en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GLU1340_1

Pedagogikk og elevkunnskap 4: Bacheloroppgave

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I dette emnet skal studentene kunne reflektere selvstendig over og utforske skolens virksomhet, og sentrale utfordringer i skolen. I den skriftlige bacheloroppgaven skal studentene kunne presentere, og skrive utdypende om en valgt problemstilling. Oppgaven skal knyttes til praksisopplæringen eller andre sider ved skolens virksomhet. Problemstillingen skal reflektere sentrale, praktiske, faglige og/eller pedagogiske utfordringer i grunnskolens virksomhet. Hensikten med oppgaven er å gi en helhetlig og sammenhengende framstilling og refleksjon om sentrale spørsmål i profesjonsutøvelsen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
 • har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger i utdanningsforskning
 • har innsikt i sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder med relevans for studier av virksomhet i og omkring skolen
 • har kunnskap om sentrale praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i grunnskolens virksomhet som er utviklet gjennom bacheloroppgaven
 • har god kunnskap om det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom bacheloroppgaven

Ferdigheter
Studenten
 • kan kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning denne kan ha for undervisningen og for alle elevers læring
 • kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen bacheloroppgave
 • har tilegnet seg ferdigheter i akademisk fremstilling

Generell kompetanse
 • Studenten kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om skole og opplæring, og på et forskningsmessig grunnlag kunne analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte
 • Studenten kan selvstendig forholde seg til forskningsetiske problemstillinger

Innhold

I tillegg til selvstendig arbeid med bacheloroppgaven, inkluderer emnet undervisning i metode og vitenskapsteori tilsvarende 5 studiepoeng.
Bacheloroppgaven skal utvikles og skrives under veiledning av faglærer(e). Studentene skal delta på et oppstartsseminar sent på høsten i femte semester, samt på et midtveisseminar på våren i sjette semester.
Hensikt med oppstartseminaret er å utvikle og få respons på oppgaveskisse. Denne videreutvikles og leveres inn for godkjenning to uker etter seminaret. Under midtveisseminaret skal studenten presentere sitt arbeid med oppgaven for medstudenter og veileder i et 10 - 15 minutters innlegg. Veileder skal ha tilsendt presentasjonen senest to dager før midtveisseminaret.

Forkunnskapskrav

GLU1100 PEL 1. år ( 1. - 7. trinn) ; Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling, GLU1200 PEL 2. år (1. - 7. trinn) ; Elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling
Pedagogikk og elevkunnskap 1 og 2, samt deltakelse i det faget bacheloroppgaven knyttes til. For å kunne skrive en fagdidaktisk oppgave må studentene ha 30 stp eller mer i det aktuelle faget.

Eksamen/vurdering

Bacheloroppgave
Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell/eller i par*, skriftlig bacheloroppgave1/1 A - F
Deltakelse i undervisning i metode og vitenskapsteori0/1 Bestått - Ikke bestått
Omfang på oppgaven: 8000 ord +/- 10%.
*Det er mulig å skrive oppgaven sammen med én medstudent. Oppgaven når to skriver sammen: 12.000 ord +/- 10 %.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske krav
Obligatoriske undervisningsaktiviteter:
 • Obligatorisk deltakelse på oppstartsseminar og midtveisseminar
 • 70 % oppmøteplikt i undervisningen (metode og vitenskapsteori)
 • Deltakelse i veiledning i forhold til veiledningsplan

Arbeidskrav:
 • Muntlig presentasjon av oppgaveskisse på oppstartsseminar
 • Innlevering av skriftlig prosjektbeskrivelse ifølge oppsatt dato
 • Muntlig fremlegg på midtveisseminaret

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Marieke Gerdien Bruin
Faglærer
Ingunn Eikeland , Mette Irene Hvalby , Deborah Lynn Sorton Larssen , Agnes Høigård Eriksen , Lars Helle , Natalia Blank , Atle Mjåtveit
Studiekoordinator
Kjersti Gjedrem , Hanne Elise Pollack
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo , Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Emnet består av forelesninger, gruppediskusjoner, innspill på med studenters arbeider, oppgaveseminar og individuell veiledning
Forventet arbeidsmengde
Undervisning metode og vit.teori: 20 timer
Obligatorisk oppstarts- midtveisseminar: 8 timer
Arbeidskrav: 12 timer
Veiledning m forberedelser: 6 timer
Selvstendig arbeid: 360 timer
Sum: 406 timer

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn

Emneevaluering

Følger kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger (tidligdialog, sluttevaluering, fagutvalg)

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk