en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GLD1320_1

Norsk 2, emne 1 (1.-7. trinn) ; Skriving i ulike tekstkulturer

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Norsk 2 bygger på Norsk 1 og omfattar norskundervisning for trinn 1-7. Emnet gir historisk oversikt og god kunnskap om sentrale språklege og litterære emne og djupare innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål i begynnaropplæringa og i norskundervisninga på mellomtrinnet. Norsk 2 gir eit betre grunnlag for arbeid med læringsfremjande vurdering og tilpassa norskopplæring for alle elevar. Gjennom arbeid med språk og tekstar får studentane gode høve til å vidareutvikle sine eigne språkferdigheiter og sin eigen tekstkompetanse og formidlingsevne.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har:
 • kunnskap om skriving som fenomen og som grunnleggende ferdighet
 • kunnskap om hva som kjennetegner tekstkulturer og tekstnormer
 • innsikt i teksttyper fra ulike tekstkulturer, både de som tradisjonelt tilhører skolekulturen, og de som elevene møter utenfor skolen
 • kunnskap om prinsipper for veiledning og vurdering av elevers tekster
 • kunnskap om andrespråkslæring, mellomspråk og skriving på andrespråket
 • kunnskap om begynnende lese- og skriveopplæring i en flerspråklig situasjon

Ferdigheter
Studenten kan:
 • planlegge, gjennomføre og vurdere norskundervisning på 1. - 7. trinn og begrunne fagdidaktiske valg
 • bruke kunnskap om tekster i ulike tekstkulturer i møte med barns ulike tekstverdener
 • delta i faglige diskusjoner om skriveopplæringa i skolen
 • veilede og motivere elever i skriving ut fra elevens behov og forutsetninger
 • tilrettelegge for lese- og skriveopplæring for minoritetsspråklige elever på faglig grunnlag, og veilede dem i arbeid med tekster

Generell kompetanse
Studenten kan:
 • vurdere norskfaget, reflektere over egen praksis som norsklærer og begrunne fagdidaktiske valg
 • legge til rette for elevers skrivearbeid i skolen, og gi veiledning ut ifra den enkelte elevs forutsetninger og behov
 • legge til rette for at arbeidet med språk og tekst kan styrke elevenes tekstkompetanse og dyktiggjøre dem som aktive språkbrukere

Innhold

Samanhengen mellom språk og tekst i fortid og samtid står sentralt. Det blir retta spesiell merksemd mot språklege endringsprosessar, i form av (nyare) språkhistorie, dialekt- og sosiolektlære og skriftspråknormering. Det blir også fokusert på språkleg variasjon i norsk som første- og andrespråk.
I arbeid med både saktekstar og skjønnlitteratur blir det lagt vekt på vidare utvikling av studentane sine kunnskapar om litterære sjangrar og korleis desse har utvikla seg over tid, frå dei tidlegaste tekstane fram til notida sine digitale uttrykk. Det blir også arbeidd med nyare litteratur som rettar seg mot barn, ungdom og vaksne.

Forkunnskapskrav

Et av følgende alternativer:
 • GLU1120 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn), GLU1220 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)
 • GLD1120 Norsk 1 - emne 1 (1. - 7. trinn), GLD1220 Norsk 1 - emne 2 (1. - 7. trinn)

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Individuell mappe1/11 A - FAlle.
Mappa skal innehalde to tekstar på til saman 4000 ord +/- 10%. Ein av tekstane skal vere relatert til praksis. Ein tekst skal skrivast på bokmål og ein på nynorsk.
 1. Innlevering av den eine teksten til rettleiing.
 2. Framlegging og refleksjon knytt til den andre teksten.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske arbeidskrav
Arbeidskrav:
Praksisprosjekt i gruppe der studentane ut frå avtalt tema, innlevert prosjektskisse og tilbakemelding frå faglærar og praksislærar, utviklar eit norskdidaktisk undervisningsopplegg på om lag tre timar. Opplegget skal byggje på norskfagleg relatert teori og metode. Studentane skal i etterkant gje ein 20 min. munnleg presentasjon der dei dei reflekterer rundt erfaringane med prosjektet.
Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering:
 1. Minimum 80 % frammøte i undervisninga.
 2. Innlevering av den eine teksten til rettleiing.
 3. Framlegging og refleksjon knytt til den andre teksten.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Brit-Helen Russdal-Hamre
Faglærer
Gølin Christine Kaurin Nilsen , Sidsel Merete Skjelten , Brit-Helen Russdal-Hamre
Studiekoordinator
Mona Østerhus
Praksiskoordinator
Kari-Anne Svensen Malmo , Kitty Marie Garborg

Arbeidsformer

Førelesingar, seminar, skriveaktivitetar.
Det blir tilbydd digitale seminar mellom samlingane.

Åpent for

Grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn

Emneevaluering

Tidligdialog, sluttdialog.

Litteratur

Pensumliste GLD1320 Skriving i ulike tekstkulturar, hausten 2019

Bøker
Breivega, K. & Selås, M. (red.). (2018). Skriveboka – innføring i skriveopplæring. Oslo: Samlaget (261 sider)
Iversen, H. M. og Otnes, H. Å lære å skrive. Tekstkompetanse i norskfagets skriveopplæring. Oslo: Universitetsforlaget (233 sider)

Kompendium GLU1320 Skriving i ulike tekstkulturar. Hausten 2019
Blikstad-Balas, M. (2016). Literacy i den digitale hverdagen. I M. Blikstad-Balas. Literacy i skolen. Oslo: Universitetsforlaget (s. 49-66)
Blikstad-Balas, M. og Hertzberg, F. (2015). Fra sjangerformalisme til sjangeranarki? I Norsklæreren nr. 1 (s. 47-51)
Dysthe, O. og Hertzberg, F.. 2009. Den nyttige tekstresponsen - hva sier nyere forskning? I: Haugaløkken, O.K, Evensen, L.S., Hertzberg, F. og Otnes, H. (red.). 2009.Tekstvurdering som didaktisk utfordring. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 35-43)
Hertzberg, F. 2016. Skriveundervisning ved hjelp av modelltekster – er det noe å hente? I: STEMMER, nr. 1, 2016. (s. 26-28).
Hertzberg, Frøydis og Dysthe, Olga. 2012. Prosesskriving - hvor står vi i dag? I: Matre, Synnøve, Sjøhelle, Dagrun Kibsgaard og Solheim, Randi (red.). 2012. Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksis. Oslo: Universitetsforlaget. (s. 59-71).
Hoel, T. (2018). «Arne spiller dataspill» Literacypraksiser forut for og utenfor den formelle opplæringen. I M. Rogne og L. R. Waage (red.). Multimodaliteti skole- og fritidstekststar. Bergen: Fagbokforlaget/ LNU (s. 197-207)
Kvithyld, Trygve og Aasen, Arne Johannes. (2011).Fem teser om funksjonell respons på elevtekster. I Tidsskriftet Viden om Læsning. Nr. 9 (s. 1016)
Kverndokken, Kåre. 2014. Elevers tekstskaping – øve eller skape selv? – Om eksempeltekster, skriverammer, lærermodellering og samforfatterskap. I: Kverndokken, Kåre (red.). 101 skrivegrep – om skriving, skrivestrategier og elevers tekstskaping. Bergen: fagbokforlaget/Landslaget for norskundervisning (s. 36-55).
Mac Donald, K. og Ryen, E. (2008) Strukturer i målspråk og morsmål. I E. Ryen og E. Selj Med språklige minoriterer i klassen. Kap. 10. Oslo: Cappelen Damm (s. 223-254)
Monsen, M. og Tveit Randen, G. (2017). Andrespråksdidaktikk – en innføring. Kap. 4. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (s. 45-48)
Maagerø, Eva. 2009. Sakprosa i skolen. I: Norsklæreren nr. 2, 2009 (s. 24-31)
Roås, S. & Siljan, H. (2019). Skrive- og leseopplæring i det digitale klasserommet. I Wølner. T. A., Kverndokken, K., Moe, M. & Siljan, H. H. (red.) 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget/ LNU (s. 125-146)
Smidt, Jon. (2011). Ti teser om skriving i alle fag. I j. Smidt, R. Solheim og A.J. Aasen (red.). På sporet av god skriveopplæring – ei bok for lærere i alle fag. Trondheim: Tapir Akademisk Forlag (s. 9-40)
Solheim, Randi. 2009. Fra tankekart til tekst. Om bruk av og frigjering frå mønster og modellar i skriveopplæringa. I: Vatn, G.Å, Folkvord, I og Smidt, J. (red.). Skriving i kunnskapssamfunnet. Trondheim: Tapir akademisk Forlag (s. 61-73)
Tonne, I. (2017). Lærarrespons på skriving i grunnskulen. Forståing, effekt og moglegheiter. I Fondevik, B. & Hamre, P. (red.). Norsk som reiskaps og danningsfag. Oslo: Samlaget (s. 173-202)
Aasen, Arne Johannes. 2009. Ungdom og tekstkulturar. 2009. I: Smidt, Jon (red.). Norskdidaktikk - ei grunnbok. Universitetsforlaget, 3. utgave (s. 165-168)

På nett
Solheim, R. og Matre, S. (2014). Forventninger om skrivekompetanse. Perspektiver på skriving, skriveopplæring og vurdering i «Normprosjektet». I Viden om læsning, nr. 15 http://norm.skrivesenteret.no/wpcontent/uploads/2014/03/videnom_15_8.pdf
Udir (2013). Læreplan for kunnskapsløftet (LK06), revidert versjon. https://www.udir.no/kl06/NOR1-05
Udir. Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter https://www.udir.no/kl06/NOR7-01 samt veiledningshefte https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/minoritetsspraklige/ og kjennskap til kartleggingsmateriell.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 27.05.2020

Historikk