en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GLD1P40_1

Praksis 4. år - 20 dager (1. - 7. trinn)

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


I fjerde og femte studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første til tredje studieår. Et nytt hovedtema for praksisopplæringen for fjerde og femte studieår er skolen som organisasjon, det profesjonelle fellesskapet og samarbeid med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen. Dette omhandler:
 • Lærerens rettigheter og plikter, lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap
 • Skole- og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter
 • Samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører
 • Kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • Samarbeid med lokalmiljøet med vekt på entreprenørskap
 • Overganger mellom trinnene
 • Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen
 • Lokalt læreplan- og utviklingsarbeid

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten:
 • har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
 • har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon

Ferdigheter
Studenten:
 • kan sammen med praksislærer og faglærer planlegge sin egen praksisopplæring uttrykt i "min plan"
 • kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse
 • kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere begynneropplæring
 • kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder
 • kan planlegge og vurdere foreldremøter eller utviklingssamtaler med elever
 • kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen
 • kan med basis i teori og forskning identifisere mobbing og trakassering og drøfte måter dette kan håndteres på

Generell kompetanse
Studenten:
 • kan vurdere skolen i forhold til samfunnsmandatet
 • har utviklet en solid kommunikasjons- og relasjonskompetanse
 • har utviklet læreridentitet basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
 • har kritisk distanse til egen yrkesutøvelse
 • har kunnskap og engasjement til å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med eksterne aktører

Innhold

Praksisopplæringen 4. studieår tilsvarer 20 dager og skal foregå i grunnskolen. Praksisperioden skal innbefatte en planleggingsdel - en gjennomføringsdel og en etterarbeids- og vurderingsdel. Organisering av praksisperioden som er uttrykt i modellen nedenfor vil være gjeldende for praksisopplæringen.
Oversikt over totalt 20 dagers praksis 4. år
Av en praksisuke på minimum 40 timer knyttes 20 timer pr. uke til elevenes læringsarena. Det er ønskelig at praksisgruppen får minimum 8 undervisningtimer pr. uke i norsk som studentene tar i høstsemesteret. Tidsbruk knyttet spesifikt til kunnskapsmål beregnes til 2-3 timer pr. semester. Det må påberegnes noe forberedelsesarbeid utover tilstedeværelsestiden.
Første del , 2 dager pr. praksisperiode med vekt på forberedelse
 • Bli kjent med rektor, personalet og elever
 • Bli kjent med fysiske rammer og ressurser
 • Få innsikt i skolens utviklingsarbeid og kvalitetssystem
 • Få innsikt i skolens organisering og skolen som organisasjon
 • Få innsikt i skolen som del av et kommunalt og statlig utdanningssystem
 • Planlegging av "min plan" i praksis

Andre del , 7 dager pr. praksisperiode, med vekt på gjennomføring
Planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning (og vurderingsformer) og begynneropplæring sammen med andre og selvstendig.
Deltaking på planleggingsmøter og andre møter som legitime deltakere med gitt funksjon for eksempel på: Informasjonsmøter morgen/kveld, trinn-/teammøter, personalmøter, ledermøter, klasse-/elevrådsmøter.
Tredje del , 1 dag pr. praksisperiode, med vekt på etterarbeid og vurdering
Skriftlig midtveisvurdering/sluttvurdering av hver student.Praksis gir skriftlig fremovermelding i sluttvurderingen av studentene,som overleveres neste praksislærer.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Praksis i grunnskolen1/120 dagerBestått - Ikke bestått
Studentene skal ha en skriftlig midtveisvurdring etter 2 uker ( i høstsemesteret) og en skriftlig sluttvurdering med fremovermelding til neste praksislærer etter 4 uker ( i vårsemesteret).
Praksis vil bli vurdert til bestått/ikke bestått, i tillegg vil det foregå løpende skikkethetsvurdering etter forskrift om skikkethet i høyere utdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. juni 2006. Se lenke: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-30-859

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav som må være bestått 4. år:
Kunnskap
 • Har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon

Arbeidskrav:
Sette seg inn i og drøfte skolen som del av et kommunalt og statlig utdanningssystem. Vurderes av praksislærer.
Ferdigheter
 • Kan planlegge egen læring og utvikling
 • Kan planlegge og vurdere et foreldremøte eller en utviklingssamtale
 • Kan med basis i teori og forskning identifisere mobbing og trakassering og drøfte måter dette kan håndteres på
 • Kan planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg

Arbeidskrav:
Utvikling av forslag til "min plan" for praksis. En skriftlig tekst som redegjør for egen tenkt periodeplan for praksis med mål, kjennetegn for egen måloppnåelse, arbeidsmåter og vurdering. Vurderes av praksislærer
Deltakelse i planlegging av og deltakelse på foreldremøte eller en av en utviklingssamtale, som bekreftes av praksislærer.
Observasjon og kartlegging av elevkonstellasjoner i en klasse / elevgruppe
Samt vurdering av skolens arbeid for å forhindre eller håndtere mobbing. Presentasjon av gruppens arbeid etter endt praksisperiode i det 4.. året. Denne oppgaven kan erstattes av bacheloroppgave som knyttes til praksis. Vurderes av faglærer PEL.
Planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg, som vurderes av praksislærer.
Arbeidskrav knyttet til fag som studenten tar i høstsemesteret: Se emneplan for fag.
Generell kompetanse
 • Kan reflektere over egen kompetanse som lærer

Fagperson(er)

Faglærer
Mona Østerhus
Emneansvarlig
Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Et relevant utvalg av arbeidsmetoder basert på praksisskolens praksis og egenarten til undervisningsfaget.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn

Emneevaluering

Studentene gjennomfører tidligdialog på praksisskolene i slutten av praksisperioden i høstsemesteret. Sluttevaluering gjennomføres elektronisk etter gjennomført praksis i vårsemesteret. Representanter for studentene deltar i trinnmøter og programutvalg.

Litteratur


Lenke til pensumlitteratur


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 31.05.2020

Historikk