en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS540_1

Faststoffysikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Emnet skal gi et nødvendig grunnlag i faststoffysikk.

Læringsutbytte

Etter å ha tatt dette emnet skal studenten:
  • Kunne forstå, og bruke, basal krystallografisk beskrivelse av faste stoff.
  • Ha god forståelse for bånd-konseptet og hvordan dette anvendes i beskrivelsen av faste stoff, herunder metaller og halvledere.
  • Benytte kvantiseringsprisippet til å beskrive transportegenskaper av, og vekselvirkninger mellom, kvasipartikler. Ha fått innsikt i, kunne redegjøre, og utføre beregninger for dielektriske og magnetiske systemer samt grunnleggende vekselvirkninger i slike.

Innhold

Struktur og krystallografi: Bravais-gitter, enhetsceller, krystallsystem, punktgrupper og romgrupper. Defekter.
Bånd-teori: Kvantemekanisk grunnlag, Kronig-Penney modellen, tilstandstetthet, beregninger.
Kvasipartikler: eksitoner, metaller og Fermi-gass, halvledere, kvantesperringer, kvasipartiker i magnetfelt.
Kvantiserte bølger: fononer, koherente tilstander, energitetthet
Partikkelvekselvirkninger: fononer, fotoner og/eller elektroner; termisk og elektrisk ledningsevne.
Kompleks susceptibilitet: dielektrika, Krames-Kronig, polaritoner, optikk
Spinn og magnetiske system: magnetiske strukturer, Ising modellen, kritiske fluktuasjoner, domener, spinnbølger, spinn-spinn vekselvirkninger

Merk at eksamen gis på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapskrav

FYS330 Mikrofysikk

Anbefalte forkunnskaper

FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - F
Godkjente hjelpemidler: Enkel, godkjent kalkulator og Rottmann formelsamling.

Fagperson(er)

Emneansvarlig
Eva Rauls
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

6 timer forelesning/øvinger per uke.
Undervisningsspråk: Engelsk.

Åpent for

Master nivå i femårig master i matematikk og fysikk. 

Lektor i Realfag.

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur


Lenke til pensumliste


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 22.09.2020

Historikk