en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HHEXPHIL_1

Examen Philosophicum - HH

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet introduserer studentene for grunnleggende spørsmål vedrørende moralsk og politisk praksis, menneskets natur og vitenskapelig tenkning slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet gir videre en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene besitte følgende kunnskaper og ferdigheter:
Kunnskap
  • Kunnskap om grunnleggende filosofiske problemstillinger innen etikk, politisk filosofi, menneskesyn og vitenskapsteori.
  • Kunnskap om grunnleggende begreper og teorier knyttet til de aktuelle problemstillingene.

Ferdigheter
  • Evne til å fremstille grunnleggende problemstillinger innen etikk, politisk filosofi, menneskesyn og vitenskapsteori på en klar måte.
  • Evne til å fremstille teorier knyttet til de aktuelle problemstillingene på en klar måte.
  • Evne til å diskutere de aktuelle problemstillingene og teoriene på en selvstendig måte.

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale filosofiske spørsmål, og foreslåtte svar på disse, innenfor fire tematiske områder:
  • Etikk: Spørsmål vedrørende moralens vesen og prinsipper for moralsk vurdering.
  • Politisk filosofi: Spørsmål vedrørende begreper av grunnleggende politisk betydning, som rettferdighet og ytringsfrihet.
  • Menneskesyn: Spørsmål vedrørende menneskets grunnleggende natur, deriblant spørsmålet om fri vilje.
  • Vitenskapsteori: Spørsmål vedrørende det særegne ved kritisk vitenskapelig tenkning.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

1. Forelesninger (12 x 2 timer)
2. Seminarer (6 x 2 timer)
3. Selvstudium
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget.
Seminararbeidet skal forberede studentene på eksamen gjennom å gi mulighet til fordypning i de ulike delene av emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen Philosophicum - HH (SVEXPHIL_4) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - masterstudium (5-årig)

Emneevaluering

Studentene vil få gitt tilbakemelding på emnet gjennom tidligdialog og skriftlig sluttevaluering. 

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk