en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HNO240_1

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 4

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet HNO240 er på høyere nivå og for studenter som har avlagt eksamen på trinn 3 (HNO210/HNO230) med karakteren A, B eller C eller for andre som har tilsvarende kunnskaper og ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig (F.eks. Norskprøven for voksne innvandrere (B2) eller Test i norsk høyere nivå (Bergenstesten) (B2)). Ved kursets slutt skal studentene ha nådd nivå C1 ifølge Det felles europeiske rammeverket for språk.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter å ha fullført dette emnet skal studentene
  • ha gode kunnskaper om det norske språksystemet og tekststrukturen i allmenne tekster og fagtekster
  • ha gode kunnskaper om forskjellige litterære tekster og kunne sette dem inn i en relevant sammenheng
  • ha gode kunnskaper om forskjellige aspekter ved norsk kultur, historie og samfunn

Ferdigheter:
Etter å ha fullført dette emnet skal studentene kunne
  • forstå lengre, sammenhengende tale av allmenn og faglig karakter
  • forstå lange, komplekse fagtekster og litterære tekster og kunne skille mellom ulike stilnivå
  • uttrykke seg flytende, nyansert og presist i muntlig sammenheng
  • skrive klare og strukturerte tekster om komplekse emner, med variert språk og høy grad av presisjon

Generell kompetanse:
Etter å ha fullført dette emnet skal studentene
  • kunne fungere godt språklig og kulturelt i norsk arbeids- og studieliv
  • kunne delta aktivt i norsk samfunns- og kulturliv

Innhold

Emnet er inndelt i tre områder: 1) språk, 2) litteratur og 3) kultur og samfunn.
Språk: Studentene skal utvide sine kunnskaper om det norske språksystemet og om strukturen i allmenne og faglige tekster. De skal også få et innblikk i nynorsk og norske dialekter. Under denne delen hører også kunnskap om akademisk språkføring.
Litteratur: Studentene skal arbeide med et utvalg litterære tekster fra ulike sjangre, herunder også medietekster (f.eks. radio-, tv-programmer eller film). Sammenhengen mellom tekstene og den samfunnsmessige konteksten vil bli belyst. I løpet av kurset skal studentene utvikle sin evne til å tolke litterære tekster.
Kultur og samfunn: Studentene skal utvide sine kunnskaper om norsk historie og samfunn. Kurset tar også opp aktuelle spørsmål relatert til norsk kultur og som ses i en større kontekst.

Forkunnskapskrav

Studenten må ha fullført B 2- eksamen (trinn 3) med karakteren C eller bedre.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/16 timerA - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Studentene skal arbeide med autentiske tekster innen alle de tre områdene. Kurset krever aktiv innsats og deltakelse fra studentene.
Det er obligatorisk oppmøte på emnet (75%).
I løpet av semesteret skal studentene levere inn tre skriftlige oppgaver som skal inngå i en mappe (godkjent/ikke-godkjent).
I tillegg skal de skrive en lengre oppgave (1500 ord +/-10%, godkjent/ikke-godkjent).
Studentene skal også holde et muntlig foredrag om et faglig emne (godkjent/ikke-godkjent).

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Unni Puntervold Pereira
Faglærer
Wenche Elisabeth Thomassen , Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo , Greta Brodahl
Studiekoordinator
Karen Marie Espeland , Margrethe Melin

Arbeidsformer

Undervisningen kombinerer forelesninger, gruppeundervisning og bruk av IKT. Arbeid i kollokvier som kan styrke utvikling av muntlige og skriftlige ferdigheter er anbefalt.
Studentene skal få veiledning og tilbakemelding på tekstene av faglærerne underveis i studiet og kan også få tilbakemeldinger fra medstudenter. Studiet stiller høye krav til egeninnsats og selvstendig arbeid.

Åpent for

Studenter som har fullført B 2- eksamen (trinn 3) med karakteren C eller bedre.

Ansatte i offentlig og privat sektor som har fullført B 2-eksamen i norsk skriftlig og muntlig (trinn 3).  

Norskstudenter fra utenlandske universiteter som har fullført skriftlig og muntlig eksamen i norsk på B2-nivå (trinn 3) i sitt hjemland.

Emneevaluering

Emnet vil bli evaluert minimum en gang i løpet av en treårsperiode. Evalueringen foregår ved bruk av elektroniske studentundersøkelser.

Litteratur

Pensum i kultur og samfunn:
Brottveit, Ånund (2004) «Idrettsnasjonalisme» i Brottveit, Ånund, Brit Marie Hovland og Olaf Vaagedal (red.) Slik blir nordmenn norske. Bruk av nasjonale symbol i eit fleirkulturelt samfunn. Unipax: Oslo, 140-153 (13), nynorsk (med vokabularforklaringer).
Døving, Runar (2003) «Matpakka. Den store fortellingen om familien og nasjonen.» i Rype med lettøl. En antropologi fra Norge. Pax: Oslo, s. 89-115 (27).
Eriksen, Trond Berg (2003): "Kirken og livssynsmarkedet" i Eriksen, T.B., Andreas Hompland og Eivind Tjønneland (red.) Et lite land i verden Aschehoug:Oslo, s. 229-265 (35).
Huseby, Olaf (2008) På egne bein. Abstrakt forlag: Oslo, s.5-79 (74).
Hylland Eriksen, Thomas (2008) Storeulvsyndromet. Jakten på lykken i overflodssamfunnet. Aschehough: Oslo, s.7-34 (27).
Stenersen, Øivind (2015) Norges historie. En innføring. CappelenDamm: Oslo, s. 77-120 (43)
Stordahl, Vigdis (2011): «Samene fra «lavtstaaende race» til «urbefolkning»» i Hylland Eriksen, Thomas (red.) Flerkulturell forståelse. Universitetsforlaget: Oslo, 153-167 (14). Ca. 200 sider

Pensum i språk:
Golden, Anne, Mac Donald, Kirsti og Ryen, Else (2014): Norsk som fremmedspråk, Universitetsforlaget, Oslo, s. 129-194, 210-243.

Utdrag fra ulike tekster om akademisk skriving:
Lutdal, Håkon (2018): Med ordet i sin makt. 10.000 stående uttrykk, faste fraser, ord og vendinger.
Ca. 200 sider

Pensum i litteratur:
Tema: Menneskeverd og kulturmøter
Lars Saabye Christensen (1988): Herman. Oslo: Cappelen (roman)
+ Herman (1990): Film (Erik Gustavson (regissør)
Linnéa Myhre (2014): Kjære. Oslo: Tiden Norsk Forlag (roman, s. 7- 25, 152 - 156)
Hanne Ørstadvik (1997): Kjærlighet. Oslo: Forlaget Oktober (roman, s. 5-30, 171-175)
Norman Mubashir (2004): Mitt liv som Ola Noman. Oslo: Kagge (roman, ca. 5s)
Zeshan Shakar (2017): Tante Ulrikkes vei. Oslo. Gyldendal Forlag (roman, ca. 30-50 s).
Ca. 300 sider


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk