiske tekster innen alle de tre områdene. Kurset krever aktiv innsats og deltakelse fra studentene.
Det er obligatorisk oppmøte på emnet (75%).
I løpet av semesteret skal studentene levere inn tre skriftlige oppgaver som skal inngå i en mappe (godkjent/ikke-godkjent).
I tillegg skal de skrive en lengre oppgave (1500 ord +/-10%, godkjent/ikke-godkjent).
Studentene skal også holde et muntlig foredrag om et faglig emne (godkjent/ikke-godkjent).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Unni Puntervold Pereira
Faglærer
Wenche Elisabeth Thomassen , Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo , Greta Brodahl
Studiekoordinator
Margrethe Melin

Arbeidsformer

Undervisningen kombinerer forelesninger, gruppeundervisning og bruk av IKT. Arbeid i kollokvier som kan styrke utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter er anbefalt.
Studentene skal få veiledning og tilbakemelding på tekstene av faglærerne underveis i studiet og kan også få tilbakemeldinger fra medstudenter. Studiet stiller høye krav til egeninnsats og selvstendig arbeid.

Åpent for

Studenter som har fullført B2-eksamen (trinn 3). Anbefalt karakter fra trinn 3 er karakteren C eller bedre. 

Ansatte i offentlig og privat sektor som har fullført B2-eksamen i norsk skriftlig og muntlig (trinn 3).  

Norskstudenter fra utenlandske universiteter som har fullført skriftlig og muntlig eksamen i norsk på B2-nivå (trinn 3) i sitt hjemland.

Emneevaluering

Emnet vil bli evaluert minimum en gang i løpet av en treårsperiode. Evalueringen foregår ved bruk av elektroniske studentundersøkelser.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk