en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GLU2P40_1

Praksis 4. studieår - 10 dager høst (5. - 10. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Presentasjon av emnet
I tredje og fjerde studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første og andre studieår. Et nytt hovedtema for praksisopplæringen for tredje og fjerde studieår er skolen som organisasjon, det profesjonelle fellesskapet og samarbeid med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen. Dette omhandler:
 • Lærerens rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap
 • Skole- og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter
 • Samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører
 • Kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • Samarbeid med lokalmiljøet med vekt på entreprenørskap
 • Overganger mellom trinnene
 • Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen
 • Lokalt læreplan- og utviklingsarbeid

Læringsutbytte

Læringsutbytte for 4. studieår høst
KUNNSKAP
Studenten
 • har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • har kunnskap om lærerens rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon

FERDIGHET
Studenten
 • kan sammen med praksislærer og faglærer planlegge sin egen praksisopplæring uttrykt i "min plan"
 • kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrels
 • kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder
 • kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen

GENERELL KOMPETANSE
Studenten
 • kan vurdere skolen i forhold til samfunnsmandatet
 • har utviklet en solid kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har utviklet læreridentitet basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
 • har kritisk distanse til egen yrkesutøvelse
 • har kunnskap og engasjement til å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører

Innhold

Praksisopplæringen høstsemesteret 4. studieår tilsvarer 10 dager og skal foregå i grunnskolen. Praksisperioden skal innbefatte en planleggingsdel - en gjennomføringsdel og en etterarbeids- og vurderingsdel.
Oversikt over totalt 20 dagers praksis 4. studieår
Generelt gjelder tilstedeværelse kl. 08.00-16.00 hver dag på praksisskolen. 20 timer pr. uke knyttes undervisning/opplæring knyttet til elevenes læringsarena. Det er ønskelig at praksisgruppen får minimum 8 undervisningstimer pr. uke i valgfaget de tar.Tidsbruk knyttet til spesifikt til kunnskapsmål beregnes til 2-3 timer pr. semester. Det må påberegnes noe forberedelsesarbeid utover tilstedeværelsestiden.
Første del, 2 dager pr. praksisperiode med vekt på forberedelse
 • Bli kjent med rektor, personalet og elever
 • Bli kjent med fysiske rammer og ressurser
 • Få innsikt i skolens utviklingsarbeid og kvalitetssystem
 • Få innsikt i skolens organisering og skolen som organisasjon
 • Få innsikt i skolen som del av et kommunalt og statlig utdanningssystem
 • Få innsikt i lovverket som regulerer skolens virksomhet og læreres ansvar
 • Planlegging av "min plan" i praksis

Andre del , 7 dager pr. praksisperiode, med vekt på gjennomføring
Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning (og vurderingsformer) og begynneropplæring sammen med andre og selvstendig.
Deltaking på planleggingsmøter og andre møter som legitime deltakere med gitt funksjon for eksempel på: Informasjonsmøter morgen/kveld, trinn-/teammøter, personalmøter, ledermøter, klasse-/elevrådsmøter.
Tredje del , 1 dag pr. praksisperiode, med vekt på etterarbeid og vurdering
Praksislærer gir skriftlig sluttvurdering inkludert fremovermelding til studentene.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • GLU2P10 Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn), GLU2P20 Praksis 2. år - 15 dager høst (5.-10. trinn), GLU2P25 Praksis 2. år - 15 dager vår (5.-10. trinn)
 • GLU2P10 Praksis 1. studieår 30 dager (5. - 10. trinn), GLU2P21 Praksis 2. år - 30 dager (5.-10. trinn)
Før 4. år må praksis 1. og 2. år være bestått.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis i grunnskolen1/110 dagerBestått - Ikke bestått
Studentene skal ha skriftlig sluttvurdering etter 10 dager praksis, inkludert en fremovermelding til neste praksislærer.
Skikkethetsvurdering: I tillegg foretas skikkethetsvurdering: § 2. Skikkethetsvurdering/definisjon Løpende skikkethetsvurdering av alle studenter skal foregå gjennom hele studiet og skal inngå i en helhetsvurdering av studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Kunnskap
 • Har kunnskap om lærerens rettigheter og plikter og om lærerarbeidet på organisasjonsnivå

Arbeidskrav:
Kan orientere seg om lærerens rettigheter og plikter, samt gjøre greie for hvor disse opplysningene finnes.. Vurderes av praksislærer.

Ferdigheter
 • Kan planlegge egen læring og utvikling
 • Kan planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg

Arbeidskrav:
Utvikling av forslag til "min plan" for praksis. En skriftlig tekst som redegjør for egen tenkt periodeplan for praksis med mål, kjennetegn for egen måloppnåelse, arbeidsmåter og vurdering. Vurderes av praksislærer

Planlegg og gjennomføre undervisningsopplegg, som vurderes av praksislærer.

Arbeidskrav som er knyttet til fag studenten tar i høstsemesteret: Se emneplan for faget. Vurderes av faglærer, som en del av vurderingen i faget.

Fagperson(er)

Faglærer
Mona Østerhus , Cato Olsen Slettvold
Emneansvarlig
Kitty Marie Garborg
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo

Arbeidsformer

Et relevant utvalg av arbeidsmetoder basert på praksisskolens praksis og egenarten til undervisningsfaget.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 5. - 10. trinn

Emneevaluering

Sluttevaluering av emnet gjennomføres elektronisk etter gjennomført praksisperiode.

Representanter for studentene, praksislærere og faglærere deltar i trinnmøter og programutvalg.

Litteratur

Ikke eget pensum, men pensum fra PEL og fagene trekkes inn i praksis.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 03.06.2020

Historikk