en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEO120_1

Sedimentologi og strukturgeologi

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Dette emnet handler om beskrivelsen av sedimentære bergarter, deres dannelse på grunnlag av sedimentære prosesser (sedimentologi) og deres deformasjon på grunnlag av tektoniske prosesser (strukturgeologi).

Læringsutbytte

Kunnskap:
 • Forståelse av sedimentologiske og tektoniske prosesser.
 • Identifisering av sedimentære bergarter og deres tektoniske strukturer.
 • Forståelse av forholdet mellom sedimentologi og strukturgeologi.
 • Integrert kunnskap om sedimentologi og strukturgeologi som kan brukes som grunnlag for andre områder innen geologi, ingeniørfag og økonomi.
 • Forståelse av sedimentologiske og tektoniske prosesser for å forklare fordelingen av geo-, mineral- og energiressurser i sedimentære bergarter.
 • Forståelse av sedimentologiske og tektoniske prosesser for å evaluere potensialet og risikoen for å produsere fluider (for eksempel hydrokarboner) eller lagre fluider (for eksempel CO2) i sedimentære reservoarer.

Ferdigheter:
 • Kunne identifisere, beskrive og tolke de vanligste sedimentære bergartene og deres tektoniske strukturer.
 • Kunne tolke og analysere sedimentologiske og tektoniske strukturer i forskjellige skalaer og ved bruke av ulike begrepsmessige, grafiske (for eksempel steronet) og numeriske (for eksempel lineære algebra) teknikker.
 • Kunne anvende grunnleggende sedimentologiske og strukturgeologiske konsepter for leting av geo-, mineral- og energiressurser i sedimentære bergarter.
 • Kunne anvende grunnleggende sedimentologiske og strukturgeologiske konsepter for å vurdere potensialet og risikoen for å produsere fluider (for eksempel hydrokarboner) eller lagre fluider (for eksempel CO2) i sedimentære reservoarer

Generell kompetanse:
 • Kommunisere og forklare for allmenheten og industrien, de sedimentologiske og tektoniske prosesser som styrer fordelingen av geo-, mineral- og energiressurser i sedimentære bergarter.
 • Evaluere og kommunisere fordelingen og det økonomiske potensialet i geo-, mineral- og energiressurser i sedimentære bergarter.
 • Vurdere og kommunisere potensialet og risikoen for å produsere fluider (for eksempel hydrokarboner) eller lagre fluider (for eksempel CO2) i sedimentære reservoarer.

Innhold

Den sedimentologiske delen av kurset undersøker dannelsen av sediment og sedimentære bergarter, deres opprinnelse og avsetning, hvilket er grunnleggende for forståelsen av kildebergarter, reservoarbergarter og takbergarter. Hensikten er å gjøre studentene kjent med grunnleggende konsepter og geologiske prosesser som fører til produksjon av sedimentære bergarter, for eksempel sedimenttransport, avsetning og diagenese.
Strukturgeologidelen undersøker tektoniske strukturer som dannes i sedimentære bergarter i den øvre jordskorpa. Disse inkluderer forkastninger og folder med underordnete strukturer. Fokus ligger på geometriske beskrivelse av strukturene, deres tredimensjonale mønstre i undergrunnen og på jordoverflaten, og deres tolkning for å rekonstruere sedimentets geologiske historie. Betydningen av sedimentologi i tolkningen av de tektoniske strukturene blir også understreket. Kinematiske (for eksempel tøyning / strain) og dynamiske (for eksempel spenning / stress) konsepter blir introdusert for å forstå dannelsen av dem.
Kurset inkluderer korte, frivillige geologiske feltturer. Deltakelsesavgift kan belastes for å dekke transportkostnader.

Forkunnskapskrav

GEO100 Geologi, MAT100 Matematiske metoder 1

eller

BIP330 Geologi, ÅMA100 Matematiske metoder 1

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Mappeevaluering1/1 A - F
Mappen består av:
 • 12 laboratorieøvelser som vektes 50 % for sluttresultatet
 • 2 prøver, en midtveis og en på sluttet, med en vekt på 50 % for sluttresultatet

Oppgavene inkluderer 10-11 innleveringer og 1-2 muntlige presentasjoner. 1-2 av innleveringsoppgavene kan være knyttet til korte ekskursjoner på gå- eller sykkelavstand fra campus.
Alle deler av mappen må bestås med E eller bedre for å bestå kurset. Hvis du ikke består i en del av porteføljevalueringen må du ta opp hele porteføljeevalueringen året etter.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingrid Carita Augustsson
Faglærer
Ingrid Carita Augustsson , Nestor Fernando Cardozo Diaz
Instituttleder
Alejandro Escalona Varela

Arbeidsformer

Emnet inneholder forelesninger (2x2 timer per uke), laboratorieøvelser (2x2 timer per uke), 1-2 obligatoriske ekskursjoner på gå- eller sykkelavstand fra campus, og opptil 5 frivillige ekskursjoner. 8 timer undervisning per uke.

Åpent for

Geo- og energiressurser, bachelor i ingeniørfag
Geovitenskap - Bachelorstudium i ingeniørfag

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 30.09.2020

Historikk