en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GLD1321_1

Norsk 2, emne 2 (1.-7. trinn) ; Litterære kulturmøter

Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2019-2020. Endringar kan skje.


Emnet skal formidle kunnskap om elevens møte med den litterære teksten og om litteraturdidaktiske tilnærmingsmåter som kan styrke elevens litterære kompetanse og faglighet og kulturforståelse.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • har utvidet innsikt i hvordan gutter og jenter på ungdomstrinnet kan motiveres til lesing og videreutvikling av leseforståelse og lesestrategier
 • har utvidet kjennskap til og kunnskap om nyere og eldre barne- og ungdomslitteratur aktuell for bruk i flerkulturelle klasserom på små- og mellomtrinnet.
 • har utvidet kunnskap om og forståelse for begrepene litterær kompetanse og litterær faglighet, og for hvordan disse kan komme til syne hos elever på små- og mellomtrinnet.
 • har innsikt i hvordan digitalisering endrer menneskelig kommunikasjon, tekstforståelse og arbeidsmåter

Ferdigheter
 • kan reflektere over og sammenligne tekster innenfor et historisk og komparativt perspektiv
 • kan analysere og vurdere litterære tekster med sikte på didaktisk bruk, både opp mot samtidige og historiske kontekster
 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringen og relevante kriterier for vurdering
 • kan stimulere elevers kritiske refleksjon, inkludert utforsking av «det fremmedartede» og av litterære og kulturelle møter
 • kan utvikle elevers litterære kompetanse og faglighet gjennom gode tekstvalg og varierte litteraturdidaktiske tilnærminger
 • kan reflektere over språklige og kulturelle minoriteters posisjon i relasjon til majoritetsspråk og -kultur.

Generell kompetanse
 • kan vurdere norskfaget og egen praksis som norsklærer og begrunne vurderingene
 • kan veilede elever i arbeidet med tekster slik at de kan utvikle seg selv, skaffe seg kunnskaper og forberede seg for aktiv deltaking i offentlige rom og samfunnet som et hele
 • kan se faget i et større danningsperspektiv og undervisningen som en del av opplæringen i et aktivt deltakerdemokrati
 • kan se norskfaget i relasjon til begrepene «internasjonalisering» og «globalisering»

Innhald

Tekstvurdering, tekstvalg og lærerens evne til faglig fundert og variert undervisning og formidling vil stå sentralt. Det blir lagt vekt på styrking av studentens kunnskap om et norskfag i spenningsfeltet mellom det samtidige og det historiske, det nasjonale og det globale. Emnet vil romme både eldre og ny barne- og ungdomslitteratur fra innland og utland, samt eksempler på og trening i ulike analytiske tilnærminger til slike tekster - for eksempel samisk litteratur. Emnet vil også gi videre innføring i sentrale litteraturdidaktiske prinsipper og tilnærminger, med særlig vekt på elevers møte med og refleksjon over fremmede kulturer gjennom litteraturen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekt Lengd Karakter Hjelpemiddel
Skriftleg heimeeksamen1/17 dagerA - FAlle.
Hjemmeeksamen: Omfang: 4000 ord +/- 10%. Valgfri målform.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Krav til 80% frammøte.
En skriftlig individuell hjemmeoppgave, 3000 ord. Godkjent/ikke godkjent.
Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(ar)

Emneansvarleg
Eli Flatekval
Faglærar
Roy Gunvar Tveit, Eli Flatekval , Magne Ivar Drangeid , Sidsel Merete Skjelten
Studiekoordinator
Mona Østerhus
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo , Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppediskusjoner.

Ope for

Grunnskolelærarutdanning 1. - 7. trinn

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttdialog.

Litteratur

Obligatorisk
Bakken, J. (2004). Kunsten å gå amok Endre Lund Eriksens Pitbull-Terje går amok. I Jonas Bakken, Barneboklesninger (s. s. 193–203). Bergen: Fagbokforl., cop. 2004.
Bakken, J. (2019). Hva er nytt i det fornyede norskfaget? I M. Blikstad-Balas, K. R. Solbu, K. R. Solbu, & M. Blikstad-Balas (Red.), Det (nye) nye norskfaget (1. utgave; 1. utgave, s. 230 sider). Bergen [Oslo]; Bergen [Oslo]: Landslaget for norskundervisning; Fagbokforlaget.
Birkeland, T. (2018). Norsk barnelitteraturhistorie (3. utvida utgåve; 3. utvida utgåve; K. B. Vold & G. Risa, Red.). Oslo: Samlaget.
Bjorvand, A.-M. (2002). Vurdering av barnelitteraturen. I E. S. Tønnessen og A.-M. Bjorvand, E. S. Tønnessen, E. S. Tønnessen, A. Roe, E. S. Tønnessen, E. Maagerø, … E. S. Tønnessen (Red.), Den Andre leseopplæringa : utvikling av lesekompetanse hos barn og unge (s. 24 s.). Oslo: Universitetsforl.
Drangeid, Magne. (2014). Litterær analyse og undervisning. Oslo: Gyldendal akademisk.
Drangeid, M. (2005). Røyndommens sjonglør. Sanning i journalistikk og fiksjon. Syn og segn, 2, s. 54–61.
Fodstad, L. A. (2019). Fortsatt kulturfag? Norsk på nytt. I M. Blikstad-Balas, K. R. Solbu, K. R. Solbu, & M. Blikstad-Balas (Red.), Det (nye) nye norskfaget (1. utgave; 1. utgave, s. 230 sider). Bergen [Oslo]; Bergen [Oslo]: Landslaget for norskundervisning; Fagbokforlaget.
Helland, F. (2005). Norskfaget i globaliseringens tidsalder. I S. Nome og A. J. Aasen, S. Nome, & A. J. Aasen (Red.), Det Nye norskfaget: Bd. nr. 161 (s. 15 s.). Bergen: Fagbokforl.
Hellesnes, J. (2005). Om å motverke destruksjonen av danninga. I S. Nome og A. J. Aasen, S. Nome, & A. J. Aasen (Red.), Det Nye norskfaget: Bd. nr. 161 (s. 18 s.). Bergen: Fagbokforl.
Hennig, Å. (2017). Litterær forståelse : innføring i litteraturdidaktikk (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Igland, M. (2019). Kjerneelement i norskfaget. I K. R. Solbu & M. Blikstad-Balas (Red.), Det (nye) nye norskfaget (1. utgave; 1. utgave, s. 230 sider; Av Blikstad-Balas. M & K. R. Solbu). Bergen [Oslo]; Bergen [Oslo]: Landslaget for norskundervisning; Fagbokforlaget.
Larsen, L. J. (2005). Identitet, dannelse og kommunikasjon. I L. J. Larsen, Kulturmøte i tekstar (s. 88–106). Oslo: Samlaget, cop. 2005.
Mellingen, H. I. (2007). Engasjement og folkeopplysning,. I Universitetet i Agder (Red.), Bokhandleren i Kabul av Åsne Seierstad : folkeopplysning eller eksotisk reality underholdning? (s. 122 s.; Av Helle Ingeborg Mellingen).
Maagerø, E. (2002). På vandring i fortellingenes og kulturens skoger. I Elise Seip Tønnessen (1951-) & E. S. Tønnessen (Red.), Den Andre leseopplæringa (s. 11–34; Av Eva Maagerø). Oslo: Universitetsforl., cop. 2002.
Nilsen, K. B. (2004). I fantasiens minefelt Ruben Eliassen: Phenomena - profetiens utvalgte Bok 1. I Kaj Berseth Nilsen, Barneboklesninger (s. s. 108–120). Bergen: Fagbokforl., cop. 2004.
Oxfeldt, E. (2012). Innledning. I Elisabeth Oxfeldt, Romanen, nasjonen og verden : nordisk litteratur i et postnasjonalt perspektiv (s. 306 s.). Oslo: Universitetsforl.
Said, E. (2001). Refelctions on exile. I ) (forfatter) Edward W. Said (1935-2003, Reflections on exile : and other literary and cultural essays (s. XXXV, 617).
Sejersted, J. (2006). Globaliseringsperspektiver i nordiskfaglig samanheng - med eksempler fra litteraturforskningen. I H. Sandøy, K. Tenfjord, H. Sandøy, & K. Tenfjord (Red.), Den Nye norsken? : nokre peilepunkt under globaliseringa (s. 20 s.). Oslo: Novus.
Skarstein, D. (2005). Litteraturundervisning i det fleirkulturelle klasserommet - om litteratur som ein reiskap for å strukturere forståinga av liv og røyndom. I L. Aase og B. K. Nicolaysen, B. K. Nicolaysen, L. Aase, L. J. Larsen, B. K. Nicolaysen, S. Høisæter, … J. Smidt (Red.), Kulturmøte i tekstar : litteraturdidaktiske perspektiv (s. 16 s.). Oslo: Samlaget.
Smidt, J. K. (2005). Lesningen, smaken og litteraturformidlingens dilemma. I L. Aase og B. K. Nicolaysen, B. K. Nicolaysen, L. Aase, L. J. Larsen, B. K. Nicolaysen, S. Høisæter, … J. Smidt (Red.), Kulturmøte i tekstar : litteraturdidaktiske perspektiv (s. 22 s.). Oslo: Samlaget.
Eiliv Vinje (1951-). (2005). Om kanon i litteraturundervisninga. I E. Vinje, Kulturmøte i tekstar (s. 72–87). Oslo: Samlaget, cop. 2005.
Lars Rune Waage (1972-). (2004). Kjekke barn gjør gode gjerninger Bjørn Sortlands Kunstdetektivene. I L. R. Waage, Barneboklesninger (s. s. 97–107). Bergen: Fagbokforl., cop. 2004.
Aase, L. (2005). Norskfagets danningspotensial i fortid og samtid. I S. Nome og A. J. Aasen, S. Nome, & A. J. Aasen (Red.), Det Nye norskfaget: Bd. nr. 161 (s. 14 s.). Bergen: Fagbokforl.
Aase, L. (2019). Et fag i strid med seg selv? I M. Blikstad-Balas, K. R. Solbu, K. R. Solbu, & M. Blikstad-Balas (Red.), Det (nye) nye norskfaget (1. utgave; 1. utgave). Bergen [Oslo]; Bergen [Oslo]: Landslaget for norskundervisning; Fagbokforlaget.
Obligatorisk litterært pensum
Besigye, B. (1993). Og du dør så langsomt at du tror du lever : dikt.
Bergström, G. (2006). Albert Åberg og soldatpappaen (L. Männikkö, Red.). [Oslo]: Cappelen.
Bjørnstad, T. (2017). Sommer i Norge. Oslo: Aschehoug.
Brænne, K. (2010). Fremmed (P. Dybvig, B. Brænne, & T. Brænne, Red.). Oslo: Aschehoug.
Eliassen, R. (2009). Profetiens utvalgte (4. utg.). [Oslo]: Gyldendal.
Eriksen, E. L. (2002). Pitbull-Terje går amok (E. K. Okstad, Red.). Oslo: Aschehoug.
Grytten, F. (2016). Til Orientering.
Hassan, Y. (2013). Yahya Hassan : digte. [København]: Gyldendal.
Haq, I. (2009). Skylappjenta (E. Skandfer, Red.). [Oslo]: Cappelen Damm.
Khemiri, J. H. (2006). Et øye rødt (A. E. Østby, Red.). [Oslo]: Gyldendal.
Seierstad, Å. (2002). Bokhandleren i Kabul : et familiedrama. [Oslo]: Cappelen.
Sande, H. (2011). Pappa er sjørøvar (S. Granhaug, Red.). [Oslo]: Cappelen Damm.
Sivel, P. (1923). Fante Nils. I O. Midttun (Red.), Sogor : ein bundel (5. utg., skoleutg., s. 112 s.; Av P. Sivle).
Skjønsberg, H. (2013). Veien mot nord (M. Noguchi, Red.). [Oslo]: Cappelen Damm.
Sortland, B. (2000). Venezia-mysteriet (Bd. 1; T. Bredesen, Red.).
Twain, M. (2012). Huck Finn og eventyra hans (Rev. [utg.]; J. Farestveit, Ø. Vidnes, E. W. Kemble, & S. Stibbe, Red.). Oslo: Samlaget.


Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2019-2020. Endringar kan skje.

Sist oppdatert: 08.04.2020

Historikk