en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GLU2P45_1

Praksis 4. studieår - 10 dager vår (5. - 10. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I tredje og fjerde studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første og andre studieår. Et nytt hovedtema for praksisopplæringen for tredje og fjerde studieår er skolen som organisasjon, det profesjonelle fellesskapet og samarbeid med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen. Dette omhandler:
 • Lærerens rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap
 • Skole- og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter
 • Samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører
 • Kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • Samarbeid med lokalmiljøet med vekt på entreprenørskap
 • Overganger mellom trinnene
 • Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen
 • Lokalt læreplan- og utviklingsarbeid

Læringsutbytte

Læringsutbytte 4. studieår vår
Kunnskap
Studenten:
 • har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • har kunnskap om lærerens rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon

Ferdighet
Studenten:
 • kan sammen med praksislærer og faglærer planlegge sin egen praksisopplæring uttrykt i "min plan"
 • kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse
 • kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder
 • kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen

Generell kompetanse
Studenten:
 • kan vurdere skolen i forhold til samfunnsmandatet
 • har utviklet en solid kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har utviklet læreridentitet basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
 • har kritisk distanse til egen yrkesutøvelse
 • har kunnskap og engasjement til å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører

Innhold

Praksisopplæringen vårsemesteret 4. studieår er tilsvarer 10 dager hvert år og skal foregå i grunnskolen. Praksisperioden skal innbefatte en planleggingsdel - en gjennomføringsdel og en etterarbeids- og vurderingsdel. Kunnskapsmålene beregnes til 2-3 timer i perioden. Praksisgruppen skal ha ca. 20 timer pr. uke knyttet til undervisning/elever. Det er ønskelig at praksisgruppen får minimum 8 undervisningstimer i det valgfaget de tar.
Oversikt over 10 dagers praksis 4. studieår (av 20 dager)
Første del , 2 dager pr. praksisperiode med vekt på forberedelse
 • Bli kjent med rektor, personalet og elever
 • Bli kjent med fysiske rammer og ressurser
 • Få innsikt i skolens utviklingsarbeid og kvalitetssystem
 • Få innsikt i skolens organisering og skolen som organisasjon
 • Få innsikt i skolen som del av et kommunalt og statlig utdanningssystem
 • Få innsikt i lovverket som regulerer skolens virksomhet og læreres ansvar
 • Planlegging av "min plan" i praksis

Andre del , 7 dager pr. praksisperiode, med vekt på gjennomføring
Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning (og vurderingsformer) og begynneropplæring sammen med andre og selvstendig.
Deltaking på planleggingsmøter og andre møter som legitime deltakere med gitt funksjon for eksempel på: Informasjonsmøter morgen/kveld, trinn-/teammøter, personalmøter, ledermøter, klasse-/elevrådsmøter.
Tredje del , 1 dag pr. praksisperiode, med vekt på etterarbeid og vurdering
Sluttvurdering av praksisopplæringen.
Vurdering av egen kompetanse som lærer og refleksjoner om overgangen utdanning -yrke og framtidig utviklingsbehov og ønsker.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • GLU2P10 Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn), GLU2P20 Praksis 2. år - 15 dager høst (5.-10. trinn), GLU2P25 Praksis 2. år - 15 dager vår (5.-10. trinn)
 • GLU2P10 Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn), GLU2P21 Praksis 2. år - 30 dager (5.-10. trinn)
Før fjerde år må praksis fra 1. og 2. år være bestått.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis i grunnskolen1/110 dagerBestått - Ikke bestått
Studenten skal ha en skriftlig sluttvurdering
Skikkethetsvurdering: I tillegg foretas skikkethetsvurdering: § 2. Skikkethetsvurdering/definisjon Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Utvikling av forslag til "min plan" for praksis. En skriftlig tekst som redegjør for egen tenkt periodeplan for praksis med mål, kjennetegn for egen måloppnåelse, arbeidsmåter og vurdering. Vurderes av praksislærer.
Planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg, som vurderes av praksislærer.
Arbeidskrav beskrevet i emneplan for faget studentene tar dette semesteret.
Dokumentere egenvurdering av egen kompetanse i et notat på 1-2 sider. Vurderes av praksislærer.

Fagperson(er)

Faglærer
Mona Østerhus , Cato Olsen Slettvold
Emneansvarlig
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Et hensiktsmessig utvalg av arbeidsmåter ut fra praksisskolens praksis og valgfagets egenart.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Emneevaluering

Sluttevaluering gjennomføres elektronisk etter gjennomført praksisperiode.

Representanter for studentene, praksislærere og faglærere deltar i trinnmøter og programutvalg.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk