en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HIS195_1

Byens historie

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet skal gi innsikt i urbaniseringsprosesser i historisk perspektiv.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten:
  • ha kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser og metoder innenfor fagområdet.
  • ha kjennskap til forskning innenfor fagområdet.
  • kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne kritisk reflektere over urbaniseringsprosesser som fenomen i et historisk perspektiv.
  • beherske relevante faglige begreper.
  • kunne finne, vurdere og henvise til fagstoff og fremstille dette slik at det belyser en problemstilling.
  • kunne kritisk vurdere hvordan urbaniseringsprosesser er framstilt i faglitteratur.

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:
  • kunne anvende vitenskapelige prinsipper som redelighet og saklighet.

Innhold

Emnet skal gi innsikt i urbaniseringsprosesser i historisk perspektiv. Emnet behandler byen som sosialt og økonomisk sted, byens fysiske utforming og miljøhistorie. Det vil bli lagt vekt på sammenlikning i tid og rom.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/23 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Innleveringsoppgave1/2 A - FAlle.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på innleveringsoppgave er 3500 ord +/-10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatorisk arbeidskrav
Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Olav Tysdal
Faglærer
Eva Stina Maria Jakobsson
Studiekoordinator
Anne Siri Norland , Karen Marie Espeland

Arbeidsformer

Forelesninger og seminarer.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Byens historie (LHIS195_1) 15
Byens historie. Urbaniseringsprosesser og byens miljøhistorie (HIS125_1) 10
Urban- og regionshistorie med fagdidaktikk (HIS120_1) 5

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i historie, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur

Lærebøker:
Bruegmann, Robert (2006), Sprawl, a compact history. The University of Chicago Press (Part 1, side 17-112). 95 sider.
Helle, Knut, Eliassen, Finn Einar, Myhre, Jan Eivind og Stugu, Ola Svein (2006). Norsk byhistorie. Urbanisering gjennom 1300 år. Pax forlag. (Innledning side 9-24, kapittel 3-4, side 64-122, kapittel 12, 13, 14 og 15, side 254-335, kapittel 17, side 358-381, kapittel 19, 20 og 21, side 419-507.) 277 sider.
Hohenberg, Paul M. og Hollen Lees, Lynn (1995). The Making of Urban Europe 1000-1994. Harvard University Press. (Side 1-137, side 175-289, side 331-378). 281 sider.
Kompendium:
Baratay, Eric og Hardouin-Figier, Elisabeth (2004). Kap 3 "The yearning for nature (1900s)", i Zoo. A History of Zoological Gardens in the West. Reaction Books, London. (Side 201-236). 35 sider
Barles, Sabine (2005). «A metabolic approach to the city: Nineteenth and Twentieth Paris», i Recourses of the City. Contributions to an Environmental History of Modern Europe. Scott, Dieter, Luckin, Bill og Massard Guilbaud, Genvieve (eds.). Aldershot, Hampshire, England, Ashgate. (Side 28-47). 19 sider
Brimblecomb, Peter (1987). "History and early air pollution", i The Big Smoke. A History of Air Pollution in London Since Medieval Times. Abingdon, Oxon, Routledge. (Side 1-21). 21 sider
Bruun, Magne (1988). «Historiske hager i Norge», i Kulturarv og vern. Bevaring av kulturminner i Norge. Myklebust, Dag (red. Riksantikvaren, Universitetsforlaget. (Side 151-160). 9 sider
Fisher, Colin (2011). "Nature in the city: Urban environmental history and Central Park", i OAH Magazine of History, Vol 25, No. 4. (Side 27-31). 5 sider
Gjerde, Kristin Øye (2015). Kap 1 "Det begynte med vann", i Sprenger grenser. Vann, avløp og renovasjon i regionens tjeneste. IVAR, Wigestrands forlag, Stavanger. (Side 13-30). 17 sider
Gram Økland, Bård og Høiaas, Knut (2000). Bare boss? Håndtering av avfall i Bergen gjennom 1000 år. Bryggen Museum, Bergen. (Side 5-36). 31 sider
Hansen, Lars Emil (2007) «1800-tallets offentlige bypark: rekreasjon, underholdning og dannelse», i Byminner, nr 3. (Side 2-17). 15 sider
Haidvogel, Gertrud (2012). "The channelization of the Danube and urban spatial development in Vienna in the nineteenth and early twentieth centuries", i Urban Rivers: Remaking Rivers, Cities, and Space in Europe and North America. Stephane Castonguay og Matthew Evenden (eds.). University of Pittsburgh Press. (Side 113-126). 13 sider
Hughes, J. Donald (2001, 2005)."London: stad, land och imperium under industrins tidsålder", i Världens miljöhistoria. (Side 180-192).12 sider
Ibsen, Hilde (1997), "Det urbane miljøet", i Menneskets fotavtrykk: en økologisk verdenshistorie. Oslo, Tano Aschehoug. (Side 160-178).18 sider
Jøssang, Lars Gaute, Lindanger, Birger, Nerheim, Gunnar og Tysdal Olav (2010). Sandneshistorien Bind 1. Bergen. Kap. 8, side 223-261, "Ø-byen", Lars Gaute Jøssang. Kap. 10, side 307-327, "Alt eller ingenting" Olav Tysdal. Sandneshistorien. Bind 2: Kap. 2, side 43-69, "Befolkningsmagneten", Olav Tysdal. Kap. 8, side 275-322, "Tvillingbyen" Gunnar Nerheim). 113 sider
McNeill, John R. (2000, 2003). "Atmosfären: städernas historia", "Vattnet i städerna" og "Städernas fotavtryck och ämnesomsättning", i Någonting är nytt under solen. Nittonhundratalets miljöhistoria. (Side 72-106, 146-152, 314-328). 54 sider
Melosi, Martin (2005). "Introduction", i Garbage in the City. Refuse, Reform and the Environment. Univ. of Pittsburg Press, Pittsburg. (Side 1-16). 16 sider
Morabia, Alfredo (2011). "The mystery of the blue death", i Enigmas of Health and Disease: How Epidemiology Helps Unravel Scientific Mysteries. Columbia University Press, New York. (Side 41-62). 21 sider
Ohman Nielsen, May-Brith (2008). Kap 3 «Koleraen kommer til Europas kyster», kap 4 «Koleraen kommer til Norge og Odderøya» og kap 5 «Smitte eller miasmer?», i Mennesker, makt og mikrober: epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830-1880. Fagbokforlaget, Bergen. (Side 57-116). 59 sider
Power, Anne, Plöger, Jörg og Winkler, Astrid (2010). Phoenix Cities. The Fall and Rise of Great Industrial Cities. Bristol, The Policy Press. (Side 9-57). 48 sider
Roalkvam, Gunnar (2012), "Gode tider, men usikker framtid" og "Næringsliv i endring", i Stavanger bys historie, bind 4, red. Helle, Knut og Hamre, Harald. Stavanger. (Side 11-35 og 97-115). 42 sider
Rothfels, Nigel (2002). Kap 1 "Gardens of history", i Savages and Beasts. The Birth of the Modern Zoo. The John Hopkins University Press, Baltimore&London. (Side 13-43). 30 sider
Smilor, Raymond W (1997). "Personal Boundaries in the urban environment. The legal attack on noise, 1865-1930", i Out of the Woods. Essays in Environmental history. Miller, Char, Rothman, Hal (eds.). Pittsburgh. (Side 181-193). 12 sider
Steinberg, Ted (2002). "Death of the organic city", i Down to Earth: Nature's Role in American History. Oxford, Oxford University Press. (Side 157-172). 15 sider
Tarr, Joel A, og McShane, Clay (2005). "Urban horse and changing city hinterland relationships in the United States", i Resourses of the City. Contributions to an Environmental History of Modern Europe. Scott, Dieter, Luckin, Bill og Massard Guilbaud, Genvieve (eds.). Aldershot, Hampshire, England, Ashgate. (Side 48-62). 14 sider
1272 sider


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 23.11.2019

Historikk