en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HNO220_1

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter, trinn 2

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Norsk språk og kultur er et heltidsstudium for studenter som ikke har norsk som førstespråk og som skal studere i Norge. Trinn 2 er første emne og gir innføring i det norske språkets former og strukturer, lydlære og kunnskaper om samfunn og kultur. Opptakskrav/forkunnskaper for å bli tatt opp til trinn 2 er dokumenterte kunnskaper på A2-nivå (se krav til forkunnskaper). Bestått eksamen gir grunnlag for å fortsette på trinn 3 som er norsk på et høyere nivå. Undervisningsspråket er norsk.
Målet med dette emnet er å utvide studentenes kunnskaper om norsk språk og kultur.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført dette emnet skal studenten ha kunnskaper i norsk lydlære, grammatikk og vokabular som tilsvarer B1-nivå i Det felles europeiske rammeverket for språk. Studenten skal ha kunnskaper om følgende temaer innen samfunnsliv og litteratur:
Samfunnsliv:
 • velferdsstaten (helse, skole og arbeid)
 • bolig og økonomi
 • geografi, klima og miljø
 • lokale og nasjonale næringer
 • det flerkulturelle Norge (inkludert høytider og feiringer)

Litteratur:
 • en kort selvvalgt bok
 • Karius og Baktus
 • norske folkeeventyr

Ferdigheter
Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:
 • lese og forstå ulike tekster
 • hente inn informasjon fra ulike tekster
 • delta i samtaler relatert til pensum
 • ta språklig initiativ og uttrykke egne meninger
 • uttrykke seg muntlig og skriftlig med et variert og funksjonelt ordforråd
 • ha en språkstruktur som ikke hindrer kommunikasjon
 • snakke med en uttale som ikke hindrer kommunikasjon.
 • kunne forstå enkle forelesninger på norsk
 • skrive korte tekster om tema fra pensumlitteraturen

Generell kompetanse
Studenten skal:
 • kunne planlegge og gjennomføre enkle arbeidsoppgaver og prosjekter på norsk
 • kunne formidle fagstoff både skriftlig og muntlig
 • kunne bruke norsk i hverdagslivet og orientere seg i lokalsamfunnet
 • ha innsikt i relevante arbeidsformer i høyere utdanning i Norge

Forkunnskapskrav

Dokumenterte kunnskaper på A2-nivå (bestått norskprøve for innvandrere på A 2-nivå skriftlig og muntlig eller tilsvarende)   

Eksamen/vurdering

Hjemmeeksamen og muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/24 timerA - F
Muntlig eksamen1/2 Bestått - Ikke bestått
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Det er obligatorisk oppmøte til undervisning, ekskursjoner og gruppearbeid. Muntlig presentasjon av prosjektarbeid er også et arbeidskrav for å gå opp til eksamen. Studenter som overskrider 25 prosent fravær og/eller ikke har oppfylt arbeidskravene, får ikke ta eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Unni Puntervold Pereira
Faglærer
Wenche Elisabeth Thomassen , Ann Elisabeth Laksfoss Cardozo
Studiekoordinator
Karen Marie Espeland , Margrethe Melin

Arbeidsformer

Det legges vekt på studentaktiv læringsmetode der kommunikasjon er i fokus. I løpet av studiet kombineres undervisning i klasserom, datarom og språklaboratorium. Det brukes ulike medier slik at alle ferdighetene - lytte, snakke, skrive og lese - stimuleres og utvikles.
Nærmiljøet brukes som læringsarena både for å utvikle språkferdigheter og for å få kunnskaper om lokalsamfunnet. Det arrangeres flere obligatoriske ekskursjoner i løpet av studiet.
Studentene skal jevnlig produsere skriftlige arbeider om oppgitte temaer. De oppfordres til å arbeide selvstendig med språkinnlæringen og kontinuerlig evaluere sin egen innsats og framgang.
Det kan gis individuell veiledning om nødvendig.

Åpent for

Norsk språk og kultur for internasjonale studenter

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 18.09.2020

Historikk