en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HIS185_1

Innføring i historiske emner

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi innsikt i et utvalgt historisk tema. Emnet gir gjennom dette grunnleggende kunnskap om og ferdigheter i den historiske forskningsprosessen.
Historisk tema høst 2020 er:
Teknologiens kulturhistorie
I alle historiske tider og samfunn er kultur og teknologi uoppløselig sammenflettet. Å være menneske er å utvikle og bruke redskap, verktøy, teknikker, maskiner og arbeidsprosesser. Samtidig preger bruk av ulike teknologier oss som mennesker – både våre selvbilder, relasjoner og kjønnsroller, våre hverdagsliv og vår livskvalitet, og vårt forhold til naturen.
Teknologihistorie handler om hvordan mennesker har funnet opp og tatt i bruk ulike teknologier og hvordan ulike teknologier har forandret menneskers liv. Teknologier har ført til eufori og skepsis, reddet liv og drept, skapt velferd og økt sosial ulikhet, ført oss nærmere naturen og fjernet oss fra den, erstattet arbeidsplasser og skapt nye, produsert og fanget CO2, og mye mer. Kort sagt: Teknologihistorie er motsetningsfylt, mangefasettert og grunnleggende for å forstå vår kultur.
I emnet fordyper vi oss i sentrale teknologihistoriske problemstillinger ved å utforske ulike teknologier i historien. Hver uke reflekterer vi over en annen teknologi: dens tilblivelse, utvikling, bruk og betydning for ulike samfunnsgrupper og kjønn, for maktforhold og politikk, for miljø, klima og landskap.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 • utvikle bred og dyptgående historisk kunnskap i tid og rom med vekt på synliggjøring av historiske sammenhenger
 • gjenkjenne hvordan mennesker i fortiden formet og samtidig ble preget av den unike tiden de levde i
 • forklare hvordan samtiden er formet av fortiden gjennom både kontinuitet og forandring
 • forstå nøkkelbegreper og konsepter som gjelder det aktuelle historiske temaet

Ferdigheter
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 • samle inn, skille ut, organisere, syntetisere, sitere og kritisk fortolke komplekst materiale, inkludert sekundærkilder i tekst, visuell og digital form
 • formidle velbegrunnede historiske narrativer og argumenter
 • beherske grunnleggende normer og konvensjoner i akademisk lesning og skriving i historiefaget
 • evaluere historiske argumenter, forklare hvordan disse ble skapt for ulike formål og hvordan de kan forbedres, inkludert studentens egen historiske praksis

Generell kompetanse
Etter fullført emne skal studenten:
 • kunne anvende historisk kunnskap og historisk tenkning i spørsmål i samtiden, spesielt utdanning, medborgerskap og miljøspørsmål
 • kunne gjenkjenne og utvikle standpunkter som skal vise evne til refleksjon, samarbeid og et mangfold av perspektiver
 • kunne konstruere faglig baserte argumenter ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
 • ha tilegnet seg evnen til analytisk og kritisk tenkning og forståelse som er overførbar til andre felt

Innhold

Emnet skal gi dypere innsikt i et historisk tema med utgangspunkt i tilgjengelig kompetanse i fagmiljøet. Emnet skal behandle sosiale, økonomiske, politiske, kulturelle og/eller didaktiske perspektiver. Det faktiske tematiske området som vil undervises avgjøres av faglærer og vil kunngjøres.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/23 timerA - F
Innleveringsoppgave1/2 A - F
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på innleveringsoppgaven er 3500 ord +/-10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Godkjent problemstilling og litteraturliste innenfor tildelt tema for innleveringsoppgaven
Studentene skal vise til 2-3 publikasjoner i litteraturliste og begrunne hvorfor disse er valgt med tanke på problemstillingen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eva Stina Maria Jakobsson
Faglærer
Marie-Theres Fojuth
Studiekoordinator
Irene Husveg

Arbeidsformer

Emnet har pensumlitteratur som det forventes at studentene leser og reflekterer over på egen hånd. Forelesninger vil gi perspektiv og kontekst til tema innenfor pensumlitteraturen for å gi studentene en økt forståelse av perioden. Studentene forventes å ta notater fra forelesningene for å utvikle evnen til å syntetisere og sammenfatte materialet.

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i historie, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.10.2020

Historikk