en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GLD1321_1

Norsk 2, emne 2 (1.-7. trinn) ; Litterære kulturmøter

Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2019-2020. Endringar kan skje.


Emnet skal formidle kunnskap om elevens møte med den litterære teksten og om litteraturdidaktiske tilnærmingsmåter som kan styrke elevens litterære kompetanse og faglighet og kulturforståelse.

Læringsutbytte

Kunnskap
 • har utvidet innsikt i hvordan gutter og jenter på ungdomstrinnet kan motiveres til lesing og videreutvikling av leseforståelse og lesestrategier
 • har utvidet kjennskap til og kunnskap om nyere og eldre barne- og ungdomslitteratur aktuell for bruk i flerkulturelle klasserom på små- og mellomtrinnet.
 • har utvidet kunnskap om og forståelse for begrepene litterær kompetanse og litterær faglighet, og for hvordan disse kan komme til syne hos elever på små- og mellomtrinnet.
 • har innsikt i hvordan digitalisering endrer menneskelig kommunikasjon, tekstforståelse og arbeidsmåter

Ferdigheter
 • kan reflektere over og sammenligne tekster innenfor et historisk og komparativt perspektiv
 • kan analysere og vurdere litterære tekster med sikte på didaktisk bruk, både opp mot samtidige og historiske kontekster
 • kan bruke læreplanen i faget til å formulere mål for norskopplæringen og relevante kriterier for vurdering
 • kan stimulere elevers kritiske refleksjon, inkludert utforsking av «det fremmedartede» og av litterære og kulturelle møter
 • kan utvikle elevers litterære kompetanse og faglighet gjennom gode tekstvalg og varierte litteraturdidaktiske tilnærminger
 • kan reflektere over språklige og kulturelle minoriteters posisjon i relasjon til majoritetsspråk og -kultur.

Generell kompetanse
 • kan vurdere norskfaget og egen praksis som norsklærer og begrunne vurderingene
 • kan veilede elever i arbeidet med tekster slik at de kan utvikle seg selv, skaffe seg kunnskaper og forberede seg for aktiv deltaking i offentlige rom og samfunnet som et hele
 • kan se faget i et større danningsperspektiv og undervisningen som en del av opplæringen i et aktivt deltakerdemokrati
 • kan se norskfaget i relasjon til begrepene «internasjonalisering» og «globalisering»

Innhald

Tekstvurdering, tekstvalg og lærerens evne til faglig fundert og variert undervisning og formidling vil stå sentralt. Det blir lagt vekt på styrking av studentens kunnskap om et norskfag i spenningsfeltet mellom det samtidige og det historiske, det nasjonale og det globale. Emnet vil romme både eldre og ny barne- og ungdomslitteratur fra innland og utland, samt eksempler på og trening i ulike analytiske tilnærminger til slike tekster - for eksempel samisk litteratur. Emnet vil også gi videre innføring i sentrale litteraturdidaktiske prinsipper og tilnærminger, med særlig vekt på elevers møte med og refleksjon over fremmede kulturer gjennom litteraturen.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekt Lengd Karakter Hjelpemiddel
Skriftleg heimeeksamen1/17 dagerA - FAlle.
Hjemmeeksamen: Omfang: 4000 ord +/- 10%. Valgfri målform.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Krav til 80% frammøte.
En skriftlig individuell hjemmeoppgave, 3000 ord. Godkjent/ikke godkjent.
Arbeidskravet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Fagperson(ar)

Emneansvarleg
Eli Flatekval
Faglærar
Roy Gunvar Tveit, Eli Flatekval , Magne Ivar Drangeid , Sidsel Merete Skjelten
Studiekoordinator
Mona Østerhus
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo , Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Forelesninger og gruppediskusjoner.

Ope for

Grunnskolelærarutdanning 1. - 7. trinn

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttdialog.

Litteratur

Bache-Wiig, Harald. 2004. Dominobrikker og fugl i pannen. Hilde Hagerups Høyest elsket. I Barneboklesninger: Norsk samtidslitteratur for barn og unge, redigert av S. Slettan og A.-M. Bjorvand. Bergen: Fagbokforlaget. 11s. Komp.
Bhabha, Homi K. 1990. DissemiNation: time, narrative, and the margins of the modern nation, INation and Narration, Homi K. Bhabha (red.), London, New York: Routledge, s. 291-322 (31 s.). Komp.
Bakken, Jonas. 2004. Kunsten å gå amok. Endre Lund Eriksens Pitbull-Terje går amok. I Barneboklesninger: Norsk samtidslitteratur for barn og unge, redigert av S. Slettan og A.-M. Bjorvand. Bergen: Fagbokforlaget. 8s.
Birkeland, Tone, Gunvor Risa og Karin Beate Vold. 2005. Norsk barnelitteraturhistorie. Oslo: Samlaget. S. 270-370 (komp.)
Bjorvand, Agnes-Margrethe. 2002. Vurdering av barnelitteraturen. I Den Andre leseopplæringa: utvikling av lesekompetanse hos barn og unge, redigert av E. S. Tønnessen og A.-M. Bjorvand. Oslo: Universitetsforlaget. 24s
Helland, Frode. 2005. Norskfaget i globaliseringens tidsalder. IDet Nye norskfaget. LNUs skriftserie; nr 161, redigert av S. Nome og A. J. Aasen. Bergen: Fagbokforlaget. 15s
Hellesnes, Jon. 2005. Om å motverke destruksjonen av danninga. I Det Nye norskfaget. LNUs skriftserie; nr 161, redigert av S. Nome og A. J. Aasen. Bergen: Fagbokforlaget. 18s
Hennig, Åsmund. 2010. Litterær forståelse: innføring i litteraturdidaktikk. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 6-11, 15 (97 s)
Hvistendahl, Rita. 2005. Absolutt norsk? Flerspråklighet og kulturell kompleksitet som faglige utfordringer. I Det Nye norskfaget. LNUs skriftserie ; nr 161, redigert av S. Nome og A. J. Aasen. Bergen: Fagbokforlaget. 18s
Kongslien, Ingeborg. 2007. "New Voices, New Themes, New Perspectives. Contemporary Scandinavian Multcultural Literature", i Scandinavian Studies, vol. 79, s. 197-226 (30 s.) (komp.)
Larsen, Leif Johan. 2005. Identitet, dannelse og kommunikasjon. I Kulturmøte i tekstar: Litteraturdidaktiske perspektiv, redigert av L. Aase og B. K. Nicolaysen. Oslo: Samlaget. 18s
Mellingen, Helle Ingeborg. 2007. «Engasjement og folkeopplysning», i Bokhandleren i Kabulav Åsne Seierstad. Folkeopplysning eller eksotisk reality-underholdning, s. 85-100. Utdrag fra masteroppgave ved UiA. (15 sider.) (komp.)
Drangeid, Magne. 2014. Litterær analyse og undervisning, kap. 3, 9.
Drangeid, Magne 2005. «Røyndommens sjonglør. Sanning i journalistikk og fiksjon», s. 54-61. Samlaget 2005 (8 s.) Komp.
Maagerø, Eva, og Elise Seip Tønnessen. 2002. På vandring i fortellingenes og kulturens skoger. I Den Andre leseopplæringa: utvikling av lesekompetanse hos barn og unge, redigert av E. S. Tønnessen og A.-M. Bjorvand. Oslo: Universitetsforlaget. 24s
Nilsen, Kaj Berseth. 2004. Ruben Eliassen: Phenomena - profetiens utvalgte. I Barneboklesninger: Norsk samtidslitteratur for barn og unge, redigert av S. Slettan og A.-M. Bjorvand. Bergen: Fagbokforlaget. 8s
Oxfeldt, Elisabeth. 2012. «Innledning», I Romanen, nasjonen og verden. Nordisk litteratur i et postnasjonalt perspektiv. Oslo: Universitetsforlaget, s. 13-37 (24 s.) Komp.
Said, Edward. "Reflections on exile" i, http://www.dartmouth.edu/~germ43/pdfs/said_reflections.pdf (komp.)
Sejersted, Jørgen. 2006. Globaliseringsperspektiver i nordiskfaglig samanheng - med eksempler fra litteraturforskningen, i Helge Sandøy og Kari Tenfjord (red.): Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo: Novus, s. 19-39 (20 s.) (komp.)
Skarstein, Dag. 2005. Litteraturundervisning i det fleirkulturelle klasserommet - om litteratur som ein reiskap for å strukturere forståinga av liv og røyndom. I Kulturmøte i tekstar: Litteraturdidaktiske perspektiv, redigert av L. Aase og B. K. Nicolaysen. Oslo: Samlaget. 16s
Smidt, Jofrid Karner. 2005. Lesningen, smaken og litteraturformidlingens dilemma. I Kulturmøte i tekstar: Litteraturdidaktiske perspektiv, redigert av L. Aase og B. K. Nicolaysen. Oslo: Samlaget. 22s
Tønnessen, Elise Seip. 2002. Barns kulturkontekst. I Den Andre leseopplæringa: utvikling av lesekompetanse hos barn og unge, redigert av E. S. Tønnessen og A.-M. Bjorvand. Oslo: Universitetsforlaget. 13s
Tønnessen, Elise Seip. 2002. Populærkultur og fascinasjon. I Den Andre leseopplæringa: utvikling av lesekompetanse hos barn og unge, redigert av E. S. Tønnessen og A.-M. Bjorvand. Oslo: Universitetsforlaget. 19s
Vassenden, Eirik. 2007. God vs viktig? Om forholdet mellom kvalitet og relevans i vurderingen av litteratur. Norsklæreren: Tidsskrift for språk og litteratur (4):15-23. 8 s (komp.)
Vinje, Eiliv. 2005. Om kanon i litteraturundervisninga. I Kulturmøte i tekstar: Litteraturdidaktiske perspektiv, redigert av L. Aase og B. K. Nicolaysen. Oslo: Samlaget. 16s
Waage, Lars Rune. 2004. Kjekke barn gjør gode gjerninger. Bjørn Sortlands Kunstdetektivene. I Barneboklesninger: Norsk samtidslitteratur for barn og unge, redigert av S. Slettan og A.-M. Bjorvand. Bergen: Fagbokforlaget. 10s
Aase, Laila. 2005b. Norskfagets danningspotensial i fortid og samtid. I Det Nye norskfaget. LNUs skriftserie ; nr 161, redigert av S. Nome og A. J. Aasen. Bergen: Fagbokforlaget. 14s
Litterært pensum
Aisato,Lisa.2014. En fisk til Luna. Gyldendal.
Besigye, Bertrand. 1993. Og du dør så langsomt at du tror du lever. Oslo: Gyldendal(2 dikt) (komp.)
Bergström, Gunilla. 2006. Albert Åberg og soldatpappaen. Oslo: Cappelen
Bjørnstad, Taran.2017. Sommer i Norge. Oslo. Aschehoug.
Brænne, Trond, Kaia Brænne, Bendik Brænne og Per Dybvig. 2010. Fremmed. Oslo: Aschehoug
Eggen, Torgrim. 2000. Hilal. Oslo: Gyldendal.
Eliassen, Ruben. 2002. Profetiens utvalgte. Oslo: Gyldendal.
Eriksen, Endre Lund. 2002. Pitbull-Terje går amok. Oslo: Aschehoug
Hassan, Yahya. 2013. «Parabol», «Gemmeleg», «Barndom», «Ord» (komp.)
Haq, Iram, og Endre Skandfer. 2009. Skylappjenta. Oslo: Cappelen Damm
Sejerstad, Åsne. 2002. Bokhandleren i Kabul. Oslo: Cappelen.
Khemiri, Jonas Hassen. Ett öga rött. 2003. Stockholm: Norstedts (Ovs. Et øye rødt. Gyldendal, 2006, ovs. Andreas E. Østby).
Sande, Hans og Silje Granhaug. 2011. Pappa er sjørøvar. Oslo: Cappelen Damm
Sivle, Per. 1993 [1887]. «Fante Nils» frå Soger. Oslo: Det norske samlaget
Skjønsberg, Harald. 2013. Veien mot nord. Oslo: Cappelen Damm.
Sortland, Bjørn og Trond Bredesen. 2000. Venezia-mysteriet. Oslo: Aschehoug
Twain, Mark. 2012 [1889]. Huck Finn og eventyra hans. Oslo: Samlaget
Film
Etter avtale.


Vi gjer oppmerksam på at dette er studieinformasjon for studieår 2019-2020. Endringar kan skje.

Sist oppdatert: 13.11.2019

Historikk