en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GLU1300_1

PEL 3. år (1. - 7. trinn) ; Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Undervisningen 3.studieår vil bygge på de to første emnene og omhandle endringer i lærer- og elevrollen i et historisk, filosofisk, samfunnsmessig og internasjonalt perspektiv. Dette innebærer kunnskap om skolen som organisasjon, profesjonelt utviklingsarbeid og profesjonsetisk bevissthet som grunnlag for læreres samarbeid med kolleger, foresatte og ulike instanser. Dette er også hovedområdet for samarbeidet med praksisopplæringen.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:
 • har kunnskap om skolen som kompleks organisasjon, om dens rammefaktorer og styringsstruktur, om samarbeidet med kommende kolleger i skolen, elever, foresatte og relevante instanser utenfor skolen og betydningen det har for elevenes læring og utvikling
 • har kunnskap om sosialt, språklig, religiøst og kulturelt mangfold for å støtte elevenes læring i en inkluderende skole preget av dialog, toleranse og respekt for den enkelte
 • har kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes læringsprosesser
 • har kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres
 • har kunnskap om overgangen mellom barnehage og skole og mellom barnetrinn og ungdomstrinn
 • har kunnskap om sentrale faser og strategier i skolens historiske utvikling, og om skolens og utdanningens mandat og funksjon til ulike tider i Norge
 • har kunnskap om demokrati, dannelse og utvikling av identitet, og betydningen dette har for skolens virksomhet i en internasjonalisert verden
 • har kunnskap om skolen som institusjon i samfunnet, og forstår samarbeidsprosesser på ulike nivå for best mulig å legge til rette for elevenes læring

Ferdigheter
Studenten:
 • kan ut fra kunnskap om sosiale systemer kritisk analysere samhandlinger i klasser og grupper av elever og fatte beslutninger som stimulerer elevenes læring
 • kan stimulere til forståelse av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg
 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingssamtaler
 • kan reflektere over didaktiske, fagdidaktiske og skolefaglige spørsmål knyttet til elever med ulik bakgrunn i lys av arbeidet med de grunnleggende ferdigheter
 • kan legge til rette for estetisk opplevelse, erfaring og erkjennelse
 • kan nyttiggjøre seg lokalt arbeids-, kultur- og samfunnsliv i elevenes læreprosesser
 • kan fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfellesskap preget av språklig og kulturelt mangfold
 • har innsikt i lærerrollens utvikling og de utfordringer læreren står overfor som oppdrager i et pluralistisk og internasjonalisert samfunn

Generell kompetanse
Studenten:
 • kan aktivt forholde seg til hvordan profesjonelle verdivalg påvirker elevenes læringsarbeid og kan kommunisere og analysere profesjonsetiske utfordringer både med hjemmet, kolleger og andre samarbeidspartnere
 • kan fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfellesskap preget av språklig og kulturelt mangfold
 • har innsikt i lærerrollens utvikling og de utfordringer læreren står overfor som oppdrager i et pluralistisk og internasjonalt samfunn

Innhold

 • Skolen som organisasjon
 • Samarbeid
 • Mangfold
 • Mobbing
 • Overganger
 • Sentrale faser i skolens historiske utvikling
 • Danning
 • Lærerrollens utvikling

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/16 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Tilstedeværelse:
I Pedagogikk og elevkunnskap vil studentene bli utfordret på koplingen mellom teori og praksis. Deler av undervisningen vil gå med til å diskutere hvilke konsekvenser de faglige begrepene kan ha for arbeidet i skolen. Videre vil studentene få trening i å analysere elevatferd fra ulike perspektiv. Faget skal føre til faglig refleksjon, personlig vekst og yrkesetisk bevissthet. Evnen til kritisk refleksjon oppøves bl. a i diskusjoner der studentene anvender fagets begrepsapparat. I undervisningen vil studentene også møte et mangfold av arbeidsmåter som alle har som formål å dyktiggjøre dem i lærergjerningen. Derfor vil 70 % tilstedeværelse i undervisningen være påkrevd.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Lars Helle
Faglærer
Vidar Kjetilstad , Ingunn Eikeland , Mette Irene Hvalby , Christina Finne, Elsa Westergård , Brit Hanssen , Hans Erik Bugge
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo , Kitty Marie Garborg
Studiekoordinator
Hanne Elise Pollack
Veileder
Jorunn Thortveit

Arbeidsformer

I undervisningen vil studentene møte et mangfold av arbeidsmåter som alle har som formål å dyktiggjøre dem i lærergjerningen. Dette kan omfatte formidlingsorientert undervisning, prosessarbeid knyttet til arbeidskrav, tekstanalyser, skriving (kortnotater, tankekart osv.) diskusjoner i gruppe og plenum, summegrupper, problembaserte oppgaver, casediskusjoner, seminarer, puslespill, forskjellige typer muntlige framlegg med mer. Det vektlegges at studentene skal anvende de grunnleggende ferdighetene som redskaper i egen læring.
Forventet arbeidsmengde
Undervisning i PEL 88 timer
Praksis inkl. profesjonsdag 50 timer
Eksamen 6 timer
Selvstudium/ kollokviearbeid 268 timer
Totalt 412 timer

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn

Emneevaluering

Fagutvalg, tidligdialog og sluttevaluering.

Litteratur

(med forbehold om endringer):
Grunnbøker:
Nordahl, T. (2007). Hjem og skole: hvordan skape et bedre samarbeid? Oslo: Universitetsforlaget. (ca 179 sider).
Tønnesen, L. K. B. (2004). Norsk utdanningshistorie. En innføring med fokus på grunnskolens utvikling. Bergen: Fagbokforlaget. ss. 17-166. (150 s.).
Postholm, Haug, Munthe og Krumsvik (red). Lærere i skolen som organisasjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget (ca. 130 sider).
Kompendium
Anderson, L.W. et. al. (2000). School transitions: beginning of the end or a new beginning. I International Journal of Educational research 33(2000) 325-339. (ca 14 sider).
Arneberg, P og L.G Briseid (2008): "Danning i vår tid - mer enn kunnskap - introduksjon". I: Arneberg, P og L.G Briseid (red.). Fag og danning- mellom individ og fellesskap. Bergen: Fagbokforlaget. (ca 16 sider).
Auestad, G. (2011): Ny teknologi : en utvidelse av mobbingen? Sosiale og emosjonelle vansker - Barnehagens og skolens møte med sårbare barn Oslo: Universitetsforlaget s. 113-131 ( ca 17 sider).
Bakken, Anders (2007): Virkninger av tilpasset språkopplæring for minoritetsspråklige elever. En kunnskapsoversikt. Rapport 10/07. Oslo: NOVA. Side 11-29, 79-89. (ca 23 sider).
Hauge, A.M (2007): Den felleskulturelle skolen. Kap. 12. Oslo: Universitetsforlaget. (ca 18 sider).
Hylland Eriksen, T (1997): "Identitet". I: Hylland Eriksen; T (red): Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug (ca. 20 sider.)
Hylland Eriksen, T (1997): "Tilhørighet og integrasjon i komplekse samfunn". I: Hylland Eriksen; T (red): Flerkulturell forståelse. Oslo: Tano Aschehoug (ca. 13 sider)
Klafki, W. (2004). "Kategorial dannelse". I E. L. Dale (red.): Om utdanning. Klassiske tekster. Oslo: Gyldendal akademisk. (ca 36 sider).
Roland, E. (2007) Mobbingens psykologi. Kap. 8 og 9. Oslo: Universitetsforlaget. (ca 22 s.)
Tobiassen. R (2006): "Å lære lærere å lære - kompetanseutvikling gjennom en narrativ orientert aksjonslæring". Fra: Bjørnsrud, Monsen og Overland (red): Utdanning for utvikling av skolen. Oslo: Abstrakt Forlag (ca. 30 sider).
Øzerk, K.Z (2006): Opplæringsteori og læreplanforståelse : en lærebok med vekt på Kunnskapsløftet, Rammeplan for barnehager og aktuelle kunnskaper for pedagoger: Kap 11,12, 13, 14, 15 og 16 (ca. 50 sider).
Øzerk, K.Z (2008): "Interkulturell danning i en flerkulturell skole. Dens vilkår, forutsetninger og funksjoner". I: Arneberg, P og L.G Briseid (red.). Fag og danning - mellom individ og fellesskap. Bergen: Fagbokforlaget. (ca 18 sider).
Pensum på nett
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Oslo: Kunnskapsdepartementet.Tilgjengelig fra: http://www.udir.no/no/Lareplaner/Grep/
Meld. St. 22 (2011). Motivasjon - mestring - muligheter: ungdomstrinnet (Meld. St. 22, 2010-2011). Oslo: Regjeringen.Tilgjengelig fra:http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-22-2010--2011.html?id=641251
Roland, E. og G. S. Vaaland (1996): Zero. SAF's program mot mobbing. http://laringsmiljosenteret.uis.no/getfile.php/SAF/Til%20nedlast/Zero/ZERO_L%C3%86RERVEILEDNING.pdf
Kompetanseberetningen (2005): Lærer elever mer på lærende skoler?http://www.regjeringen.no/upload/kilde/ufd/rap/2005/0018/ddd/pdfv/244921-kompetanseberetningen_05.pdf
Opplæringsloven
Forskrift for opplæringsloven


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk