en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HIS195_1

Byens historie

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi innsikt i urbaniseringsprosesser i historisk perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten:
  • ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser og metoder innenfor fagområdet.
  • ha kjennskap til forskning innenfor fagområdet.
  • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne kritisk reflektere over urbaniseringsprosesser som fenomen i et historisk perspektiv.
  • beherske relevante faglige begreper.
  • kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
  • kunne kritisk vurdere hvordan urbaniseringsprosesser er framstilt i faglitteratur.

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne anvende vitenskapelige prinsipper som redelighet og saklighet.

Innhold

Emnet skal gi innsikt i urbaniseringsprosesser i historisk perspektiv. Emnet behandler byen som sosialt og økonomisk sted, byens fysiske utforming og miljøhistorie. Det vil bli lagt vekt på sammenlikning i tid og rom.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/23 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Innleveringsoppgave1/2 A - FAlle.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på innleveringsoppgave er 3500 ord +/-10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olav Tysdal
Faglærer
Eva Stina Maria Jakobsson
Studiekoordinator
Karen Marie Espeland

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Byens historie (LHIS195_1) 15
Byens historie. Urbaniseringsprosesser og byens miljøhistorie (HIS125_1) 10
Urban- og regionshistorie med fagdidaktikk (HIS120_1) 5

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i historie, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Lærebøker:
Bruegmann, Robert (2006), Sprawl, a compact history. The University of Chicago Press (Part 1, side 17-112). 95 sider.
Helle, Knut, Eliassen, Finn Einar, Myhre, Jan Eivind og Stugu, Ola Svein (2006). Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år. Pax forlag. (Innledning side 9-24, kapittel 3-4, side 64-122, kapittel 12, 13, 14 og 15, side 254-335, kapittel 17, side 358-381, kapittel 19, 20 og 21, side 419-507.) 277 sider.
Hohenberg, Paul M. og Hollen Lees, Lynn (1995). The Making of Urban Europe 1000-1994. Harvard University Press. (Side 1-137, side 175-289, side 331-378). 281 sider.
Kompendium:
Baratay, Eric og Hardouin-Figier, Elisabeth (2004). Kap 3 "The yearning for nature (1900s)", i Zoo. A History of Zoological Gardens in the West. Reaction Books, London. (Side 201-236). 35 sider
Barles, Sabine (2005). «A metabolic approach to the city: Nineteenth and Twentieth Paris», i Recourses of the City. Contributions to an Environmental History of Modern Europe. Scott, Dieter, Luckin, Bill og Massard Guilbaud, Genvieve (eds.). Aldershot, Hampshire, England, Ashgate. (Side 28-47). 19 sider
Brimblecomb, Peter (1987). "History and early air pollution", i The Big Smoke. A History of Air Pollution in London Since Medieval Times. Abingdon, Oxon, Routledge. (Side 1-21). 21 sider
Bruun, Magne (1988). «Historiske hager i Norge», i Kulturarv og vern. Bevaring av kulturminner i Norge. Myklebust, Dag (red. Riksantikvaren, Universitetsforlaget. (Side 151-160). 9 sider
Fisher, Colin (2011). "Nature in the city: Urban environmental history and Central Park", i OAH Magazine of History, Vol 25, No. 4. (Side 27-31). 5 sider
Gjerde, Kristin Øye (2015). Kap 1 "Det begynte med vann", i Sprenger grenser. Vann, avløp og renovasjon i regionens tjeneste. IVAR, Wigestrands forlag, Stavanger. (Side 13-30). 17 sider
Gram Økland, Bård og Høiaas, Knut (2000). Bare boss? Håndtering av avfall i Bergen gjennom 1000 år. Bryggen Museum, Bergen. (Side 5-36). 31 sider
Hansen, Lars Emil (2007) «1800-tallets offentlige bypark: rekreasjon, underholdning og dannelse», i Byminner, nr 3. (Side 2-17). 15 sider
Haidvogel, Gertrud (2012). "The channelization of the Danube and urban spatial development in Vienna in the nineteenth and early twentieth centuries", i Urban Rivers: Remaking Rivers, Cities, and Space in Europe and North America. Stephane Castonguay og Matthew Evenden (eds.). University of Pittsburgh Press. (Side 113-126). 13 sider
Hughes, J. Donald (2001, 2005)."London: stad, land och imperium under industrins tidsålder", i Världens miljöhistoria. (Side 180-192).12 sider
Ibsen, Hilde (1997), "Det urbane miljøet", i Menneskets fotavtrykk: en økologisk verdenshistorie. Oslo, Tano Aschehoug. (Side 160-178).18 sider
Jøssang, Lars Gaute, Lindanger, Birger, Nerheim, Gunnar og Tysdal Olav (2010). Sandneshistorien Bind 1. Bergen. Kap. 8, side 223-261, "Ø-byen", Lars Gaute Jøssang. Kap. 10, side 307-327, "Alt eller ingenting" Olav Tysdal. Sandneshistorien. Bind 2: Kap. 2, side 43-69, "Befolkningsmagneten", Olav Tysdal. Kap. 8, side 275-322, "Tvillingbyen" Gunnar Nerheim). 113 sider
McNeill, John R. (2000, 2003). "Atmosfären: städernas historia", "Vattnet i städerna" og "Städernas fotavtryck och ämnesomsättning", i Någonting är nytt under solen. Nittonhundratalets miljöhistoria. (Side 72-106, 146-152, 314-328). 54 sider
Melosi, Martin (2005). "Introduction", i Garbage in the City. Refuse, Reform and the Environment. Univ. of Pittsburg Press, Pittsburg. (Side 1-16). 16 sider
Morabia, Alfredo (2011). "The mystery of the blue death", i Enigmas of Health and Disease: How Epidemiology Helps Unravel Scientific Mysteries. Columbia University Press, New York. (Side 41-62). 21 sider
Ohman Nielsen, May-Brith (2008). Kap 3 «Koleraen kommer til Europas kyster», kap 4 «Koleraen kommer til Norge og Odderøya» og kap 5 «Smitte eller miasmer?», i Mennesker, makt og mikrober: epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830-1880. Fagbokforlaget, Bergen. (Side 57-116). 59 sider
Power, Anne, Plöger, Jörg og Winkler, Astrid (2010). Phoenix Cities. The Fall and Rise of Great Industrial Cities. Bristol, The Policy Press. (Side 9-57). 48 sider
Roalkvam, Gunnar (2012), "Gode tider, men usikker framtid" og "Næringsliv i endring", i Stavanger bys historie, bind 4, red. Helle, Knut og Hamre, Harald. Stavanger. (Side 11-35 og 97-115). 42 sider
Rothfels, Nigel (2002). Kap 1 "Gardens of history", i Savages and Beasts. The Birth of the Modern Zoo. The John Hopkins University Press, Baltimore&London. (Side 13-43). 30 sider
Smilor, Raymond W (1997). "Personal Boundaries in the urban environment. The legal attack on noise, 1865-1930", i Out of the Woods. Essays in Environmental history. Miller, Char, Rothman, Hal (eds.). Pittsburgh. (Side 181-193). 12 sider
Steinberg, Ted (2002). "Death of the organic city", i Down to Earth: Nature's Role in American History. Oxford, Oxford University Press. (Side 157-172). 15 sider
Tarr, Joel A, og McShane, Clay (2005). "Urban horse and changing city hinterland relationships in the United States", i Resourses of the City. Contributions to an Environmental History of Modern Europe. Scott, Dieter, Luckin, Bill og Massard Guilbaud, Genvieve (eds.). Aldershot, Hampshire, England, Ashgate. (Side 48-62). 14 sider
1272 sider


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk