en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

GEN340_1

Kjønn, kultur og samfunn

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Hva er kjønnsforskning? På hvilke måter kan du studere kjønn og likestilling? Dette emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper for kjønnsforskningsfeltet. Emnet gir en oversikt over ulike teoretiske innfallsvinkler og diskuterer anvendelser og metoder. Noen sentrale tema er kjønn, mangfold og (u)likestilling; kunnskapsproduksjon; maktstrukturer, og identitet, kropp og seksualitet

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap:
  • Kunnskap om utviklingen av kjønnsforskning som felt, og hvordan kjønnsforskningsfeltet er i dialog med andre fagområder
  • Kunnskap om sentrale teoretiske retninger, metoder og begreper
  • Kunnskap om hvordan kjønn og andre sosiale kategorier virker inn på forståelser av identitet og tilhørighet

Ferdigheter:
  • Bruke teori og metode fra emnet til å formulere problemstillinger innenfor kjønnsforskningsfeltet
  • Ta i bruk faglige begreper og perspektiver på en selvstendig måte innenfor kjønnsforskningsfeltet og studentenes egne fagområder
  • Analysere utviklingen av kjønnsforskningen i et samfunnsperspektiv

Generell kompetanse:
  • Studenten skal ha forståelse for kjønnsperspektiver som en analytisk nøkkel i spørsmål om makt og forskjell.
  • Studenten skal kunne ta bruk kjønns- og forskjellsperspektiver i profesjonelle og utdanningsmessige situasjoner

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper som har vist seg grunnleggende for etableringen av kjønnsforskningen som eget felt. Emnet bidrar til økt kunnskap om hvordan kjønn virker inn på forståelser av både sosiale og kollektive strukturer og individuell identitet, og hvordan kjønnsforståelse er en sentral del av kunnskapsproduksjon og maktrelasjoner. Målet for emnet er at studenter skal kunne ta i bruk metoder og perspektiver fra det tverrfaglige kjønnsforskningsfeltet også i sine respektive fagfelt.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen1/14 dagerA - F
Eksamen består av en individuell hjemme-eksamen, som skal levers elektronisk. Studentene blir bedt om å skrive et essay (2000 ord).

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske øvinger
Dette emnet krever aktiv deltakelse: Studentene vil bli bedt om å levere inn tre korte refleksjonstekster (á 500 ord) i løpet av semesteret. Denne blir vurdert som godkjent/ikke godkjent. Kommentarer til innleveringene vil bli gitt i plenum. Studentene må bestå denne tredelte obligatoriske aktiviteten for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Ingvil Førland Hellstrand
Faglærer
Nico Miskow Friborg , Mathias Klitgård

Arbeidsformer

Emnet består av ukentlige økter. Disse øktene omfatter forelesninger, seminarer, gruppearbeid og individuelt arbeid - tilpasset ulike studiemåter. Alle studenter forventes å lese pensum og delta i gruppediskusjoner for å stimulere til analytiske refleksjoner i et produktivt miljø med medstudenter. Dette vil bli gjort på og utenfor campus, og emneansvarlig vil legge til rette for en digital læringsplattform (Canvas).

Åpent for

Årsstudium ved UiS

Bachelorstudium ved UiS

Emneevaluering

Studentevaluering av emnet vil bli gjennomført i henhold til UiS sitt kvalitetssystem.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 03.08.2020

Historikk