en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEOMAS_1

Masteroppgave petroleumsgeologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Masteroppgaven er et selvstendig arbeid der du skal bruke de kunnskapene som er opparbeidet gjennom studiet til å løse en gitt oppgave. Gjennom denne oppgaven skal du vise evner og kvaliteter som kommende sivilingeniør.
Oppgaven skal normalt utføres i siste semester av masterstudiet. På dette stadiet har du vanligvis skaffet deg de fagkunnskapene som kreves for gjennomføring av en relevant masteroppgave for studieløpet ditt.

Læringsutbytte

Kunnskap
  • Forstå de grunnleggende og avanserte prisnsipper innenfor petroleumsgeologi som kan anvendes i utforskningen og prduskjon av hydrokarboner på en optimal måte.
  • Ekspertise i moderne verktøy (som programvarer) for analyse av geologiske og geofysiske data.
  • Være i stand til å analysere både kvalitative og kvantitatie geologiske data.

Ferdigheter
  • Kunne anvende og integrere kunnskaper innenfor matematikk, kjemi, fysikk, geologi, økonomi, data og ingeniørfag for å kunne løse petroleumsgeologiske problemstillinger.
  • Kunne anvende de vitenskapelige metodene for å løse en geofaglig problemstilling.
  • Å håndtere, utvikle og implementere strategier for utforskningen og produksjonen av hydrokarboner sammen med andre ingeniørfaglige områder.

Generell kompetanse:
  • Evnen til å utvikle anvendt forskning og til å kommunisere forskningsresultater effektivt i både skriftlig og muntlig form.
  • Evnen til å arbeide i profesjonelle team og samhandle med kollegaer og offentligheten på en etisk, profesjonell og trygg måte.
  • Evnen til å anvende ledende teknologi og ta avgjørelser for å kunne optimalisere bruken av bedriftsmessige og personlige ressurser.

Innhold

Siden masteroppgavene er så forskjellige er det vanskelig å sette opp en felles mal for gjennomføring og rapportering. Normalt vil mastteroppgaven resultere i en rapport.
Nedenfor er det gitt et eksempel på et rapportoppsett. Det understrekes at dette er et eksempel og at det oftest vil være nødvendig med tilpasninger. De enkelte instituttene kan også ha egne eksempler eller krav til maler.
Bli enig med faglig ansvarlig om hvordan din oppgave skal gjennomføres og dokumenteres. På et overordnet nivå vil imidlertid mange besvarelser ha en rimelig lik struktur:
Først gis en innledning som redegjør for bakgrunn for oppgaven, formål med oppgaven, og hva den skal inneholde. Deretter gis en oversikt over relevant teori, eksisterende metoder og modeller som er av betydning for oppgaven, laboratorieoppsett, etc. Så følger en presentasjon av de gjennomførte analyser/eksperimenter/utviklinger og resultatene av disse. For ikke-eksperimentelle oppgaver kan resultatene omfatte (videre)utvikling av prinsipper, metoder og modeller. Det bør inngå en drøfting av de resultater som er fremkommet. Hvordan er de resultater som er oppnådd sett i forhold til eksisterende teori, metoder og modeller? Hvilke konklusjoner kan trekkes? Oppgaveteksten vil i mange tilfeller gi en føring på hvordan innholdet bør organiseres. Hvis en opererer med flere problemstillinger kan det være hensiktsmessig å fullføre en problemstilling med teori, resultater, diskusjon før en starter på neste.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hovedoppgave/Masteroppgave1/1 A - F
Forslag til tekst på vurdering tilleggstekst på bachelor- og masteroppgaven norsk og engelsk:
Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Stavanger §2-10 Antall forsøk punkt 4:
En kandidat har som hovedregel ett forsøk på en utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven.
a) Det kan etter søknad innvilges et 2. forsøk dersom en kandidat ønsker å forbedre karakteren. I slike tilfeller kan kandidaten ikke gis anledning til å bearbeide en tidligere innlevert besvarelse, men må skrive en ny besvarelse på et nytt grunnlag.
b) En kandidat som ikke har bestått utøvende eksamen, bachelor- eller masteroppgaven kan etter søknad innvilges et 2. forsøk. I slike tilfeller kan bachelor- eller masteroppgaven leveres inn i bearbeidet form eller det kan leveres en helt ny oppgave. Denne skal da leveres innen fastsatt frist, og blir tellende som et nytt eksamensforsøk.
c) Dekan selv skal gi utfyllende regler for gjennomføring, veiledning av bachelor- og masteroppgaver.
En bachelor- eller masteroppgave som ikke blir levert innen tidsfristen, blir vurdert som ikke bestått.
Les mer: http://student.uis.no/getfile.php/Intranett%20Studentsider%20og%20ansattsider/Reglar1.pdf

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Alejandro Escalona Varela
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Det er viktig både for student og veileder/faglig ansvarlig at man etablerer et godt samarbeid under gjennomføringen av oppgaven. Det kan for eksempel skje ved at en har regelmessige møter hvor studenten fremlegger og diskuterer arbeidet etter hvert som dette utvikler seg. Det er en god regel at studenten skal ha skrevet noe som utgangspunkt for samtale/diskusjon med veileder/faglig ansvarlig. Det er en fordel å starte skrivingen av oppgaven så tidlig som mulig.
Det er ofte lurt å lage en foreløpig innholdsfortegnelse for oppgaven. Etter hvert som en arbeider, fylles de forskjellige kapitler og delkapitler med stoff. I starten vil teksten ofte være mangelfull og til dels i stikkordform. Men skriv ned alle idéer og tanker du kommer på underveis. Ellers kan gode idéer fort glemmes.
Under arbeidet med en masteroppgave kan man til tider komme inn i frustrerende perioder der alt ser håpløst ut og ingen fremdrift er å spore. Det er da en fordel å kunne ta frem delkapitler som er så å si ferdige.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Masteroppgave petroleumsgeologi (MPGMAS_1) 30

Åpent for

Petroleum Geosciences Engineering - Master of Science Degree Programme

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 05.08.2020

Historikk