en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HIS270_1

Historie fordypning: Norge i verden

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet bygger på innføringsemnene i historie. Det skal gi studentene innsikt i samspillet mellom Norge og resten av verden fra Napoleonskrigene fram til vår egen tid.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten:
 • kunne gjøre rede for utvalgte teorier, begrep og ståsted som forklarer Norges forhold til resten av verden.
 • ha kjennskap til forskning som foregår innenfor fagområdene.

Ferdigheter
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten:
 • kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff innenfor fagområdene
 • kunne muntlig fremstille og drøfte endringer i Norges forhold til resten av verden i et sikkerhetspolitisk og kulturelt perspektiv, samt i et migrasjonsperspektiv.
 • kunne kritisk reflektere over Norges forhold til resten av verden i et historisk perspektiv.
 • kunne kritisk vurdere hvordan Norges forhold til resten av verden er framstilt i faglitteratur.

Generell kompetanse
Etter å ha fullført dette emnet, skal studenten:
 • kunne kritisk vurdere ulike oppfatninger av Norges forhold til resten av verden.
 • kunne anvende vitenskapelige prinsipper som redelighet og saklighet.

Innhold

Studentene skal sette seg inn i forskningslitteratur og primærkilder på områdene internasjonal politikk, migrasjonshistorie, globalisering og internasjonalisering. Emnet er i hovedsak konsentrert om:
 • Norge i krig og fred fra Krimkrigen til Afghanistan;
 • Norges rolle som såkalt fredsnasjon og som deltaker i den europeiske misjonen i Afrika på 18- og 1900-tallet.
 • Nordmenns møte med verden utenfor som emigranter, særlig på 1800-tallet, og som mottakere av immigranter (arbeidsinnvandrere og flyktninger) på 1900- og 2000-tallet.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk
 • HIS100 Moderne historie 1914-2000, HIS105 Nyere historie 1815-1914, HIS110 Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350, HIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, HIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
 • HIS100 Moderne historie 1914-2000, HIS105 Nyere historie 1815-1914, HIS115 Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815, HIS190 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og fagdidaktikk
 • HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS195 Byens historie
 • HIS145 Europeisk historie fra antikken til nytid, HIS165 Moderne historie, HIS195 Byens historie
 • HIS165 Moderne historie, HIS175 Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk, HIS195 Byens historie

Andre emnekombinasjoner kan godtas hvis de har tilsvarende innhold.

Forkunnskapskravet er minimum 50 studiepoeng i historie (historie årsstudium/grunnfag eller tilsvarende). Bachelorstudenter må ha minimum 45 SP historie eller tilsvarende på innføringsnivå for å starte på fordypningen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Muntlig eksamen1/130 minutterA - FIngen hjelpemidler tillatt
Den muntlige eksamenen er på inntil 30 minutter.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Arbeidskrav
Godkjent muntlig presentasjon (15 minutter) i seminar om et emne tildelt av faglærer.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Roald Berg
Faglærer
Olav Tysdal , Peder William Chellew Roberts
Studiekoordinator
Karen Marie Espeland

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Norge i verden fra Napoleonskrigene frem til vår tid (HIS250_1) 10
Norge i verden fra Napoleonskrigene frem til vår tid (MHIS250_1) 10

Åpent for

Åpent for alle studenter på Bachelor i historie ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS), forutsatt at forkunnskapskravene er innfridd. Åpent for fordypningstudenter i historie. Andre studenter som ønsker å ta dette emnet, må søke innen de gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår.

Litteratur

(Det som er merket med * er samlet i kompendium og kan kjøpes i Attende).
Balsvik, Randi Rønning 2016, Norsk bistandshistorie. Oslo. 192 sider.
Berg, Roald 2008. «Gud fri oss ialfald fra at faa onkel Eddy mot oss. Integritetstrakteten og «den britiske garanti». I Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO. Bergen, s. 33-48. 15 sider.
Berg, Roald 2016. Norsk utanrikspolitikk etter 1814. Oslo. 150 sider.
Bones, Stian 2016. SCAR as a healing process? Reflections on science and polar politics in the Cold War and beyond: the case of Norway’. I Peder Roberts, Lize-Marié van der Watt & Adrian Howkins (eds.), Antarctica and the Humanities, Palgrave Macmillan, s. 231-249. 18 sider.*
Brochmann, Grete og Kjeldstadli, Knut 2014. Innvandringen til Norge 900-2010, Kapittel 13 og 14, Pax forlag, Oslo, s. 350- 428 og s. 464–482 (noter og litteratur). 96 sider.*
De Carvalho, Benjamin & Iver B. Neumann 2015. Small State Status Seeking. Norway's quest for international standing. Routledge, s. 1-162.
Drivenes, Einar-Arne 2004. Ishavsimperialisme. I: Drivenes, Einar-Arne & Jølle, Harald Dag (red.), Norsk polarhistorie, bind 2, Vitenskapene, s. 175-258. Oslo: Gyldendal. 83 sider. https://issuu.com/polarhistorie/docs/norskpolarhistorie2_del11?backgroundColor=%2523222222
Eriksen, Knut Einar 2008. På vei mot atlanterhavsalliansen. I Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge frå Krimkrigen til NATO. Bergen, s. 77-98. 22 sider.
Kjerland, Kirsten Alsaker og Rio, Knut M. (red.) 2009. Kolonitid. Nordmenn på eventyr og big business i Afrika og Stillehavet. Oslo: Spartacus, s. 111-127, og 221-248. 43 sider.*
Mestad, Ola 2008. NATO og suvereniteten 1949-1951. I Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO. Bergen, s. 114-135. 21 sider.
Nielsen, Jens Petter 2008. Novembertraktaten (1855-1907) - Norges første stormaktsgaranti. I Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge fra Krimkrigen til NATO. Bergen, s. 19-32. 14 sider.
Pharo, Helge Ø., Anders Jølstad & Kjetil Skogrand 1996, Ekspansjon i isolasjon? Studiet av internasjonal og utenrikspolitisk historie i Norge, i Historisk tidsskrift, 1/1996, s. 239-263. 25 sider.*
Riste, Olav 2005 2001, Norway's Foreign Relations. A History. Oslo, s. 88-110 og 138-292. 176 sider.
Roberts, Peder 2011, The Union of Hunting and Research. I Peder Roberts The European Antarctic. Science and Strategy in Scandinavia and the British Empire. New York, s. 53-76. 23 sider.*
Roberts, Peder, Klaus Dodds & and Lize-Marié van der Watt 2013. “But Why Do You Go There?” Norway, South Africa, and the Antarctic in the 1950s’. I Sverker Sörlin, ed., Science, Geopolitics, and Culture in the Polar Regions – Norden Beyond Borders. Ashgate, s. 79-107. 28 sider.*
Roberts, Peder & Dolly Jørgensen 2016. Animals as Instruments of Norwegian Political Authority in the Interwar Arctic’. I Journal for the History of Environment and Society 1 (1), 2016, 65-84. 19 sider.*
Skogrand, Kjetil 2008, Allianser i alliansen. I Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge frå Krimkrigen til NATO. Bergen, s. 99-113. 14 sider.
Syse, Henrik 2008. Legitimitet og allianser - noen etiske ettertanker. I Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge frå Krimkrigen til NATO. Bergen, s. 152-161. 9 sider.
Østerud, Øyvind 2008. Stormaktsgaranti og sikkerhetstrusler etter den kalde krigen. I Roald Berg (red.), Selvstendig og beskyttet. Det stormaktsgaranterte Norge frå Krimkrigen til NATO. Bergen, s. 136-151. 15 sider.
Østerud, Øyvind 2018. Det globale statssystemet. Oslo. 172 sider.
Østrem, Nils Olav 2014 (ny utgave). Norsk Utvandringshistorie. Oslo. 119 sider.

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk