en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

HHEXPHIL_1

Examen Philosophicum - HH

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet introduserer studentene for grunnleggende spørsmål vedrørende moralsk og politisk praksis, menneskets natur og vitenskapelig erkjennelse slik disse er blitt stilt i løpet av filosofiens historie og slik de stilles i dag. Emnet gir videre en elementær innføring i vitenskapelig tenking. Et overordnet mål er å øke studentenes evne til å reflektere over innholdet i det faglige stoffet de studerer. Det er videre et mål at studentene skal oppøves i å se likheter og ulikheter mellom forskjellige fagtradisjoner, samt stimuleres til respekt for andre fagområder enn deres eget.

Læringsutbytte

Etter at studentene har fullført emnet, forventes det at de skal ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten
 • Skal ha kunnskap om grunnleggende filosofiske problemstillinger innen etikk, politisk filosofi, menneskesyn og vitenskapsfilosofi
 • Skal ha kunnskap om grunnleggende begreper og teorier
 • Skal ha kunnskap om de ulike vitenskapenes likheter og forskjeller, fellesgrunn og egenart

Ferdigheter
Studenten
 • Skal kunne reflektere selvstendig rundt grunnleggende problemstillinger som drøftes innen etikk, politisk filosofi, menneskesyn og vitenskapsfilosofi
 • Skal kunne drøfte påstander og argumentere selvstendig for egne konklusjoner

Generell kompetanse
Studenten
 • Skal ha forståelse for akademiske verdier og normer
 • Skal være allment orientert innen etikk og vitenskapsteori
 • Skal kunne forholde seg kritisk til vitenskapelig kunnskapsproduksjon

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale filosofiske spørsmål, og foreslåtte svar på disse, innenfor fire tematiske områder:
 • Etikk: Spørsmål vedrørende moralens vesen og prinsipper for moralsk vurdering.
 • Politisk filosofi: Spørsmål vedrørende begreper av grunnleggende politisk betydning, som rettferdighet og ytringsfrihet.
 • Menneskesyn: Spørsmål vedrørende menneskets grunnleggende natur, deriblant spørsmålet om fri vilje.
 • Vitenskapsfilosofi: Spørsmål vedrørende statusen og den kunnskapsmessige egenarten til vitenskap generelt og samfunnsvitenskap spesielt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/15 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Tarjei Mandt Larsen

Arbeidsformer

1. Forelesninger (12 x 2 timer)
2. Seminarer (6 x 2 timer)
3. Selvstudium
Det forventes at studenten legger ned 250 til 300 arbeidstimer i faget.
Seminararbeidet skal forberede studentene på eksamen gjennom å gi mulighet til fordypning i de ulike deler av emnet.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen Philosophicum - HH (SVEXPHIL_4) 10

Åpent for

Biologisk kjemi - bioteknologi - bachelorstudium i biologisk kjemi
Rettsvitenskap - bachelorstudium
Økonomi og administrasjon - bachelorstudium

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til Handelshøgskolens evalueringssystem.

Litteratur


Ståle Gundersen, Tarjei Mandt Larsen og Cato Wittusen (red.). Utvalgte filosofiske emner til EXPHIL. Oslo: Universitetsforlaget, 2018.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk