en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

EXPAED101_1

Examen paedagogicum

Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.


Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et filosofisk og pedagogisk innhold.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
 • kan gjøre rede for ulike syn på danning og undervisning
 • kan gjøre rede for læring og læringsstrategier som student
 • kan gjøre rede for lærer- og elevrollen i skole og samfunn
 • kan gjøre rede for relasjonen mellom lærer og elev

Ferdigheter
Studenten
 • kan identifisere og drøfte etiske dilemmaer som læreren møter
 • kan drøfte sammenhenger mellom lærerrolle og filosofiske posisjoner
 • kan utarbeide og drøfte enkle undervisningsopplegg
 • kan drøfte og bruke observasjon og observasjonsmetoder
 • kan reflektere over skole og undervisning

Generell kompetanse
Studenten
 • kan argumentere selvstendig og kritisk
 • kan beskrive og drøfte etiske problemer
 • kan beskrive og drøfte sammenhenger mellom filosofiske posisjoner, lærer- og elevrolle
 • kan reise problemstillinger og undersøke disse, og gjennom det bidra til utvikling av nye tanker om egen praksis
 • kan drøfte synspunkter om det å være en god og profesjonell lærer
 • kan bidra til analyse og diskusjon av utdanningspolitiske spørsmål

Innhold

Emnet er en forberedende del til Lektorutdanningen for trinn 8-13 og har et pedagogisk innhold.

Forkunnskapskrav

Ingen.

Eksamen/vurdering

Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Skriftlig eksamen1/14 timerA - FIngen hjelpemidler tillatt

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

80% fremmøte på seminar, Framlegg på seminar
 • 80 % oppmøte på seminaret
 • Framlegg på seminar i ex.paed av gruppearbeid/individuelt arbeid i aktuelt tema, må bli vurdert til godkjent

Alle krav må være godkjent for at studenten kan stille til eksamen.

Fagperson(er)

Faglærer
Ulrich Dettweiler
Emneansvarlig
Torbjørn Waaland
Studiekoordinator
Anne Marie Nygaard

Arbeidsformer

Foredrag og seminar

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Examen philosophicum og examen paedagogicum (EPP100_1) 7
Examen philosophicum og examen paedagogicum (EPP101_1) 5

Emneevaluering

Evalueringer utgjør en sentral del av kvalitetssystemet ved UiS. Systemet på IKS omfatter studentevaluering av undervisningen i form av sluttevaluering av minst to emner innen hvert fag i løpet av et undervisningsår.

Litteratur

Bjørndal, Cato R. P. Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. Gyldendal Akademisk, 2017, 3. utg.(kapittel 1-4)
Troye, S. V. og Grønhaug, K. Utredningsmetodikk - Hvordan skrive en utredning til glede for både deg sjølv og andre. Kap 1 - 3, TANO, 1992.
NOU 2014 - 7. Elevenes læring i fremtidens skole. Et kunnskapsgrunnlag. Kap 3, 4 og 5
Stornes, Tor; Tvedt, Maren Stabell og Bru, Edvin. Norsk Pedagogisk Tidsskrift 4-5 (2013). Best med test? Et motivasjonsteoretisk perspektiv på bruk av normative tester i grunnskolen.
Nordahl, Thomas; Flygare, Erik og Drugli, May Britt (2016) Relasjoner mellom elever. Utdanningsdirektoratet.


Dette er studietilbudet for studieår 2019-2020. Endringer kan komme.

Sist oppdatert: 02.06.2020

Historikk