en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO240_1

Feltmetoder og geologisk kartlegging

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette kurset fokuserer på feltmetoder for sedimentologi og strukturgeologi. Kurset er basert på praktisk løsning av feltgeologiske problemer og aktiv læring. Studentene skal samle sedimentologiske og strukturelle data, utføre geologisk kartlegging og tolke resultatene i en geologisk sammenheng.

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Å gjenkjenne og identifisere sedimentære og geologiske strukturer i felt
 • Å kjenne til metoder som brukes til å samle og analysere sedimentologiske og strukturelle data
 • Å vite hvordan man korrelerer geologiske seksjoner stratigrafisk
 • Å ha en grunnleggende forståelse av geologisk kartlegging
 • Å ha forståelse for viktigheten av feltarbeid innen geovitenskap

Ferdigheter:
 • Å kunne beskrive bergartsenheter i felt
 • Å kunne korrelere bergartsenheter stratigrafisk i felt
 • Å analysere tektonisk deformasjon fra feltdata
 • Å kunne kartlegge bergarter og strukturer i felt
 • Å kunne trekke konklusjoner om geologiske prosesser basert på geologiske feltobservasjoner
 • Å kunne lage og analysere geologiske kart
 • Å kunne løse geovitenskapstekniske problemer (innen f.eks. petroleum, gruvedrift, hydrogeologi, konstruksjon) ved anvendelse av grunnleggende geologiske feltteknikker

Generell kompetanse:
 • Å kunne kommunisere og forklare geologiske elementer og prosesser basert på feltobservasjoner
 • Å ha en dypere forståelse av sedimentologi og strukturgeologi i felt
 • Å mestre metoden av geovitenskapelig problemløsing i felt
 • Å bruke feltinformasjon sammen med annen geologisk informasjon (for eksempel fjernanalysedata,"remote sensing", og geofysiske data) for regionalgeologiske tolkninger

Innhold

Hovedmomentet i kurset er en to-ukers felttur. Kurset omfatter følgende temaer:
 • Feltgeologi
 • Sedimentologi og stratigrafi
 • Strukturgeologi
 • Geologisk kartlegging
 • Analyse av sedimentologiske, stratigrafiske og strukturelle data

Forkunnskapskrav

GEO100 Jord, energi og klima

Anbefalte forkunnskaper

GEO110 Sedimentologi og stratigrafi, GEO210 Strukturgeologi

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 A - F
Kurset vurderes basert på to rapporter som teller 50 % hver av sluttkarakteren. Rapportene består av (1) presentasjon og tolkning av sedimentologisk og strukturgeologisk feltdata, og (2) et geologisk kart med profil. Del 1 er en individuell rapport og del 2 er en gruppe-rapport. Disse skal være basert på studentenes egne observasjoner i felt. Derfor er aktiv studentdeltakelse i feltet nødvendig.
Feltturen er obligatorisk. Hvis en student ikke er med på feltturen, så må han eller hun ta om hele kurset et annet år for å få endelig evaluering.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Felttur

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingrid Carita Augustsson
Faglærer
Ingrid Carita Augustsson , Nestor Fernando Cardozo Diaz
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

En obligatorisk to-ukers felttur bestående av to deler: a. generell datainnsamling og tolkning, b. geologisk kartlegging. Mellom disse to hovedaktivitetene vil studentene ha en dag fri. Felturen vil foregå sent på våren eller tidlig på sommeren. Den nøyaktige tiden vil bli avtalt med studentene i begynnelsen av semesteret. I tillegg vil 6-8 forberedende økter med forelesning eller laboratoriepraksis finne sted før feltturen. Disse er sterk anbefalt, men ikke obligatorisk.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Geologisk ekskursjon (GEO250_1) 5
Geologisk Kartlegging (GEO280_1) 5

Emneevaluering

Standard-UiS-rutiner  

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 19.09.2020

Historikk