en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEN540_1

Kjønn, kultur og samfunn

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hva er kjønnsforskning? På hvilke måter kan du studere kjønn og likestilling? Dette emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper for kjønnsforskningsfeltet. Emnet gir en oversikt over ulike teoretiske innfallsvinkler og diskuterer anvendelser og metoder. Noen sentrale tema er kjønn, mangfold og (u)likestilling; kunnskapsproduksjon; maktstrukturer, og identitet, kropp og seksualitet

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
  • Kunnskap om utviklingen av kjønnsforskning som felt, og hvordan kjønnsforskningsfeltet er i dialog med andre fagområder
  • Kunnskap om sentrale teoretiske retninger, metoder og begreper
  • Kunnskap om hvordan kjønn og andre sosiale kategorier virker inn på forståelser av identitet og tilhørighet
  • Kunnskap om hvordan perspektiver på kjønn, forskjell og (u)likestilling har betydning for kunnskapsproduksjon og praksiser

Ferdigheter:
  • Bruke teori og metode fra emnet til å formulere problemstillinger innenfor kjønnsforskningsfeltet og eget fagfelt
  • Ta i bruk faglige begreper og perspektiver på en selvstendig måte innenfor studentenes egne fagområder
  • Analysere utviklingen av kjønnsforskningen i et samfunnsperspektiv

Generell kompetanse:
  • Studenten skal ha forståelse for og kunne bruke kjønnsperspektiver som en analytisk nøkkel i spørsmål om makt og forskjell.
  • Studenten skal kunne ta bruk kjønns- og forskjellsperspektiver i profesjonelle og utdanningsmessige situasjoner

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper som har vist seg grunnleggende for etableringen av kjønnsforskningen som eget felt. Emnet bidrar til økt kunnskap om hvordan kjønn virker inn på forståelser av både sosiale og kollektive strukturer og individuell identitet, og hvordan kjønnsforståelse er en sentral del av kunnskapsproduksjon og makt. Et sentralt mål for emnet er at studenter skal kunne ta i bruk metoder og perspektiver fra det tverrfaglige kjønnsforskningsfeltet, også i sine respektive fagfelt.

Forkunnskapskrav

Fullført bachelor-grad

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeoppgave1/18 dagerA - F
Eksamen består av en individuell hjemme-eksamen. Studentene blir bedt om å skrive et essay (3000 ord).
Eksamensoppgavene vil bare gis på norske målformer. Eksamensbesvarelsen kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Skriftlig innlevering og gruppepresentasjon
Dette emnet krever aktiv deltakelse: Studentene vil bli bedt om å levere et individuelt paper (1500 ord) og utarbeide en gruppepresentasjon om et gitt tema. Denne blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Kommentarer til innleveringene og gruppepresentasjonene vil bli gitt i plenum. Studentene må få godkjent denne todelte obligatoriske aktiviteten for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingvil Førland Hellstrand
Faglærer
Nico Miskow Friborg , Mathias Klitgård

Arbeidsformer

Dette kurset krever aktiv deltakelse. Kurset består av ukentlige økter som omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid - tilpasset ulike studiemåter. Alle studenter forventes å lese pensum og delta i gruppediskusjoner for å stimulere til analytiske refleksjoner i et produktivt miljø med medstudenter. Dette vil bli gjort på og utenfor campus og emneansvarlig vil legge til rette for en digital læringsplattform (Canvas).

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Kjønn, kultur og samfunn (MKK150_1) 10

Åpent for

Emnet er kun åpent for studenter med opptak på Universitetet i Stavangers ordinære masterprogram (ikke UiS` Etter- og videreutdanning, EVU).

Emneevaluering

Det vil bli gjennomført studentevaluering i tråd med UiS sitt kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 04.08.2020

Historikk