en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

FYS330_1

Mikrofysikk

Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.


Å gi studenten en bred kunnskapsplattform innen moderne fysikk.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs skal studenten: Ha en god forståelse av grunnleggende begreper i kvantemekanikken, og kunne formidle dets sentrale eksperimentelle og teoretiske resultater. Dertil en bred forståelse av begreper og metoder i faststoff-, atom-, kjerne- og partikkelfysikk, herunder halvledere, atomspektre, det periodiske system, radioaktivitet og partikkelfysikkens standardmodell. Endelig skal studenten kunne gjennomføre simple, illustrative beregninger innenfor disse grenene av fysikken.

Innhold

Del I Kvantemekanikk Eksperimentelt grunnlag for kvantemekanikken. Schrödingerlikningen. Bølgefunksjonen som sannsynlighetsamplitude. Uskarphetsprinsippet. Energinivåer og stasjonære tilstander. Løsning av Schrödingerlikningen -- kvantetall. Gjennomtrengning av barrierer. Harmonisk oscillator. Del II Atomfysikk Hydrogenatomet. Bohrs atommodell. Pauliprinsippet og elektronspinn. Det periodiske system. Del III Faste stoffers fysikk og statistisk fysikk Molekyler og enkle rotasjons- og vibrasjonsnivåer. Gitter og struktur. Båndteori for metaller. Halvledere. Röntgenspektra. Del IV Kjernefysikk Atomkjernen. Radioaktivitet. Kjernefisjon. Kjernefusjon. Del V Elementærpartikler Bosoner og fermioner. Mesoner, baryoner. Leptoner, kvarker og fotoner. Standardmodellen og dens utvikling. Higgs-partikkelen.
Merk at eksamen gir på det språket emnet foreleses i.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

FYS200 Termo- og fluiddynamikk, FYS300 Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori

Eksamen/vurdering

Muntlig eksamen
Vekting Varighet Karakter Hjelpemidler
M-DAG1 A - F
M-DAG2

Fagperson(er)

Faglærer
Helena Kolesova
Emneansvarlig
Diana Lucia Quintero Castro
Instituttleder
Bjørn Henrik Auestad

Arbeidsformer

Forelesninger (4 timer/uke) og regneøvinger (2 timer/uke).

Åpent for

Matematikk og fysikk - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet
Matematikk og fysikk, femårig integrert masterstudium i realfag

Emneevaluering

Skjer vanligvis gjennom skjema og/eller samtaler i henhold til fakultetets gjeldende retningslinjer.

Litteratur

Litteratur/pensum blir publisert så snart det er klargjort av emneansvarlig/faglærer


Dette er studietilbudet for studieår 2020-2021.

Sist oppdatert: 23.09.2020

Historikk