en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HIS145_1

Europeisk historie fra antikken til nytid

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 f.v.t. til ca. 1800 e.v.t. Emnet behandler sosial, politisk, økonomisk og kulturell historie i Europa. Europas historiske utvikling vil bli plassert i en større global kontekst. Vi legger stor vekt på å lese og analysere ulike typer primærkilder fra denne perioden. Dette gir oss kompetanse til å vurdere muligheter og begrensninger i historiske kilder og til å forstå hvordan historikere skaper kunnskap om det førmoderne Europa. Studentene skal få mulighet til fordypning og refleksjon omkring perioden.
Historiefaget handler om å lese, skrive og reflektere, noe som innebærer en høy grad av selvstendig arbeid. God evne til å lese både engelsk og norsk faglitteratur anbefales.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 • utvikle historisk kunnskap om sentrale tema i europeisk historie fra ca 500 f.v.t. til ca 1800 e.v.t. for å kunne etablere historisk kontekst
 • gjenkjenne hvordan mennesker i fortiden formet sin egen unike historiske tid og ble formet av denne tiden
 • forstå kontinuitet og forandring gjennom tidsperioden emnet dekker
 • forstå nøkkelbegrep og konsepter som gjelder for førmoderne europeisk historie

Ferdigheter:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 • samle, sortere, organisere, granske, syntetisere, sitere og kritisk tolke komplekst materiale, inklusive primær- og sekundærkilder, i tekstlige, visuelle og digitale former
 • vurdere et utvalg historiske kilder for pålitelighet, posisjon, perspektiv og relevans
 • utforme en velbegrunnet historisk analyse av primærkildemateriale i komparativt perspektiv
 • demonstrere evne til grunnleggende akademiske lese- og skriveferdigheter, inkludert å skrive notater

Generell kompetanse:
Etter fullført emne skal studenten kunne:
 • sette ord på relevansen tema fra denne historiske perioden kan ha for diskusjoner i nåtiden
 • konstruere faglig baserte argument, ved å bruke kilder, teorier og metoder på en saklig og redelig måte
 • tenke analytisk og kritisk

Innhold

Emnet skal gi studentene en grunnleggende oversikt over europeisk historie fra ca. 500 f.v.t. til ca. 1800 e.v.t. Emnet omhandler sosial, politisk, økonomisk og kulturell historie i Europa. Europas historiske utvikling vil bli plassert i en større global kontekst. Vi legger stor vekt på å lese og analysere ulike typer primærkilder fra denne perioden. Dette gir oss kompetanse til å vurdere muligheter og begrensninger i historiske kilder og til å forstå hvordan historikere skaper kunnskap om det førmoderne Europa. Studentene skal få mulighet til fordypning og refleksjon omkring perioden.
Historiefaget handler om å lese, skrive og reflektere, noe som innebærer en høy grad av selvstendig arbeid. God evne til å lese både engelsk og norsk faglitteratur anbefales.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Skriftlig eksamen og individuell innleveringsoppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/23 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt
Individuell innleveringsoppgave1/2 A - FAlle.
Begge eksamensdeler må være bestått for å få samlet resultat i emnet. Omfang på innleveringsoppgaven er 2000-2500 ord +/-10% (eksklusiv forside, innholdsfortegnelse, bilder, tabeller, fotnoter, vedlegg og litteraturliste).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriveoppgaver
Gjennom semesteret vil studentene få utlevert totalt ti korte skriveoppgaver knyttet til pensumlitteratur, nettressurser og forelesningstema. Åtte av disse må besvares og godkjennes før studenten kan gå opp til skriftlig eksamen. Disse må være godkjent senest to uker før eksamensdatoen.
Studenter som får en eller flere av oppgavene vurdert til ikke godkjent ved første innlevering, gis mulighet for en ny innlevering av oppgaven(e) i bearbeidet form.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Peter Sigurdson Lunga
Studiekoordinator
Margrethe Melin

Arbeidsformer

Emnet har pensumlitteratur som det forventes at studentene leser og reflekterer over på egen hånd. Forelesninger vil gi perspektiv og kontekst til tema innenfor pensumlitteraturen for å gi studentene en økt forståelse av perioden. Studentene forventes å ta notater fra forelesningene for å utvikle evnen til å syntetisere og sammenfatte materialet. Studentene vil få en ukentlig skriveoppgave som de skal gjøre på egenhånd basert på materialet som gjøres tilgjengelig. Oppgavene skal lære studentene å reflektere over perioden og utvikle praktiske ferdigheter i akademisk skriving.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815 (HIS115_1) 7
Eldre europeisk historie (HIS150_1) 5
Eldre norgeshistorie (HIS140_1) 5
Eldre norgeshistorie (ÅHI140_1) 5
Eldre europeisk historie (ÅHI150_1) 5
Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145_1) 15
Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350 (MHIS110_1) 7
Senmiddelalder- og tidlig nytidshistorie 1350-1815 (MHIS115_1) 7
Antikk- og middelalderhistorie til ca. 1350 (HIS146_1) 7
Antikk- og middelalderhistorie til ca. 1350 (LHIS146_1) 7
Antikk og middelalderhistorie til ca. 1350 (HIS110_1) 7

Åpent for

Åpent for studenter på årsstudiet i historie, samt alle bachelorstudenter ved Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Andre som ønsker å ta dette emnet må søke innen gjeldende frister.

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 25.10.2020

Historikk